sensus fo fila fali o insá ainaro moris desde ita fo sai relatóriu sensus fo fila fali (sfff)...

Download Sensus Fo Fila Fali O insá Ainaro moris desde ita fo sai Relatóriu Sensus Fo Fila Fali (SFFF) iha…

Post on 26-Jun-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SensusFo Fila Fali

  2015

  Foho-Ai-LicoMunicipiu Ainaro

 • Kreditu ba Foto:

  DJ Estatistika ba maioria fotografia neeb uza iha publikasaun ida nee, no mos fotofrontal/iha oin no iha Kapa Traseira

  GKI-MF ba foto iha Pajina 29Hospital Distritu Suai ba Foto iha Pajina 29UNFPA/Timor-Leste ba Foto iha Pajina 29.

 • Hat ba ita kondisaun suku ida-idak nian oinsiha setor edukasaun, ka habitasaun, kasaneamentu, ka enerjia ms no seluk seluk tan.

  Husi relatoriu SFFF, Timor-oan ida-idak belehetan informasaun hanesan ema nain hiramaka moris iha nia Suku, hirak maka ba eskola,hirak maka labele ba eskola, hirak makaservisu, uma-kain hira mak iha asesu ba weemos atu hemu, nsst. Relatoriu SFFF f msoportunidade ba suku ida kompara niadezempenhu ho suku seluk. Ema ms belekompara sira nia kondisaun moris ho siraneebe iha nivel munisipiu ka nasional.

  Kartaun pontuasaun neebe uza iha kor limahanesan explika iha kraik, neebe aplika basetor hotuhotu. Liu husi mekanismu nee, heinkatak relatoriu SFFF sei tulun lder lokal sirahodi jere diak liu tan sira nia suku.

  Munisipalidade sira bele uza ms relatoriuSFFF atu tulun hetan resultadus. Sira bele uzainformasaun iha relatoriu nee atu kordenaasistensia husi doadores no husi sira niarekursus rasik hanesan sira nia orsamentu. Sirabele uza ms informasaun nee atu monitorizaprogresu iha sira nia suku, por exemplu, oinsestudante sira nia desempenhu iha eskola?Tans maka barak la ramata eskola? Tansnumeru ema la hatene l no hakerek aumentaka la tun lalais? Nomos, ajensia nasional sirabele uza informasuan nee atu fo premiu baesforsu hirak neebe diak liu. Bele programaalokasaun orsamentu ba tulun sira neebepresiza liu, maibe ao mesmu tempu, bele uzadadus atu recompensa desempenhu diak.

  Hirak nee hanesan razaun balu deit tansprodusaun dadus nee importante tebes ba itania lider hotu husi Nasional, Munisipiu to Suku tamba ferramenta ida nee bele tulun sira holadesizaun informadu no oins bele hadiaresultadus desenvolvimentu iha sira nia arearesponsabilidade.

  SFFF hanesan kreditu positivu ida badedikasaun no esforsu makas husi ekipaDiresaun Jeral Estatistikas, neebe halo mehinee akontese. Lori Ministeriu Finansas nianaran, hau hakarak expresa hau niaagradesimentu boot ba ita boot sira hotu - no itania parseiru dexenvolvimentu, liu-liu sira neebekontribui ba halo Relatoriu SFFF 2015 realidadeida.

  Husi restaurasaun idependesia, itarealiza ona Sensus tolu. Dauluk iha2004, tuir fali iha 2010 no ikus liu iha

  2015.Sensus hanesan ezersisiu koleta dadus

  importante ida iha Timor-Leste tamb koko fotidadus husi sidadaun Timor-oan hotu relasionaho sira nia kondisaun moris nodesenvolvimentu. Iha 2010, Ministeriu Finansas(MF) desidi katak hafoin koleta dadus tomakhusi Sensus, ita tenke f fila fali ba ema hotuneebe hola parte iha prosesu ida nee. Emapresiza hatene sira nia estatstikas. So hanesannee maka sira bele hola parte iha tomada-desizaun ka informa diskusaun iha sira niaprosesu desenvolvimentu rasik. Nunee, iha2011, ita publika relatoriu dauluk Sensus Fo FilaFali (SFFF).

