n o u d' o c t u b r e

5
Número 50 .- Segona época Burjassot, Octubre de 2016 Eixemplar gratuït N O U D' O C T U B R E 9 d'Octubre, dia de sant Donís, Dia de la Patria Valenciana, en este dia es commemora l'entrada en la ciutat de Valéncia, Cap i Casal del Regne, del Rei En Jaume I en 1238. Abans d'entrar en Valéncia el Rei Jaume I havia pactat en el Rei Zayyan, a través del raiç Abulha- malet, la rendició de la ciutat a la seua persona, no al se eixercit. Els moros van penjar en la torre d'Ali-Bufat (després del Temple) un drap imitant la senyera real com a proba de rendició i a la vegada com a avís que eixe territori no es podia saquejar per les tropes per acatament al Rei. Este Regne ha estat poblat des de sempre per gents de religions i cultures distintes que saberen conviure de forma eixemplar i en governants que dotaren als valencians d'unes normes i lleis que donaren com a resultat una societat oberta a qualsevol corrent religiosa, filosòfica o cultural que venia d'atres parts del món i açò va forjar la seua grandea. El capítul 282 del Llibre dels Feyts ho narra aixina: “.... enviam a dir al rey i raiç Abulhamalet, per tal que sabessen los christians que nostre era Valencia, e que negun mal no'ls faessen ,que metessen nostra senyera en la torre descavalgam del cavall, e adreçam-nos vers orient, e ploram dels nostres uils, e besam la terra per la gran merce que Deus nos havia feyta” Esta seria la senya curta i simple d'esta històrica data, pero el 9 d'Octubre, per als valencians és molt més que una senya en els anals de l'història. Per als valencians esta data també significa orgull, reivindicació, llengua, història, identitat, poble, cultura pròpia, sentiment. Orgull de tot lo que som, de tot lo nostre, de tots i cadascú de nosatres, de nostra terra i nostre mar. Reivindicació de tot lo que significa nostra cultura, la nostra llengua, les nostres festes úniques en lo món, els nostres poetes, els nostres escritors, els nostres artistes. Nostra Llengua Valenciana, eixa que Cervantes es referia ad ella com “ la dolça llengua valenciana, a soles comparable en dolçor a la portuguesa”, diferenciant-la de qualsevol atra; eixa que ha segut la primera llengua romanç en tindre un Sigle d'Or, eixa en la que els valencians millor expressem tots els nostres sentiments; la de Joanot Mar- torell, Sant Vicent Ferrer, sor Isabel de Villena, Francesc de Vinatea, el pare Lluís Fullana i molts més. Nostra història, tan rica i variada com els pobles que ací han estat, ibers, romans, visigots, àraps, judeus, cristians. Identitat única i diferenciada de qual- sevol atre i que nos ha dut a ser un poble faener, solidari, acollidor d'atres cultures i lliure. Lliure par a dirigir-nos a qualsevol en demanda de nostres reivindicacions. Cultura pròpia, perque hem sabut conservar les nostres tradicions ya que al llarc del temps hem donat grans músics, cantadors de nostre cant d'estil, lliterats, poetes, pintors, escultors, arquitectes, pilotaris, que han anat deixant-nos les seus obres que són el fonament de nostra cultura, diferent i diferenciada d'atres pobles de l'estat Espanyol del que formen part, Sentiment de pertànyer ad esta beneïda terra valenciana, sentiment de ser i no de lo que vullguen que sigam, sentiment de poder pendre les decisions que nos pertoquen....¡sentiment!. ..... 1

Upload: others

Post on 25-Oct-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: N O U D' O C T U B R E

