SOLAR SHED LIGHT TUINHUISVERLICHTING OP ZONNE-ENERGIE ... ?· sol9 solar shed light tuinhuisverlichting…

Download SOLAR SHED LIGHT TUINHUISVERLICHTING OP ZONNE-ENERGIE ... ?· sol9 solar shed light tuinhuisverlichting…

Post on 10-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SOL9

  SOLAR SHED LIGHT TUINHUISVERLICHTING OP ZONNE-ENERGIE CLAIRAGE SOLAIRE MAISON DE JARDIN LMPARA SOLAR PARA JARDN SOLAR-GARTENLEUCHTE OWIETLENIE Z OGNIWEM PAINEL DE ILUMINAO SOLAR

  USER MANUAL 3 GEBRUIKERSHANDLEIDING 6 MODE DEMPLOI 9 MANUAL DEL USUARIO 12 BEDIENUNGSANLEITUNG 15 INSTRUKCJA OBSUGI 18 MANUAL DO UTILIZADOR 21

 • SOL9

  V. 02 12/06/2015 2 Velleman nv

 • SOL9

  V. 02 12/06/2015 3 Velleman nv

  USER MANUAL

  1. Introduction

  To all residents of the European Union

  Important environmental information about this product This symbol on the device or the package indicates that disposal of

  the device after its lifecycle could harm the environment. Do not

  dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it

  should be taken to a specialized company for recycling. This device

  should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

  If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

  Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before

  bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do

  not install or use it and contact your dealer.

  2. Safety Instructions

  Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not

  covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.

  Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth. Do not use

  alcohol or solvents.

  The base of the lamp is equipped with magnets and should never be

  placed close to monitors, credit cards, etc.

  Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.

  3. General Guidelines

  Refer to the Velleman Service and Quality Warranty on the last pages

  of this manual.

  4. Features

  This 2-part portable solar-powered lighting consists of a waterproof solar

  panel and a compact lamp with bright white LEDs and a built-in 3.6 V

  rechargeable NiMH battery.

  easy to install

  perfect for camping or any place without an electrical outlet

  add light to any outdoor space including sheds, gazebos and greenhouses

  requires no extra wiring

  comes with mounting kit

 • SOL9

  V. 02 12/06/2015 4 Velleman nv

  waterproof (solar panel only)

  light with magnet base to stick on metal surfaces

  amorphous silicon solar cells 5 powerful white diffuse 10 mm LEDs

  on/off switch

  5. Overview

  Refer to the illustrations on page 2 of this manual.

  1 solar panel 5 power supply plug

  2 solar panel mount 6 on/off switch

  3 LED lamp 7 built-in magnets

  4 power input 8 mounting slots

  6. Mounting

  6.1 Solar Panel

  Choose a sunlit mounting area. Fix the panel to the surface with the

  included screws. Use an appropriate screwdriver.

  The panel can be rotated over 360 and tilted to maximize its sun exposure.

  6.2 Lamp

  Choose an appropriate mounting area. Measure the distance between

  the screw slots. Mark the distance onto the mounting surface.

  Drill holes using an appropriate power drill and insert a screw into each

  hole. Insert a nylon plug (not incl.) if necessary.

  Secure the lamp to the screws. The lamp can also be fixed to a metal surface without using the screws

  thanks to the magnetic base.

  Remember to mount the panel and the lamp within each others

  reach, i.e. the length of the cable ( 2.5 m).

  7. Operation

  Insert the power supply plug into the power input.

  Charge the lamp for a period of 14 hours prior to the first use.

  Turn the lamp on or off by means of the on/off switch. The lamp has an operation span of four hours with fully-charged batteries.

 • SOL9

  V. 02 12/06/2015 5 Velleman nv

  8. Technical Specifications

  dimensions solar panel 145 x 95 mm

  width lamp 22 cm

  length wire 2.5 m

  total weight 550 g

  power supply built-in 3.6 V / 600 mA rechargeable NiMH

  battery

  spare battery T3005C

  solar panel 0.6 W

  Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot

  be held responsible in the event of damage or injury resulting from

  (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website

  www.velleman.eu. The information in this manual is subject to

  change without prior notice.

  COPYRIGHT NOTICE

  The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied,

  reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise

  without the prior written consent of the copyright holder.

 • SOL9

  V. 02 12/06/2015 6 Velleman nv

  GEBRUIKERSHANDLEIDING

  1. Inleiding

  Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

  Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het

  na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan

  toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele

  batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij

  een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt

  brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

  Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten

  betreffend de verwijdering.

  Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel

  in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

  2. Veiligheidsinstructies

  De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen

  in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor

  defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.

