pergerakan voluntary dan kestabilan

Download pergerakan voluntary dan kestabilan

Post on 03-Jul-2015

900 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. PSIKOMOTOR & PERGERAKANPERGERAKAN VOLUNTARI & KESTABILAN
  KAF 2023
  CIK NORLY BINTI JAMIL

2. KUMPULAN 3
FATIN BINTI MOHAMOODD20082033969
NOORSUZIANA BT ABDULLAHD20082033974
PUNITAA/P MARAPEND20082033958
AZMAWATI BT AB AZIZD20082033931
NARIZA BINTIBOHARID20082033933
SAIFULNIZAM BIN ISMAILD20082033950
3. PENGENALAN

 • Pergerakan Voluntary adalahpergerakanyang dibuatdengansengajaatausukarela. 4. Merupakanpergerakan yang perludipelajari. 5. Seseorangkanak-kanaktidakbolehmengembangkanpergerakan voluntary selagipergerakanitutidakberkembangsecaraautomatik. 6. Dalammenukarkanpergerakanautomatikkepadapergerakanvoluntarikesemuasistemderiaperluberfungsisepenuhnya.

Sambungan

 • Kebiasaannya, pergerakanvoluntaridapatdilihatapabilabayiberumurantara 4 bulan. 7. Munculbersama-samadenganperkembangankognitifbayi, danperkembanganderia motor. 8. Bagipergerakanvoluntari yang baik, bayimemerlukanotot yang kuat,sokonganasassepertikeseimbanganantarasendi, kelajuan, kekuatandanpergerakansecaraberterusansertamemerlukanpergerakanduahalaiaitukiri, kanan,atasdanbawah.

KESTABILAN

 • Kesempurnaandankelincinanpergerakanmanusiabergantungkepadakeupayaanbadandananggotamenyeimbangidiridengananggotabadanberkenan. 9. Keseimbanganbadanadakaitandengankeseimbangandanpusat gravity 10. Manusiasentiasaberadadalamkeadanpegunataubergerak. Manusiasentiasadikawalolehprinsip static ketikadiasedangpegunatauprinsipdinamik.

Faktor yang mempengaruhikestabilan
Ketinggianpusat gravity
Keluasantapaksokongan
Hubungandiantaragarisgarvitidengantapaksokongan
Jisimbadan
Momentum danimpakdaripadadayaluaran
Geseran
Factor visual danpsikologi
Factor fisiologi
11. Terdapat 3 kategoriPergerakan Voluntary
Kestabilan - merangkumipelbagaigerakan voluntary daripadakawalankepalakepencapaianposturtegak
Lokomotif meliputipergerakanmerangkakdansemuavaraisi
Manipulatif melibatkanpergerakan voluntary menggunakantangan.
12. PERKAITAN ANTARA KEKUATAN OTOT DENGAN PERGERAKAN VOLUNTARY

 • Otot yang kuatsangatdiperlukanolehbayiuntukbertindakbalasdenganpergerakanvoluntari. 13. Bayimemerlukanotot yang kuatuntukberlawandengangravitidanmengekalkankedudukan yang seimbanguntukbergerak. 14. Namun, untukmendapatkanotot yang kuat, kitaperlupastikanperkembanganototbayiadalahbersesuaiandengankebolehanbayitersebutuntukbertindakbalasdengansesuatupergerakan.

Sambungan.

 • Olehitu, ototbayiperluberadadalamkeadaanseimbang. 15. Hal inikerana, otot yang lemahakanmenyebabkanketeganganototmenyusutdantindakbalasototakanberkurangan. 16. Kekuatanotot yang berlebihan pula akanmenyebabkanototmenjaditerlalutegangmenyebabkanbayisukarmelakukanpergerakan. 17. Untukmendapatkankekuatanotot yang seimbang, bayiperludirujukkepadapakaruntukrawatandanmendapatkannasihat.

KAITAN KEKUATAN OTOT DAN ANGGOTA BADAN DENGAN PERGERAKAN VOLUNTARI
Kekuatanototdananggotabadanpentingdalampergerakanvoluntari.
Sekiranya, bayitidakdapatmemperkembangkankekuatanbahu & anggotabadan yang lain, diatidakakandapatmengawal motor kasarnyadalampenggunaantangannya.
Namun, kanak-kanakdikatakanmempunyaikeupayaan yang tinggidalammemperkembangkankekuatanototnyadananggotabadan.
18. Sambungan.