Número 50 .- Segona época Burjassot, Octubre de 2016 Eixemplar gratuït

N O U D' O C T U B R E

9 d'Octubre, dia de sant Donís, Dia de la PatriaValenciana, en este dia es commemora l'entrada enla ciutat de Valéncia, Cap i Casal del Regne, delRei En Jaume I en 1238. Abans d'entrar en Valéncia el Rei Jaume I haviapactat en el Rei Zayyan, a través del raiç Abulha-malet, la rendició de la ciutat a la seua persona, noal se eixercit. Els moros van penjar en la torred'Ali-Bufat (després del Temple) un drap imitant lasenyera real com a proba de rendició i a la vegadacom a avís que eixe territori no es podia saquejarper les tropes per acatament al Rei. Este Regne ha estat poblat des desempre per gents de religions i culturesdistintes que saberen conviure de formaeixemplar i en governants que dotarenals valencians d'unes normes i lleis quedonaren com a resultat una societatoberta a qualsevol corrent religiosa,filosòfica o cultural que venia d'atresparts del món i açò va forjar la seuagrandea. El capítul 282 del Llibre dels Feyts honarra aixina: “.... enviam a dir al rey i raiçAbulhamalet, per tal que sabessen los christiansque nostre era Valencia, e que negun mal no'lsfaessen ,que metessen nostra senyera en la torredescavalgam del cavall, e adreçam-nos vers orient,e ploram dels nostres uils, e besam la terra per lagran merce que Deus nos havia feyta” Esta seria la senya curta i simple d'esta històricadata, pero el 9 d'Octubre, per als valencians és moltmés que una senya en els anals de l'història. Per alsvalencians esta data també significa orgull,reivindicació, llengua, història, identitat, poble,cultura pròpia, sentiment.

Orgull de tot lo que som, de tot lo nostre, de totsi cadascú de nosatres, de nostra terra i nostre mar. Reivindicació de tot lo que significa nostracultura, la nostra llengua, les nostres festes úniquesen lo món, els nostres poetes, els nostres escritors,els nostres artistes. Nostra Llengua Valenciana, eixa que Cervanteses referia ad ella com “ la dolça llengua valenciana,a soles comparable en dolçor a la portuguesa”,diferenciant-la de qualsevol atra; eixa que ha segutla primera llengua romanç en tindre un Sigle d'Or,eixa en la que els valencians millor expressem tots

els nostres sentiments; la de Joanot Mar-torell, Sant Vicent Ferrer, sor Isabel deVillena, Francesc de Vinatea, el pareLluís Fullana i molts més. Nostra història, tan rica i variada comels pobles que ací han estat, ibers,romans, visigots, àraps, judeus, cristians. Identitat única i diferenciada de qual-sevol atre i que nos ha dut a ser un poblefaener, solidari, acollidor d'atres culturesi lliure. Lliure par a dirigir-nos a

qualsevol en demanda de nostres reivindicacions. Cultura pròpia, perque hem sabut conservar lesnostres tradicions ya que al llarc del temps hemdonat grans músics, cantadors de nostre cant d'estil,lliterats, poetes, pintors, escultors, arquitectes,pilotaris, que han anat deixant-nos les seus obresque són el fonament de nostra cultura, diferent idiferenciada d'atres pobles de l'estat Espanyol delque formen part, Sentiment de pertànyer ad esta beneïda terravalenciana, sentiment de ser i no de lo que vullguenque sigam, sentiment de poder pendre les decisionsque nos pertoquen....¡sentiment!.

.....

1

Page 2: N O U D' O C T U B R E

Esta és l'història i això és lo que cadaNou d'Octubre tenim que celebrar ireivindicar els valencians, la propietatd'una llengua, una cultura, una història iunes tradicions que hui estan a punt desa-paréixer per l'espoli foràneu. I com havem citat una frase delguanyadors, també volem citar-ne una delsperdedors, dita pel rei Zayyan al rei EnJaume, fa ya 778 anys per que té plenavigència hui “ En la ciutat de Valénciaconviuen musulmans del meu poble, junt ajudeus i cristians. Espere que sàpiagovernar-la per a que continuen vivint enla mateixa harmonia i per a que treballenesta noble terra conjuntament. Ací, durantel meu regnat eixien processons deSemana Santa i els cristians professaven laseua religió en tota llibertat, ya que elnostre Corà reconeix a Crist i a la Verge.Espere que vosté concedixca el mateixtracte als musulmans de Valéncia”

