Modelo de Reclamao Trabalhista - Assdio Sexual - Resciso Indireta

Download Modelo de Reclamao Trabalhista - Assdio Sexual - Resciso Indireta

Post on 24-May-2015

731 views

Category:

Education

25 download

TRANSCRIPT

  • 1. 1 EEXXCCEELLEENNTTSSSSIIMMOO SSEENNHHOORR DDOOUUTTOORR JJUUIIZZ DDAA ________ VVAARRAA DDAA JJUUSSTTIIAA DDOO TTRRAABBAALLHHOO DDAA CCIIDDAADDEE.. LLIINNKK PPAARRAA BBAAIIXXAARR AA PPEETTIIOO NNOO FFOORRMMAATTOO WWOORRDD AA RREECCLLAAMMAANNTTEE PPLLEEIITTEEIIAA TTUUTTEELLAA AANNTTEECCIIPPAADDAA PPrroocceeddiimmeennttoo CCoommuumm OOrrddiinnrriioo CCLLTT,, aarrttss.. 883377 aaoo 885522 JJOOAANNAA DDEE TTAALL,, bbrraassiilleeiirraa,, mmaaiioorr,, ssoolltteeiirraa,, ccoommeerrcciirriiaa,, rreessiiddeennttee ee ddoommiicciilliiaaddaa nnaa AAvv.. XX,, nn.. 00000000,, eemm FFoorrttaalleezzaa((CCEE)) CCEEPP nn.. 6666777777--888888,, iinnssccrriittaa nnoo CCPPFF((MMFF)) ssoobb oo nn.. 444444..333333..222222--1111,, ccoomm CCTTPPSS nn.. 555544443333--000011//CCEE,, oorraa iinntteerrmmeeddiiaaddaa ppoorr sseeuu mmaannddaattrriioo aaoo ffiinnaall ffiirrmmaaddoo iinnssttrruummeennttoo pprrooccuurraattrriioo aaccoossttaaddoo ,, ccoommppaarreeccee,, ccoomm oo ddeevviiddoo