 • Olehitu, ototbayiperluberadadalamkeadaanseimbang. 19. Hal inikerana, otot yang lemahakanmenyebabkanketeganganototmenyusutdantindakbalasototakanberkurangan. 20. Kekuatanotot yang berlebihan pula akanmenyebabkanototmenjaditerlalutegangmenyebabkanbayisukarmelakukanpergerakan. 21. Untukmendapatkankekuatanotot yang seimbang, bayiperludirujukkepadapakaruntukrawatandanmendapatkannasihat.

Contohnya, apabilabayidalamkeadaanmeniarap (biasanyadalam 3 bulan) bayiakanmenggunakansikuuntukmenyokongnyauntukbangun. Hal inimenunjukkanlenganbayisemakinberkembang. Bayiakanmeluaskanbahunyaseluas yang bolehdenganmengawalanggotabadan yang lain. Apabilabayidapatmengimbangibadan & tangan yang satulagiuntukmengambilsesuatuobjek yang beradadihadapannya.
22. Sambungan
Hal inidapatmemperkembangkanlagipergerakanvoluntaribayidarisegipegangan & capaianobjek.
Dalamhalini, kekuatanleher & ototbadanbayiadalahsangatpenting. Jikabayitersebuttidakmempunyaikekuatanleher & badan yang secukupnya, bayitersebutakanmenghadapimasalahdalammengekalkankeseimbanganbadan.
23. Kategoripergerakan voluntary kanak-kanak

 • Terbahagikepadadua :

Kawalankepala
Kawalantubuhbadan
24. a) KawalanKepala
Gerakan voluntary manusialazimnyabermuladibahagiankepala
Ketikalahir, bayihampirtidakmempunyaikawalandibahagiankepalaatauleher meskipungerakanrefleks (automatik) yang ditunjukkanadalahjelas.
MenurutHottinger, 1980, kawalan voluntary dibahagiankepaladanleherbolehberansur-ansurmenjadijelaspadaakhirbulanpertamakehidupan.
25. Kemajuaniniterusberlanjutansehinggausiabayimencapai 5 bulan.
Padamasaini, kanak-kanakbiasanyamempamerkankawalanotot yang lebihbaikkeatastubuhbadan.
26. CONTOH:
Menggambarkanpergerakan normal dibahagiankepalabayi
Pergerakaniniseringkalidilihat pa sekitarumur 2 bulan
27. Padausia 2-3 bulan bayidapatmenggerakkankepalakekiridankekanan
Pada 3 bulan bayimampumengelakkankedudukankepalasupayategak/statikdanjugaposisidudukatauberdiri yang statik.
Sekitar 5 bulan bayidapatangkatkepalaapabilatelentang
28. KAWALAN TUBUH
Pengawalantubuhadalahbermulamelaluipengawalankepala.
Kemudiansecaraberperingkattubuhbadanakanmampudikawalsendiri.
Perkembanganiniberlakuketikabayiberumur 4bulan iaituketikabayimemperolehikemampuanuntukmengangkat dada selainkepala.
29. Sambungan
Padaketikainibayiperludiberisatuaktiviti yang memerlukanpergerakanlengandantangan.
Kawalandalampergerakantubuhsangatpentingketikabulanpertamakehidupanbagibayi.
Contohsalahsatukawalanbentuktubuhdibahagian dada ialahusahabayiuntukbergulingdaripadaterlentangkeposisimeniarap.
30. Sambungan
Gerakanpentingadalahpencapaianposturtegak.
Hal inikeranaposturtegakpentinguntukbayimenghulurkantangandanmelepaskannyakesisitubuh.
Dalamkeadaanterlentang,kanak-kanakterbatasuntukmenggunakanlengandantangan.
31. Sambungan
Jikabayisentiasadiasuhdandibantu,bayibolehdudukseawalusia 3 bulan, walaubagaimanapunpenjagaperlumenyokongpunggungbahagianbawahdanperut.
Hal inikeranakemampuanbayiuntukmenyeimbangkantubuhadalahditahaprendah.
Cara sokonganinimampuuntukmembuatkanbayibolehduduktanpasokonganpadausia 5 bulan.
32. KEPERLUAN DALAM PERGERAKAN VOLUNTARY BAYI
Dalampergerakan voluntary, bayimemerlukanpermukaanlantai yang rata. Hal inikerana, akanmemudahkanbayibergerakdanpergerakanvoluntaribayidapatdikembangkan.
Kanak-kanak yang beradadipermukaanlantaidengankakinyadiletakkanseluas-luasnya, diaakandapatmenerokaipergerakanvoluntaridenganbaik.
Bayi yang beradadipermukaanlantaidenganpergelangankakinyasahaja, diatidakakandapatmenerokaipergerakanvoluntaridengansepenuhnya.
33. ASPEK-ASPEK YANG TERLIBAT DALAM PERGERAKAN VOLUNTARI
1.KESTABILAN DALAM SENDI