Equip de jocs tradicIONALS L'Equip de Jocs Tradicionals El Piló ha participat enestos mesos d'Estiu, en varis trofeus organisats per distintespoblacions, aixina com també ha organisat demostracionsde Jocs Tradicionals. El dia 7 de Juliol en el Trofeu de Birles, dins de la Se-mana Cultural de la Pobla de Vallbona, en la que quedàcampeona en dònes la nostra jugadora Conchin Tamarit. El dia 3 de Setembre en el Trofeu de Birles Ciutat de Va-léncia en el que Mari Carme Martin quedà en segon lloc enla categoria Dònes. I el 4 en el Trofeu de Benissanó, en el que Amadeu Gonzàlez quedà campeó i Salvador Taronchertercer, aixina com Mari Carme Martin fon tercera en Dònes. El dia 10 de Setembre este equip participà en una demos -tració de Jocs Tradicionals en l'Associació de Veïns del ba-rri de l'Empalme de Burjassot. El dia 18 de Setembre participà en el Trofeu den Birlesdel poble de Borbotó

Taula redona

El dia 29 de Juny, en la sèu de l'Entitat Cultural Valenciana ElPiló, es va celebrar una Taula Redona sobre “Vies i Propostes defutur per a un consens valencianiste”, organisada per esta Entinat abla colaboració del Rogle Constantí Llombart. Els ponents foren Oscar Rueda i Pitarque, Agustí Zacarés i Ro-maguera i Manuel Gimeno i Juan. Cadascú dels quals va expondreles seues idees sobre lanecessitat d'aplegar a unconsens de totes les entitatsculturals valencianistes pera poder lluitar per larecuperació de la cultura i

llengua valenciana tan menyspreada en l'actualitat per ingerènciesforànees i pels polítics que nos governen. Després d'expostes les ponències es va obrir un torn de paraulesper als assistents, en el qual alguns feren preguntes als ponents sobretemes de la seua intervenció, contestades per estos, i uns atres

aportaren idees sobre comtenia que ser este consens,aplegant a la conclusió de que era molt necessari, no aplegant-se aun consens per les diferents postures que n'hi hagueren, pero sique, per lo menys, quedà el convenciment que més pronte que tarts'havia de fer realitat eixe consens pel be del Regne de Valéncia, Després d'acabada la Taula Redona es feu un sopar-tertulia enel que els assistents seguiren conversant sobre el mateix tema,aportant noves idees i experiències per a tractar de coordinar un plaque siga efectiu per a lluitar contra les ingerències forànees i lespolítiques dels governants que tan de mal estan causant a l'identitatdel Regne de Valéncia.

2

Presentació de l'acte

Públic assistent

Sopar de germanor

Page 3: N O U D' O C T U B R E

E U R O P E A D E Com en anys anteriors esta Entitat Cultural Valenciana El Piló haparticipat, junt al Grup de Danses Repicó, de Manises, en la LIIIEUROPEADE que es va celebrar en la ciutat belga de Namur, delsdies 20 al 24 de Juliol. Eixírem de Burjassot el dia 16 d'eixe més cap a Burdeos ons'hostajàrem i al dia següent eixírem cap a Paris on arribàrem finsles 18 hores. El dia següent, 18 de Juliol, tinguérem el dia lliure per avisitar la ciutat de la llum. El dia 19 eixírem de Paris cap a la ciutatde Brujas on pernoctàrem, per al dia següent seguir viage cap a laciutat de Namur, on es vam presentar als organisadors i després esdirigírem als llocs d'hostage que nos havien assignat.