  Timor-Leste hakat dok ona desde ke itarestaura ita nia Ukun-aan. Timor-oan sirainteresadu tebetebes iha desenvolvimentu.Ema hotu hakarak hola parte iha prosesudesenvolvimentu. Relatoriu Avaliasaun kona baSustantebilidade Dezenvolvimentu Ekonomiku2016 neebe fo sae iha Forum EkonomikuMunidial hatete katak Timor-Leste hetan fatin 7iha nasaun 160 nia laran kona ba progresumakaas neebe Timor-Leste halu hoditransforma nia kreximentu ekonomiku ba hadiapovo nia moris iha periudu 2006 too 2014 nialaran. Relatoriu Kiak neebe foin sae konfirmamos katak Timor-Leste halo parte nasaun siraneebe hatun numeru ema kiak lalais liu ihaperiudu hanesan.

  Sensus 2015 obzerva Timor-oan besik 5,000baku odamatan iha uma-kain 204,597 atu fotiinformasaun kona ba sira nia situasaun ihareas hanesan edukasaun, sade,saneamentu, kondisaun uma, asesu ba enerjiamos, wee mos atu hemu, no seluk tan. Sensus2015 revela mos katak agora daudaun Timor-oan 1,183, 643 moris iha rai-laran kompara ho1,066,406 iha 2010.

  Iha sira nia publikasaun darua, DiresaunGeral Estatistikas iha MF prepara ona RelatoriuSFFF 2015, neebe buka atualiza no komparaho informasaun hirak neebe iha Relatoriu SFFF2010. SFFF tau hamukuk dadus importantetebes neebe relasiona diretu ho kondisaunmoris uma-kain Timor-oan sira iha nvel suku.

  Kona ba estatistikas iha Relatoriu idanee:....................................................2Introdusaun.........................................2Sumriu ba Munisipalidade................4Populasaun ho uma-kain....................6Mane no Feto......................................6Mane no Feto nia tinan.......................7Labarik ho idade15..........................10Lia inan..............................................11Edukasaun: Frekuensia Eskola........12Nivel edukasaun neeb mak hetan(Acaba)> idade 3 ............................13Taxa atendementu likidu iha ensinubziku: idade 6:14 ............................14Forsa traballu potensil.....................15Empregu...........................................16Animal neeb hakiak........................17Proporsaun ba uma privadu neebenvolve iha diversifika produsaunplantasaun........................................18Proporsaun ba uma privadu neebenvolve iha tipu oin-oin kona-bakolleita ..............................................19Produtividade agrikultura ba uma kain..........................................................20Kondisaun una - ho muru externa....21Kondisaun uma - ho kakuluk............22Kondisaun uma - ho lantai................23Saneamentu......................................24Fonte husi bee-hemu........................25Fonte enerjia ba ahi-oan...................26Fonte enerjia ba tein.........................27Sasan luxu........................................28Partu neeb hetan asistnsia husifornesidor sade kualifikadu............29Indikador Estatistika seluk................30Mapa ba Kiak nian............................31 Santina JRF Viegas Cardoso,

  Ministra Finansas, RDTL

  1. Estatistikas 2010 nian reprezenta iha kaixa kloridu no nia grafiku kiik liu 2015 nian2. Karik la espesifika, entaun estatistikas hirak nee pertense ba suku refere iha Relatoriu3. Kor karatun Pontuasaun

  o hatudu katak numeru populasaun kiik liu 20% maka dehan katak sira ihaasesu ba servisu ida nee

  o hatudu katak numeru populasaun 20% too 39.9% maka dehan kataksira iha asesu ba servisu ida nee

  o hatudu katak numeru populasaun 40% too 59.9% maka dehan kataksira iha asesu ba servisu ida nee

  o hatudu katak numeru populasaun 60% too 79.9% makadehan katak sira iha asesu ba servisu ida nee

  o hatudu katak numeru populasaun 80% ba leten maka dehan katak sira iha asesu ba servisu ida nee4. Produtividade aumentu inventoriu neebe defini husi numeru animal iha uma-kain idaidak