 • Bayimemerlukanototuntukmengetat & mengecutkansendi-sendiuntukkestabilanbadan. 34. Lazimnya, bayiakankembangkankeupayaanmerekauntukmengecutkanototleherdanbadanmerekaapabilabayiberadadalamkeadaanmeniarap. 35. Pengecutanototlehermembolehkanbayimenegakkankepalanya.

Sambungan

 • Contohnya; bayi yang barumulamencubauntukberdiriakanterjatuhkembalipadakedudukanasalnya. Bayitersebutsebenarnyatidakdilatihsepenuhnyauntukmemenuhikeperluankekuatanotot yang diperlukan. Olehitu, bayitersebutakanterjatuhapabilabangununtukberdiri. Keadaaninidilakukantanpakawalan. Namun, sekiranyabayiituterusberusahabeberapa kali, sudahtentubayiituakandapatkembangkanpergerakanvoluntarynya.

LANGKAH SERTA PERGERAKAN SECARA BERTERUSAN
Sepertikekuatanotot & kestabilandalamsendi, bayijugamemerlukanpergerakan yang menggunakanlangkah yang sesuai.
Pergerakan yang perlahanmemerlukanperhatiandankawalan yang baik.
Bagimelengkapkansesuatupergerakan,bayimemerlukankestabilansertapergerakansecaraberterusan.
36. TAHAP PERCUBAAN BAYI UNTUK MELAKUKAN PERGERAKAN
Tahapinimerangkumikeupayaanbayiuntukmencubamelakukanpergerakanseberapabanyak yang mungkin.
Sebagaiibubapa, merekaperlubijakmengimbangkantahapkeupayaan/usahabayidengankekecewaan yang merekaalamisemasamelakukansesuatupergerakan.
Salahsatuaspek yang perludiberiperhatiandalamaspekiniialahibubapaperlumenggalakkanpergerakan-pergerakanbarudalamkalanganbayidanbukannyamemberikantekanankepadabayitersebut.
37. Sambungan
Contohnya; sekiranyakamumeletakkansatuanakpatungjauhkehadapansedikitdaripadabayi, makabayitersebutakanbergeraksedikitdemisedikituntukmendapatkanpatungtersebutdengancepat. Bayimemerlukanusahasertakesabaranuntukbergerakmencapaipatungtersebut. Hal inidapatdilihatmelaluimemekmuka yang ditunjukkanolehbayitersebut. Padaawalnya, bayitersebutakanmulamengerutkanmuka, kemudiandiaakanmenghasilkanbunyisepertimendengkurdanseterusnyaakanmenunjukkantanda-tandauntukmenangis.
38. Sambungan
Setiapbayimempunyaikekuatan & keupayaan yang berbezaantarasatusama lain. Begitujuga, tahapkesabaranmereka. Biarkanbayiberusahasekuat yang bolehuntukmendapatkanpatungtersebut. Perhatikanberapa lama masa yang diambilolehbayitersebutuntukmendapatkanpatungitudanberjayamencapainyasebelumbayiitumulamenangis.
39. SEKIAN TERIMA KASIH..