  Maak het toestel geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende

  doek. Gebruik geen alcohol of solvent.

  De lampvoet is uitgerust met magneten. Houd deze voet uit de buurt van monitors, kredietkaarten, enz.

  Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het

  toestel vallen niet onder de garantie.

  3. Algemene richtlijnen

  Raadpleeg de Velleman service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze

  handleiding.

  4. Eigenschappen

  Deze tweedelige draagbare verlichting op zonne-energie bestaat uit een

  waterdicht zonnepaneel, en een compacte lamp met heldere witte leds en

  een ingebouwde herlaadbare NiMH-batterij van 3.6 V.

  gemakkelijk te monteren tevens geschikt als kampeerverlichting of overal waar geen stopcontact

  voorhanden is

  verlicht uw ruimtes buitenshuis zoals tuinhuisjes en serres

 • SOL9

  V. 02 12/06/2015 7 Velleman nv

  geen bijkomende bedrading vereist

  geleverd met montagetoebehoren

  waterbestendig (enkel zonnepaneel) lamp met magnetische voet voor montage op metalen oppervlakken

  zonnecellen in amorf silicium

  5 krachtige leds (diffuus wit)

  aan-uitschakelaar

  5. Omschrijving

  Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

  1 zonnepaneel 5 voedingsplug

  2 montagevoet 6 aan-uitschakelaar

  3 ledlamp 7 magnetische lampvoet

  4 voedingsingang 8 schroefgaten

  6. Montage

  6.1 Zonnepaneel

  Kies een montageplaats goed door de zon verlicht. Maak het paneel aan het oppervlak vast met behulp van een geschikte schroevendraaier en

  de meegeleverde schroeven

  Het paneel is over 360 roteerbaar. Roteer het paneel naar de zon toe.

  6.2 Lamp

  Kies een geschikte montageplaats. Meet de afstand tussen de

  schroefgaten achteraan de lamp. Markeer de afstand op het oppervlak.

  Boor de gaten met behulp van een geschikte boormachine. Plaats de schroeven. Plaats eerst een nylon plug (niet meegelev.) indien nodig.

  Monteer de lamp.

  De lamp kan ook aan een metalen oppervlak gemonteerd worden

  dankzij de magnetische voet.

  Monteer het paneel en de lamp binnen het bereik van de

  voedingskabel ( 2.5 m).

  7. Gebruik

  Steek de voedingsplug in de voedingsingang. Laad de lamp gedurende 14 uur vr het eerste gebruik.

  Schakel de lamp in en uit via de aan-uitschakelaar. De lamp heeft een

  gebruiksduur van vier uur met volledig geladen batterijen.

 • SOL9

  V. 02 12/06/2015 8 Velleman nv

  8. Technische specificaties

  afmetingen zonnepaneel 145 x 95 mm

  breedte van de lamp 22 cm

  lengte kabel 2.5 m

  gewicht 550 g

  voeding ingebouwde 3.6 V/600 mA herlaadbare

  NiMH-batterij

  reservebatterij T3005C

  zonnepaneel 0.6 W

  Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is

  niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik

  van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in

  deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder

  voorafgaande kennisgeving.

  AUTEURSRECHT

  Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze

  handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiren, te vertalen, te

  bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande

  schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

 • SOL9

  V. 02 12/06/2015 9 Velleman nv

  MODE DEMPLOI

  1. Introduction

  Aux rsidents de l'Union europenne

  Des informations environnementales importantes concernant ce produit

  Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que llimination

  dun appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas

  jeter un appareil lectrique ou lectronique (et des piles

  ventuelles) parmi les dchets municipaux non sujets au tri slectif ; une dchterie traitera lappareil en question. Renvoyer

  les quipements usags votre fournisseur ou un service de

  recyclage local. Il convient de respecter la rglementation locale relative la

  protection de lenvironnement.

  En cas de questions, contacter les autorits locales pour limination.

  Nous vous remercions de votre achat ! Lire la prsente notice attentivement avant la mise en service de lappareil. Si lappareil a t endommag

  pendant le transport, ne pas linstaller et consulter votre revendeur.

  2. Consignes de scurit

  La garantie ne sapplique pas aux dommages survenus en ngligeant

  certaines directives de cette notice et votre revendeur dclinera toute

  responsabilit pour les problmes et les dfauts qui en rsultent.

  Essuyer lappareil rgulirement avec un chiffon humide non pelucheux.

  viter lusage dalcool et de solvants. Le socle de la lampe est quip daimants. Tenir la lampe lcart de

  moniteurs, cartes de crdit, etc.