 • 4

  Oins Ainaro moris desde ita fo sai Relatriu Sensus Fo Fila Fali (SFFF) iha 2010? Ita ezamina saida makakontese iha Ainaro iha tinan 5 liu ba.Ainaro agora Munisipalidade ida maib kontinua iha nafatin Postu Administrativu 4 ho Sukus 21. PopulasaunAinaro aumenta ema 3,961 husi 59,175 iha 2010 ba 63,136 iha 2015. Numeru total uma-kain aumenta moshusi 9,664 ba 10,601.

  Populasaun total iha feto 30,955 ka 49%, enkuantu 6,082 ka 10% iha tinan 60 ka liu. Ema 39,217 ka 62%iha tinan kiik liu 25. 8,831 ka 14% moris iha tian 5 liu ba nia laran.

  Metodolojia uza atu sukat dezenvolvimentu hanesan padraun neebe uza iha Munisipalidade hotu. BaMunisipalidade ida-idak, sei fo pontuasaun ba grupu indikador 20 ba 2010 ho 2015 no rezultadus sei somahamutuk hotu atu determina se Munisipalidade experimenta dezenvolvimentu forte ka fraku entre 2010 ho2015. Iha nvel Munisipalidade, indikador hetan kor mean se kobertura husi indikador dezenvolvimentu kiikliu 20%. Kodigu kor mean, rosa, kinur, matak-klaru ho matak-nakukun hatudu aumentu kobertura husiindikador dezenvolvimentu. Dezenvolvimentu iha objetivu atu hetan kor matak-nakukun tanba ida neehatudu katak Munisipalidade dezempea diak iha indikador espesifiku ida. Einjeral, bainhira indikador barakhetan kor mean, rosa ka kinur nee dehan katak Munisipalidade ladun-dezenvolve, no bainhira indikadorbarak hetan kor matak-klaru ho matak-nakukun ida nee dehan katak Munisipalidade dezenvolve-liutan.

  Tabela iha kraik hatudu halo nuus atribui kor oin-oin ba pontuasaun ida-idak no agregadu ba munisipalidadeida-idak.

  Bele halo komparasaun husi rezultadu iha 2010 ho 2015 atu determina oins Munisipalidade ida-idakdezenvolve aan no kompara entre Munisipalidade sira iha 2015 atu haree Munisipalidade neeb makadezenvolvidu liutan ka ladun.

  Tabela iha kraik aprezenta sumriu ida relasiona ho oins Ainaro dezempea iha indikador 20 neebselesiona. . Indikador sia (9) iha dezempeu aas liu 60% iha 2015 komparaho 4 deit iha 2010. Aumenta indikador 5 neebe aas-liu husi Munispalidade sira seluk, neebe iha deitMunisipalidade rua (2) mak hetan nvel dezenvolvimentu ida nee. Indikador 11 hetan valor menuske 60%iha 2015 kompara ho 16 iha 2010. Needuni sei iha fatin ba hadiak.

 • 5

  Tabela iha kraik hatudu katak Ainaro hanesan Munisipalidade hatudu melloramentu iha indikador 17 hoaumentu iha kobertura ba persentajem populasaun ka uma-kain sira.

  Melloramentu boot liu haree iha asesu ba fonte enerjia mos ba ahioan (neeb reflete aumentu iha asesu baeletrisidade). Aumentu nee hanesan 413% iha tinan 5, ka 33% tinan-tinan, husi kobertura iha 16% uma-kain iha 2010 ba liu 82% kobertura ba uma-kain iha 2015.

  Sei iha fatin atu hetan melloramentu tan iha indikador barak neeb hetan kor mean, rosa ka kinur iha 2015,porezemplu atendimentu ho abilidade ba fo hahoris, uza material konstrusaun modernu ba didilolon ho rai,asesu ba ba hadiak saneamentu, no mina-rai mos ba tein no sai nain ba sasan uma-laran.

  Sai nain ba radiu diminui mai