teme licenta utm 2012

Click here to load reader

Post on 20-Jul-2015

955 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  1/16

  PSIHOPATOLOGIE PSIHANALITICA

  Propuneri fem e pentru realizarea LUCR4RII DE DIPLOMA

  Conf.univ.dr. Brindusa OR4$ANU

  1 . A fectu l2. Cadru l psihanalitic si Iirnita interna3 . Clivajul c a 1 11 eC a nis 1 11 primitiv de aparare4. Depresia5. Distructivitatea6. Fantasrnele paranoide7 . Homos ex ua lita te a8. Id ea lizarea ca m ecan ism primitiv d e a pa ra re9. Proicctial O .P ulsiu ni d e v ia ta , p ulsiu ni de moar t eI I.ReaJitate interna, r ea lit at e e xt er na1 2 . R e gis tr u! p sih os om a tic]3. Regresia14. Separarea15. Simbolizarea

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  2/16

  . .

  PSIHOLOGIE JUDICIARA

  ", " "Propuneri terne pentru realizarea LUCRARII DE DIPLOMALect. univ. drd. Oana l\1ATEESCU

  1. Cauzele psihologice ale persistentei comportamentului infractional.2. Problernatica psihologica a privarii de libertate si a recuperarii sociale a infractorului. X3. Influenta pedepselor de lunga durata asupra comportamentului condarnnatilor dupa eliberare.X4. Problematica psihologica a marturiei judiciare sia martorului. Reactivarea informatiei,5. Psihologia apararii in procesul judiciar.6. Furidamentarea teoretica a cornportamentului infractional.7. Aspecte ale terorismului ca fenomen complex, plurideterrninat. Studiude caz.8. Aspecte ale comportamentului infractional de furt, ca urmare a influentei factorilor psihosociali.'9, Problematica psihologica a privarii de libertate in cazul femeilor.

  ~. \,,~, Q' ," 12. Imaginea victimei in viziunea delicventilor. '

  "'.13. Ptocesul de socializare la adolescentii.delicventi ~inon-delicventi. X''14; Criminalitatea feminina. Conotatii victimogene si de asistenta sociala, X

  15. Influenta mediului penitenciarasupra delicventilor cu potential patologic preexistent. X

  10. Capacitatea testimoniala a minorilor.11. Deterrninatii psihosociale ale reeducarii minorilor delicventi.X

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  3/16

  METODOLOGIA CERCETARII PSIHOLOGICEPSIHOLOGIA COPILULUI ~I A ADOLESCENTULUIPSIHOLOGIA ADULTULUI ~I i\ VARSTNICULUI

  Propuner ierne pentru realizarea LlJCRARJI DE DIPLOMA.

  Prof.univ.dr. Margareta DINCA

  I. Extraversie-introversiesimodele de atasament2. Inteligenra (academica si emotionala) si modele parentale3. Supunerea angajata - baza socializarii si a soc i abi l it a t ii4. Jocul - fundament aJ dezvoltarii umane si al insertiei culturale5. Este umorul 0 caracteristica sociala-culturala sau temperarnentala6. Stilurile parentale ca baza al individuarii ~iintegrarii sociale7. Adoptia, un travaliu cornun al parintelui adoptiv si al copilului adoptat X8. Individuarea ca efect a conflictului eu farnil ia y9. Monoparentalitate materna $ i paterna, 0 analiza cornparativa10. Starea de bine (well-being) la varsta adultaI 1. Criza varstei de mijloc , diferente masculin - feminin12. Familia rnultigenerationala versus familernonogenerationala, caracteristici $ i efecte la nivelindividual

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  4/16

  Psihologie organizationala.Teme pentru lucrari de licenta. . .~1. Influenta conceptiei organizatorice asupra dimensiunilor psihosociale ale organizatiei.2. Determinantii psihosociali i socioculturali ai comportamentului organizational.3, Cercetare experimentala asupra factorilor care conditioneaza eficienta organizationala4. Tehnici de evaluare a eficientei (performantei) organizationale (studiu de caz).5. Strategii de recrutare si formare a personalului In diferitele compartimente ale unei

  organizatii (studiu comparativ, eventual combinat ell studiu de cat).6. Studiu asupra determinantilor profilului carierei profesionale in cadrul unei organizatii(culturale, militare, eeonomice, educationale, sportive etc.).7. Rolul motivatiei si aptitudinilor in formarea si evolutia cariei profesionale.8. Studiu asupra unor strategii de orientare a cariei profesionale.9. Influenta structurii organizationale asupra relatiilor interpersonale.10. Relatia dintre structura sociometries a unei organizatii ~iperformanta acesteia.11. Cercetare experimentala asupra factorilor determinanti ai motivatiei personalului.

  12. Relatia dintre structura comunicapei ~istructura socioafectiva ineadrul unei organizatii.13. Factorii perturbatori ai comunicatiei din cadrul unei organizatii date (studiu de caz).14. Influenta structurii microgrupurilor primare si secundare asupra perforrnanteiorganizationale (sau asupra comunicarii, relatiilor socioafective, motivatiei etc.).15. 0 strategie practica de proiectare, formare sau restructurare a grupurilor de muncadin cadrul unei organizatii (stu diu de caz sau studiu comparativ intre dona org.).16. Relatia dintre profilui stilului de conducere ~iperformanta organizationala.17. Determinanti psihosociali i socioculturali ai stilului organizational de conducere.18. Specificul conflictelor si starilor conflictuale din cadrul unei organizatii (studiu de caz).19. Factorii determinanti ai coeziunii organizationale ~iinfluenta acesteia supra performantei