  Garder votre SOL9 hors de la porte de personnes non qualifies et de

  jeunes enfants.

  3. Directives gnrales

  Se rfrer la garantie de service et de qualit Velleman en fin de

  notice.

  4. Caractristiques

  Cet ensemble d'clairage portable nergie solaire comprend un panneau

  solaire tanche, et une lampe compacte LED blanches brillantes et un accu NiMH intgr.

  montage facile

  convient comme clairage de camping ou dans toute pice sans prise

  lectrique

 • SOL9

  V. 02 12/06/2015 10 Velleman nv

  clairez vos espaces d'extrieur comme les abris de jardin, pavillons et

  serres

  ne ncessite pas de cblage supplmentaire livr avec accessoires de montage

  rsiste l'eau (panneau solaire uniquement)

  lampe socle aimant pour montage sur surfaces mtalliques

  cellules solaires en silicium amorphe

  5 LED puissantes (blanc diffus)

  interrupteur marche/arrt

  5. Description

  Se rfrer aux illustrations en page 2 de cette notice.

  1 panneau solaire 5 fiche dalimentation

  2 socle du panneau solaire 6 marche/arrt

  3 lampe LED 7 aimants intgrs

  4 prise dalimentation 8 trous de montage

  6. Montage

  6.1 Panneau solaire

  Choisir un endroit de montage jouissant dun bon ensoleillement. Fixer

  le panneau solaire laide dun tournevis appropri et les vis incluses.

  Le panneau est tournante sur 360 ce qui permet de diriger les cellules

  voltaques face au soleil.

  6.2 Lampe

  Choisir un endroit de montage appropri. Mesurer la distance entre les trous larrire de la lampe. Marquer lemplacement des trous sur la

  surface de montage.

  Percer les trous laide dune perceuse et insrer une vis dans chaque

  trou. Insrer dabord une cheville en nylon (non incl.) si ncessaire.

  Fixer la lampe.

  La lampe peut galement tre fixe sur une surface mtallique grce son socle aimant.

  Veiller monter le panneau et la lampe une distance ne pas

  excdant la longueur du cble ( 2.5 m).

 • SOL9

  V. 02 12/06/2015 11 Velleman nv

  7. Emploi

  Insrer la fiche dalimentation dans la prise dentre de la lampe.

  Charger la lampe pendant une priode de 14 heures avant le premier

  usage.

  Allumer et teindre la lampe laide de linterrupteur marche/arrt. La lampe a une autonomie de quatre heures partir dun accu

  compltement charg.

  8. Spcifications techniques

  dimensions panneau solaire 145 x 95 mm

  largeur de la lampe 22 cm

  longueur cble 2.5 m

  poids 550 g

  alimentation pile NiMH 3.6V/600mA rechargeable

  pile de rechange T3005C

  panneau solaire 0.6 W

  Nemployer cet appareil quavec des accessoires dorigine. La SA

  Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable tre

  tenue responsable des dommages ou lsions (directs ou indirects)

  pouvant rsulter de lutilisation de cet appareil. Pour plus

  dinformation concernant cet article et la dernire version de cette notice, visiter notre site web www.velleman.eu. Toutes les

  informations prsentes dans cette notice peuvent tre modifies

  sans notification pralable.

  DROITS DAUTEUR SA Velleman est layant droit des droits dauteur pour cette notice.

  Tous droits mondiaux rservs. Toute reproduction, traduction, copie ou

  diffusion, intgrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque

  procd ou sur tout support lectronique que ce soit est interdite sans

  laccord pralable crit de layant droit.

 • SOL9

  V. 02 12/06/2015 12 Velleman nv

  MANUAL DEL USUARIO

  1. Introduccin

  A los ciudadanos de la Unin Europea

  Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto

  Este smbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las

  muestras inservibles, podran daar el medio ambiente.

  No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura

  domstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje

  local. Respete las leyes locales en relacin con el medio ambiente.

  Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

  Gracias por haber comprado el SOL9! Lea atentamente las instrucciones

  del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algn dao en el

  transporte no lo instale y pngase en contacto con su distribuidor.

  2. Instrucciones de seguridad

  Daos causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarn su garanta y su distribuidor no ser responsable de

  ningn dao u otros problemas resultantes.

  Limpie el aparato regularmente con un pao hmedo sin pelusas. Evite

  el uso de alcohol y de disolventes.

  El pie de la lmpara est equipado con imanes. Mantenga la lmpara lejos

  del alcance de monitores, tarjetas de crdito, etc. Los daos causados por modificaciones no autorizadas, no estn

  cubiertos por la garanta.

  3. Normas gene...