2. 2 rreessppeeiittoo pprreesseennaa ddee VVoossssaa EExxcceellnncciiaa,, ppaarraa aajjuuiizzaarr,, ccoomm ssuuppeeddnneeoo nnoo aarrtt.. 884400,, 11,, ddaa CCLLTT,, aa aapprreesseennttee AAOO DDEE IINNDDEENNIIZZAAOO PPOORR DDAANNOOSS MMOORRAAIISS,, (( CCOOMM PPLLEEIITTOO DDEE RREESSCCIISSOO IINNDDIIRREETTAA DDEE CCOONNTTRRAATTOO DDEE TTRRAABBAALLHHOO)) ccoonnttrraa FFOONNIIAA FFOONNEE LLTTDDAA,, ppeessssooaa jjuurrddiiccaa ddee ddiirreeiittoo pprriivvaaddoo,, eessttaabbeelleecciiddaa nnaa RRuuaa ZZ,, nn.. 00000000,, eemm RReecciiffee((PPEE)) CCEEPP nn.. 5555444444--3333,, iinnssccrriittaa nnoo CCNNPPJJ((MMFF)) ssoobb oo nn.. 0000..111111..222222//00000011-- 3333,, eemm rraazzoo ddaass jjuussttiiffiiccaattiivvaass ddee oorrddeemm ffttiiccaa ee ddee ddiirreeiittoo,, ttuuddoo aabbaaiixxoo ddeelliinneeaaddoo.. 11 DDOO PPLLEEIITTOO DDEE GGRRAATTUUIIDDAADDEE DDAA JJUUSSTTIIAA AA RReeccllaammaannttee,, iinniicciiaallmmeennttee,, vveemm rreeqquueerreerr aa VVoossssaa EExxcceellnncciiaa ooss bbeenneeffcciiooss ddaa ggrraattuuiiddaaddee ddee jjuussttiiaa,, ppoorr sseerr ppoobbrree,, oo qquuee ffaazz ppoorr ddeeccllaarraaoo nneessttee aarrrraazzooaaddoo iinniicciiaall ((LLAAJJ,, aarrtt.. 44)).. PPoorr mmeeiioo ddee sseeuu bbaassttaannttee pprrooccuurraaddoorr,, rreessssaallvvaa qquuee nnoo ppooddee aarrccaarr ccoomm aass ccuussttaass ddeessttee pprroocceessssoo,, sseemm pprreejjuuzzoo ddoo ssuusstteennttoo pprrpprriioo ee ddee ssuuaa ffaammlliiaa.. LLEEII DDEE AASSSSIISSTTNNCCIIAA JJUUDDIICCIIRRIIAA ((LLeeii nn 11..006600//5500)) AArrtt.. 44 -- AA ppaarrttee ggoozzaarr ddooss bbeenneeffcciiooss ddaa aassssiissttnncciiaa jjuuddiicciirriiaa,, mmeeddiiaannttee ssiimmpplleess aaffiirrmmaaoo,, nnaa pprrpprriiaa ppeettiioo iinniicciiaall,, ddee qquuee nnoo eesstt eemm ccoonnddiieess ddee ppaaggaarr aass ccuussttaass ddoo pprroocceessssoo ee ooss hhoonnoorrrriiooss ddee aaddvvooggaaddoo,, sseemm pprreejjuuzzoo pprrpprriioo oouu ddee ssuuaa ffaammlliiaa.. 3. 3 11 -- PPrreessuummee--ssee ppoobbrree,, aatt pprroovvaa eemm ccoonnttrrrriioo,, qquueemm aaffiirrmmaarr eessssaa ccoonnddiioo nnooss tteerrmmooss ddeessttaa lleeii,, ssoobb ppeennaa ddee ppaaggaammeennttoo aatt oo ddccuupplloo ddaass ccuussttaass jjuuddiicciiaaiiss.. 22 BBRREEVVEE EEXXPPOOSSIIOO DDOO QQUUAADDRROO FFTTIICCOO (( CCLLTT,, AARRTT.. 884400,, 11 )) 22..11.. ssnntteessee ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo AA RReeccllaammaannttee ffooii aaddmmiittiiddaa eemm 0000 ddee nnoovveemmbbrroo ddee 00000000 ppaarraa eexxeerrcceerr aa ffuunnoo ddee ooppeerraaddoorraa ddee tteellee aatteennddiimmeennttoo ddaa RReeccllaammaaddaa.. ((ddoocc.. 0011)) DDeesseemmppeennhhaavvaa ssuuaass ffuunneess,, ccoommoo rreeggrraa,, ddee sseegguunnddaa--ffeeiirraa aa sseexxttaa--ffeeiirraa,, nnoo hhoorrrriioo ddaass 0088::0000hh ss 1144::0000hh,, ccoomm 22((ddooiiss)) iinntteerrvvaallooss iinnttrraajjoorrnnaaddaa ddee 1100 mmiinnuuttooss ee 11((uumm)) iinntteerrvvaalloo ppaarraa llaanncchhee ddee 2200 mmiinnuuttooss.. TTrraabbaallhhaavvaa,, eevveennttuuaallmmeennttee,, aaooss ssbbaaddooss ee ddoommiinnggooss.. PPeelloo llaabboorr eexxeerrcciiddoo aa RReeccllaammaannttee rreecceebbiiaa aa rreemmuunneerraaoo mmeennssaall ddee RR$$ 000000,,0000 (( ..xx..xx..xx.. )).. 22..22.. iinnoobbsseerrvvnncciiaa ddee aassppeeccttooss ccoonnttrraattuuaaiiss ee lleeggaaiiss 4. 4 CCoomm aa eennttrraaddaa ddee uumm nnoovvoo ssuuppeerrvviissoo ddee eeqquuiippee,, ooccoorrrriiddoo nnaa ddaattaa ddee 0000 ddee mmaarroo ddee 00000000,, aa RReeccllaammaannttee ppaassssoouu aa vviivveerr uumm vveerrddaaddeeiirroo tteerrrroorr ddeennttrroo ddoo aammbbiieennttee ddee ttrraabbaallhhoo.. EEssssee sseeuu ssuuppeerriioorr,, nnaa hhiipptteessee BBeellttrraannoo ddee TTaall,, ppaassssoouu aa aasssseeddiiaarr sseexxuuaallmmeennttee aa RReeccllaammaannttee ddee ffoorrmmaa ccoonnssttaannttee.. EEmm iinnmmeerraass ooccaassiieess aass ddeemmaaiiss ccoolleeggaass ddee ttrraabbaallhhoo pprreesseenncciiaarraamm ooss rreeffeerriiddooss aassssddiiooss.. OO aalluuddiiddoo