  (sau asupra comunicarii, potentialului conflietual, relatiilor socioafective, motivatiei etc.),20. Relatia dintre gradul satisfactiei in rnunca i performanta organizationala,21. Relatia dintre stilul de conducere, climatul psihosocial $ i satisfactia in munca (sauperformanta individuals si de grup; studii de caz).22. Strategii practice de optimizare a climatului psihosocial in cadrul unei organizatii .23. Influenta factorilor psihosociali si organizationali asupra modalitatii de luare a deciziilor.24. Gestionarea resurselor umane in cadrul diferitelor tipuri de organizatii (studiu de caz).25. Strategii practice de interventie in cadrul organizatiilor (la nivel structural, functionalsau psihosocial.Nota: se poate alege oricare alta tenia care vizeaza direct san indirectproblematica organizationala.

  Prof univ. dr. D. Cristea

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  5/16

  PSIHOLOGIA EDUCATIEIPSIHOLOGIA CUPLULUI SI A SEXUALITATII

  Propuneri terne penrru realizarea LUCR~RII DE D JP LOM .4

  Lect.univ.dr. E lena A NG HE L STAN] LA

  1 . Dezvoltare a c rea tiv ita tii la scolarii m ic i p rin tehn ic i experien tia ie de grup2. Program de optim izare com portarnen ta la a cop iilor eu nivel c reseu t de agresivitate3. Elaborarea si validarea unu i se t de m etode si tehn ic i experien tia le de evalu are a siste rnu lu ifami l ia l4. Ident i f icarea mecanisrnelor deaparare Ia e op iii de varsta scolara m ica ce tre e prin divortulp ar in til or. E la bo ra re a unui program de su port si op tim izare personala .5. lde ntific are a c arac te ris tic ilor e om portam en tu lu i re la tional pare nta l-f ilia l 1 a e op iii c are m anife stsfobie scolara. Eleaborarea si va lidarea unu i program de intervcntie psihologica pentru copiisiparinti.6. Dezvol tarea comportamentului asertiv la adolescenti prin tehnici artterapeutice sipsihodrarnatice7. Stu d iu l p riv ind iden tif ie area d isfu nc tionalita tilor la n ive lu l re la tiilor paren ta l- filia le 1 aadolescentii proveniti d in f am iliil e m o no pa re n ta le8. Studiu l privind dinamica relatiei parental-fi liale la varsta adolescentei tarzii, Modalitatidram aterapeu tic e de in te rve ntie pe ntru op tim izare a c om portam en tu lu i re la tional a1 ac estora9. Elaborarea si validarea unu i program de optirnizare relational a adultilor p rin te hn ic iexpe ric ntia le de lu cru1 0 . E la bo ra re a ~i validarea unu i program de optirnizare cognitiva a persoane lor de varsta a tre ia1 1 . Stu d iu l cornparativ priv ind d inam ica re latie i de cup lu la adole sc ent: ~i p arin tii a ce sto ra1 2 . E la bo ra re a ~ivalidare a u nu i program de optim izare a capacitatilor de cornunicarc ~irelarionarela n iv elu l c uplu lu i p rin te hn ic i e xp erie ntia le13. Iden tif icarea pc rcep tiilor partene rilor eu priv ire la rolu rile de sex asum ate .;;iexe rc ita te in cup lu lm arita l - e fe cte p ozitiv e ~in eg ativ e as up ra dinarnicii interrelationale1 4. M asu rare a u ive lu lu i de sarisfac tie m arita l a la c up lu rile tinc re ~ire a lizarca unu i program dedezvoltare personala care s a aiba in atcnue cre$terea acestuia

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  6/16

  15. Identificarea factorilor favorizanti ;;1de rise ai disfuncrionalitatii maritale la adultul tanar ~iclaborarea ~i validare a u nu i program de optim izare .

  ,--:,.

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  7/16

  PSIHOLOGIE COGNITIV A

  . .- : - .Propuneri feme pentru r ealizarea LUCRARII DE 01 PLO:VIA.Lect.univ.dr. Dan iela D lJ lV IlTR lJ

  I. Analitic si holistic in procesarea fetelor umane2 . R epre ze ntare a holostic a a fe te ior umane3. Proccsarea limbajului. 0 perspectiva neo-conexionsta4. Perspectiva cognitivista asupra constiinteiS . Teorii asupra r ec u no as te rii c u vin te lo r rostite6. Memoria si teoriile uitarii. 0 pcrspectiva cognitivista7. Rationarea. Luarca de deciziilor complexe8. Transferul si transferabilitatea abilitatilor de a gandi critic9. Valorilc intelcctuale ~idispozitia de a gandi critic10. Dispozitia de a gandi critic, parte fundamental a a dezvoltarii gandirii critieeI I . Teorii ale producer i i limbajului12. lntelegerea limbajului. Teorii si modele13. Cognitie si dispozitie. Influenta afectivitatii asupra proceselor cognitive14. Sistemele mernoriei de lunga durata (memoria semantica, memoria episodica, memoriadeclarativa/non-declarativa, amnezia)15. Recunoasterea fetelor. Asiatici vs. Caucazieni.

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  8/16

  INFORMATICA PSIHOLOGICA

  Propuneri teme pen tru rea lizarea LU~RARli DE DIPLOMA-t-.

  Prof.univ.dr.Titi PARASCHIV

  1 . C on tribu tii p riv in d ap lic are a siste mc lor inforrnatice i n p s iho log ic . Psihornctria2 . Stu diu l serv ic iilor In te rne t pen