real happiness

Download Real  Happiness

If you can't read please download the document

Post on 30-Jul-2015

767 views

Category:

Spiritual

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Real Happiness(IbnuAbbas Version)
Doddy Al Jambary
0818 884 844
aljambary@gmail.com
www.cordoa-travel.com
2. 7 indikatorkebahagiaandunia
QalbunSyakirun
AzwajunShalihun
AuladunAbrarun
BaitunSholihun
MalunHalalun
TafakkuhunFiddien
UmrunMubarakun
3. QalbunSyakirun
Hati yang selalubersyukur
Bersyukur > Nyaman, Tenang
Negatif Thinking > Cape
Rizqybukanhanyamateri
Sesedikitapapun, syukuri
QS 14:7

Dan (ingatlahjuga), tatkalaTuhanmumemaklumkan: "Sesungguhnyajikakamubersyukur, pastiKamiakanmenambah (nikmat) kepadamu, danjikakamumengingkari (nikmat-Ku), makasesungguhnyaazab-Ku sangatpedih".
4. AzwajunShalihun
Pasangan yang Solih
Sejukdimata
Teduhdihati
Diabukanmalaikat,
Kita bukannabi
Rasul SAW:
Qaulunbilmaruf,
Tamurunabilmaruf,
Muasyarohbilmaruf
QS 30:21
5. AuWladunAbrarun
Wajahnyamenggemaskan
Tingkahnyamenyenangkan
Tuturlisannyamenenangkan
Doanyatulusikhlas
Barangsiapamemelihara (mengasuh) tigaanakperempuanatautigasaudaraperempuanwajibbaginyamasuksurga. (HR. Ath-Thahawi).
Barangsiapamempunyaiduaanakperempuandandiasuhdenganbaikmakamerekaakanmenyebabkannyamasuksurga. (HR. Bukhari)
6. BaitunSholihun
Janganmenunggu, Prinsip 3 M
HadisriwayatJubair bin Muth`imra.: Dari Nabi saw. bahwabeliaubersabda: Tidakakanmasuksurgaorang yang memutuskanhubungankekeluargaan. (Shahih Muslim No.4636)
HadisriwayatAnas bin Malikra., iaberkata: AkupernahmendengarRasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang merasasenangbiladimudahkanrezekinyadandipanjangkanusianya, makahendaklahdiamenyambunghubungankekeluargaan (silaturahmi). (Shahih Muslim No.4638)
Hadisriwayat Aisyahra., & IbnuUmarra., iaberkata: Rasulullah saw. bersabda: Jibrilsenantiasamewasiatkankepadakumengenaitetanggasampaiakumengirabahwadiaakanmenjadikantetanggasebagaiahliwaris. (Shahih Muslim No.4756&7)
7. MalunHalalun
Akandatangbagimanusiasuatujamandimanaorangtidakpeduliapakahharta yang diperolehnyahalalatauharam. (HR. Bukhari)
Orang yang paling dirundungpenyesalanpadaharikiamatialahorang yang memperolehhartadarisumber yang tidakhalallalumenyebabkannyamasukneraka. (HR. Bukhari)
Sesungguhnyaorang-orang yang mengelolaharta Allah dengantidakbenarmakabagimerekaapinerakapadaharikiamat. (HR. Bukhari)
8. Janganlahkamumengagumiorang yang terbentangkedualengannyamenumpahkandarah. Di sisi Allah diaadalahpembunuh yang tidakmati. Jangan pula kamumengagumiorang yang memperolehhartadari yang haram. Sesungguhnyabiladiamenafkahkannyaataubersedekahmakatidakakanditerimaoleh Allah danbiladisimpanhartanyatidakakanberkah. Bilatersisa pun hartanyaakanmenjadibekalnyadineraka.
(HR. Abu Dawud)
9. TafakkuhunFiddien
Barangsiapamelaluisuatujalanuntukmencarisuatupengetahuan (agama), Allah akanmemudahkanbaginyajalanmenujusurga.
[bagianinidiriwayatkanoleh Muslim didalamShahih-nyadarihadits Abu Hurairah, jugadiriwayatkanoleh Abu Khaitsamahdalam Al-Ilm 25 dengantahqiqBukhari.]
10. Semangatberagama
Seorangmukmin yang kuatlebihbaikdanlebihdisukai Allah daripadaseorangmukmin yang lemahdalamsegalakebaikan. Peliharalahapa-apa yang menguntungkankamudanmohonlahpertolongan Allah, danjanganlemahsemangat (patahhati). Jikaditimpasuatumusibahjanganlahberkata, "Oh andaikataakutadinyamelakukanitutentuberakibatbeginidanbegitu", tetapikatakanlah, "Initakdir Allah danapa yang dikehendaki Allah pastidikerjakan-Nya." Ketahuilah, sesungguhnyaucapan: "andaikata" dan "jikalau" membukapeluangbagi (masuknya) karya (kerjaan) setan." [HR. Muslim]
11. UmrunMubarakun
Kamiperintahkankepadamanusiasupayaberbuatbaikkepadaduaorangibubapaknya, ibunyamengandungnyadengansusahpayah, danmelahirkannyadengansusahpayah (pula). Mengandungnyasampaimenyapihnyaadalahtigapuluhbulan, sehinggaapabiladiatelahdewasadanumurnyasampaiempatpuluhtahuniaberdoa: "YaTuhanku, tunjukilahakuuntukmensyukurinikmatEngkau yang telahEngkauberikankepadakudankepadaibubapakkudansupayaakudapatberbuatamal yang saleh yang Engkauridai; berilahkebaikankepadakudengan (memberikebaikan) kepadaanakcucuku. SesungguhnyaakubertobatkepadaEngkaudansesungguhnyaakutermasukorang-orang yang berserahdiri". QS 46:15
12. Khotimah
Be The Best, Do The Best
Allah will take care the rest
SubhanakaAllahuma
wabihamdika
Asyahdu an laailaahailla anta
Astaghfirukawaatubuilaik