El dia 21 el grup va actuar pels carrers i places de Namur, cantant i ballant davant la gent que omplia elscarrers i per la vesprada assistírem a l'acte d'inauguració de l'Europeade realisat en Namur Expo. Els dia 22 teníem el dia lliure i l'aprofitàrem per a fer una excursió a Bruseles, capital de Bélgica i visitarels seus monuments. El dia 23, pel matí, una representació del nostre grup va anar a larecepció que feren les autoritats locals i organisadores en el PalauProvincial, on es feren intercanvi de regals entre autoritats i grupsparticipants, mentrimentres el grup estigué cantant i ballant pelscarrers. Per la vesprada participàrem en la desfilada de tots elsparticipants i per la nit en el Ball de l'Europeade. El dia 24 eixírem de de Namur cap a Gantes on s'hostajàrem i aldia següent continuàrem viage cap a Toulouse on estiguérem

hostajats fins al següent, dia25, per a continuar viage deregrés cap a Burjassot onaplegarem a les 22 hores. Este viage que fem en El Piló a les l'Europeade, que és la reunióde tot el folclor europeu, nos ompli de satisfacció, puix fruïmpassejant la Senyera i el folclor Valencià arreu d'Europa, ademés quenos brinda l'oportunitat de conéixer atres cultures i costums de lesque sempre aprenem alguna cosa, aixina com també de visitar elsmonuments més emblemàtics de les ciutats que visitem, tant laamfitriona de la Europeade com de les que passem a l'anada o a latornada.

3

El Grup

Aplegada a Namur

Ballant pel carrer

Ballant i desfilant pels carrers de Namur

Noticies En estos mesos d'Estiu passats, els grups d'El Piló han tingut poques activitats, pero aixina i tot elGrup de Cant d'Estil va participar el dia 14 de Maig en la Cantà a Sant Roc, cantant a les diferentsClavaries que n'hi han en Burjassot. El Grup de Danses va participar el dia 1 de Juliol en el soparbenefic a favor de l'Associació contra el càncer de Cheste.

Page 4: N O U D' O C T U B R E

Xv festival de folclor valencià el pilóix memorial enric martí

El dia 24 de setembre es va realisar el XV Festival de Folclor ValenciàEl Piló, que tots els anys per estes dates organisa esta Entitat CulturalValenciana per a promocionar i donar a conéixer al gran públic la granvariació que tenim el poble valencià en música tradicional, tant dedolçaina, tabal, rondalla, danses i cant d'estil. El Festival, que es va realisar en l'Auditori de la Casa de la Cultura deBurjassot, en presència d'autoritats locals i gran número d'assistents queomplien l'Auditori, va començar en les paraules de la presentadora, MªVictoria Selma, que feu un chicotet resum de lo que significava esteFestival dins del Folclor Tradicional de la Comunitat Valenciana i que yaera molt conegut en l'àmbit del folclor perque en este es complien quinzeanys seguits de la seua realisació. A continuació passà a cridar als grups participants, fent abans decomençar estos una explicació de cadascú, que foren els següents:

➢ COLLA DE DOLÇAINES EL PILÓ➢ GRUP DE DANSES LA SENYERA DE VALENCIA.➢ GRUP DE DANSES DE MONCADA➢ AGRUPACIÓ FOLCLORICA EL MILLARS DE CASTELLÒ➢ GRUP DE DANSES RONDALLA I CANT D'ESTIL EL PILO

DE BURJASSOT.

Acabades les actuacions, que foren molt celebrades pel públic, tots elsgrups junts, aixina com també els assistents que volgueren fe-ho, ballarenla Jota de Benigànim. A continuació l'Alcalde de Burjassot i el President d'El Piló, ferenentrega d'uns recordatoris als grups participants i la presentadora. Tot seguit el President va intervindre per a donar les gràcies a tots elsgrups actuants, a l'Ajuntament per prestar-nos les instalacions i al públicassistent, recordant que este Festival ha estat fent-se durant quinze anys iesperava que continuara, per lo que convidava a tots per al pròxim que esfarà l'any que ve. El sr. Alcalde intervingué per a donar les gràcies alsactuants i al públic, pero sobretot a El Piló per la llavor que està realisant,any darrere any, en pro de la cultura valenciana. Després de les intervencions els presents van degustar orchata i fartonsobsequi d'El Piló.

Cantaores Rondalla

Entrega de recordatoris Públic assistent

Colla de Dolçaines i Tabal

Grup de Danses Senyera

Grup de Danses Moncada

Agrupació folclorica el Millars

Grup de Danses El Piló

4

Page 5: N O U D' O C T U B R E

5