pseudo 3d verifikace imrt radiochromickým filmem...pseudo 3d verifikace imrt radiochromickým...

14
Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková, Irena Koniarová SÚRO KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 1

Upload: others

Post on 07-Mar-2021

22 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Te reza H a n u š o vá

FJ F I Č V U T v P ra ze , T h o m aye rova n e m o c n i c e

I va n a H o rá ko vá, I re n a Ko n i a rová

S Ú RO

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 1

Page 2: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Možnosti pseudo 3D meření OCTAVIUS 4D + pole ionizačních komor (PTW)

ArcCHECK (SunNuclear)

Delta4 (ScandiDos)

COMPASS + pole ionizačních komor (IBA Dosimetry)

- měření není 3D

- přepočet do 3D různými algoritmy

(Gelová dozimetrie)

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 2

Page 3: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Možnosti pseudo 3D měření Publikované výsledky:

COMPASS - výsledky rekonstrukce závisí na tom, jaká je poloha odchylek v polohování MLC vzhledem k detekčním bodům MatriXX (Godart et al., 2011)

2D-ARRAY seven29 + OCTAVIUS a Delta4 - dozimetrické chyby způsobené nepřesným polohováním lamel při technice RapidArc, které se již projeví v rekonstruovaném DVH, nemusí být odhaleny gama analýzou s kritériem 3 %/3 mm (Heilemann et al., 2013)

3DVH + MapCHECK– nebyla nalezena korelace mezi 2D verifikací pomocí pole diod a chybami v dávce, které se projeví v DVH (Stasi et al.,

2012)

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 3

Page 4: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Pseudo 3D měření filmem Různé roviny a směry ve fantomu:

koronální rovina

sagitální rovina

transverzální rovina

1. 2D gama analýza

2. Pseudo 3D gama analýza (interpolace)

Využití: zavádění nových IMRT a VMAT technik do praxe

2D gamma

2D gamma

2D gamma

Pseudo 3D gama

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 4

Page 5: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Metody 1. Pseudo 3D měření

EBT3 filmy

IMRT fantom

5 rovin v každém směru

izocentrum http://english.euromechanics.de/imrt-phantom/equipment/

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 5

Page 6: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Metody 2. 2D měření v koronální rovině

RW3 fantom

EBT3 film

PTW 2D-ARRAY seven29

hloubka 5 cm (6X) nebo 10 cm (18X)

www.ptw.de

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 6

Page 7: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Metody Měřené plány

Patient no. Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5 Patient 6

Diagnosis Head-and-neck Prostate and lymph nodes

Prostate and lymph nodes

Prostate and lymph nodes

Prostate and lymph nodes

Prostate and lymph nodes

Energy 6 MV 18 MV 18 MV 18 MV 18 MV 18 MV

Technique 7 fields 7 fields 7 fields 7 fields 9 fields 9 fields

Passed clinical limits?

Yes No No Yes Yes Yes

Patient no. Patient 2 Patient 3

Field no. Field 6 Field 1 Field 7

Gamma score - clinical verification

87.77 % 88.9 % 88.2%

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 7

Page 8: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Metody Směrová závislost filmů

Kalibrace: G = 0°

Měření: 3 směry + různé úhly svazku vzhledem k filmu

Ověřeno pro: ◦ 18 X, RW3 fantom

◦ G = 0°, 40°, 60°, 90°

◦ Srovnáním s ionizační komorou

Výsledek srovnán s literaturou (Huet et al., 2014)

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 8

Page 9: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Výsledky

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

dev

iati

on

fro

m G

= 0

° [%

]

gantry angle [°]

EBT3 film angular dependence

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 9

Page 10: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Výsledky

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5 Patient 6

gam

ma

sco

re [

%]

patient no.

PTW seven29 field-by-field EBT3 field-by-field

EBT3 composite plan - coronal EBT3 composite plan - sagital

EBT3 composite plan - transversal Tolerance limit gamma

Results for different setups

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 10

Page 11: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Výsledky

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5 Patient 6

Comparison of directions – pseudo-3D

coronal sagital transverzal

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 11

Page 12: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Výsledky

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

0 1 2 3 4 5 6

gam

ma

sco

re [

%]

measurement setup no.

Results for different setups

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 12

EBT3 PTW coronal sagital transverzal

1 2 3 4 5

Page 13: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Závěr 2D verifikace…

◦ jednotlivých polí

◦ 3D plánu v 1 rovině/1 směru

…může zamaskovat chyby

Pseudo 3D verifikace filmem užitečná při zavádění IMRT a VMAT technik

Pokračování práce:

• Skript pro pseudo-3D gama analýzu – interpolace naměřených rovin

• Srovnání s komerčními 3D systémy

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 13

Page 14: Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem...Pseudo 3D verifikace IMRT radiochromickým filmem Tereza Hanušová FJFI ČVUT v Praze, Thomayerova nemocnice Ivana Horáková,

Děkuji za pozornost

KONFERENCE RADIOLOGICKÉ FYZIKY 2017 HARRACHOV 14