aaggrreessssoorr cchheeggoouu aa ccoonnvviiddaarr aa RReeccllaammaannttee aa mmaanntteerr rreellaaeess sseexxuuaaiiss ccoomm oo mmeessmmoo.. EE iissssoo,, ffrriissee--ssee,, ppoorr vveezzeess ccoomm aa ppoossssvveell rreeccoommppeennssaa ddee eessssaa ggaannhhaarr nnoovvaa rreemmuunneerraaoo mmaaiiss eelleevvaaddaa ee rreedduuoo ddaa ccaarrggaa ddee ttrraabbaallhhoo.. AAllgguummaass eexxpprreesssseess uuttiilliizzaaddaass ppaarraa aasssseeddiiaarr aa RReeccllaammaannttee ssoo iimmppuubblliiccvveeiiss eemm aarrrraazzooaaddoo ffoorreennssee.. NNoo eennttaannttoo,, ccuuiiddaa eessssaa ddee rreessssaallttaarr eexxpprreesssseess eennffrreennttaaddaass qquuaassee qquuee ddiiaarriiaammeennttee,, ttaaiiss ccoommoo:: ggoossttoossaa,, qquueerroo ffaazzeerr oo tteessttee ddoo ssooff,, qquuee ttiinnhhaa ffaannttaassiiaass sseexxuuaaiiss.. AAssssiimm,, rreegguullaarrmmeennttee oo ssuuppeerrvviissoorr uuttiilliizzaavvaa ppaallaavvrraass ccoomm ccoonnoottaaeess sseexxuuaaiiss ccoonnttrraa aa RReeccllaammaannttee.. MMuuiittaass vveezzeess eessssaa cchheeggaavvaa aa cchhoorraarr ccooppiioossaammeennttee aaoo cchheeggaarr aa ccaassaa eemm lleemmbbrraarr--ssee ddeesssseess ffaattooss.. NNoo bbaassttaassssee iissssoo,, aa RReeccllaammaannttee cchheeggoouu aa sseerr vvrriiaass vveezzeess aa sseerr aappaallppaaddaa mmaalliicciioossaammeennttee ppeelloo aalluuddiiddoo ssuuppeerrvviissoorr.. CCeerrttaa ffeeiittaa iinncclluussiivvee cchheeggoouu aa aaggaarrrr--llaa ppoorr ttrrss nnaa hhoorraa ddoo llaanncchhee.. EEssssee ffaattoo ffoorraa pprreesseenncciiaaddoo ppoorr ssuuaa ccoolleeggaa ddee ttrraabbaallhhoo FFuullaannaa ddee TTaall,, qquuee,, nnaa ooccaassiioo,, eessttaavvaa ccoomm aa mmeessmmaa ddeennttrroo ddoo rreeffeeiittrriioo.. NNoo ttaarrddoouu ppaarraa vviirr oo ppiioorr.. CCoomm eessssee qquuaaddrroo ddee vveerrddaaddeeiirraass iinnvveessttiiddaass,, aa RReeccllaammaannttee ppaassssoouu aa sseerr aallvvoo ddee cchhaaccoottaa ddooss ddeemmaaiiss ccoolleeggaass,, mmaaiioorrmmeennttee ddoo sseexxoo mmaassccuulliinnoo.. DDiizziiaamm eesssseess:: eessssaa nnuunnccaa mmaaiiss ssaaiirr ddaa eemmpprreessaa,, eessssaa mmeenniinnaa 5. 5 aappaaddrriinnhhaaddaa,, eessssaa nnoo ttaarrddaa cchheeggaarr ccoommoo ddiirreettoorraa ddaa eemmpprreessaa,, ee oouuttrroo ttaannttoo mmaaiiss.. OO aammbbiieennttee ddee ttrraabbaallhhoo ttoorrnnoouu--ssee iinnssuuppoorrttvveell,, ttaammaannhhoo oo ddeessccoonnffoorrttoo mmoorraall qquuee aattiinnggiiaa aa RReeccllaammaannttee.. OO oobbjjeettiivvoo ddoo ssuuppeerriioorr eerraa,, oobbvviiaammeennttee,, ffoorraarr aa RReeccllaammaannttee aa tteerr rreellaaeess sseexxuuaaiiss ccoomm oo ssuuppeerriioorr hhiieerrrrqquuiiccoo.. NNoo eerraamm ssiimmpplleess ggrraacceejjooss oouu eellooggiiooss.. CCoomm iissssoo,, aa RReeccllaammaannttee ffoorraa oobbrriiggaaddaa aa ppeeddiirr aa rreesscciissoo ddoo ccoonnttrraattoo,, uummaa vveezz qquuee eellaa nnoo ssuuppoorrttaarriiaa eessssee ccoonnssttrraannggiimmeennttoo ddiirriioo.. EE aassssiimm eellaa oo ffeezz,, sseemm jjuussttaa rraazzoo ee ttoottaallmmeennttee ffoorraaddaa aa ttoommaarr ttaall mmeeddiiddaa pprreejjuuddiicciiaall eemm 0000 ddee mmaaiioo ddoo aannoo ddee 00000000.. ((ddoocc.. 0022//0055)) DDeessssee mmooddoo,, ccoonnssttaattaammooss uummaa rreepprroovvvveell aattiittuuddee ddaa RReeccllaammaaddaa,, ppoorr sseeuu ssuuppeerrvviissoorr.. HHoouuvvee nnoottrriioo ee ccaarraacctteerriizzaaddoo aabbuussoo.. TTrraattaa--ssee ddee ggrriittaannttee ee iinnttoolleerrvveell aattoo iillcciittoo,, vviioollaannddoo ooss ddiirreeiittooss ddoo eemmpprreeggaaddoo,, pprroovvooccaannddoo eevviiddeennttee ccoonnssttrraannggiimmeennttoo,, hhuummiillhhaaoo,, ddoorr ee ssooffrriimmeennttoo.. TTaaiiss ffaattooss tteerrmmiinnaarraamm ppoorr ssuubbjjuuggaarr oo mmaaiiss ffrraaccoo ee hhiippoossssuuffiicciieennttee,, ppeellaa ffoorraa eeccoonnmmiiccaa ee ppeellaa ffoorraa ddeeccoorrrreennttee ddoo ppooddeerr ddiirreettiivvoo ppaattrroonnaall,, iinnddeevviiddaa ee iilleeggaallmmeennttee uuttiilliizzaaddoo.. PPoorr ttaaiiss cciirrccuunnssttnncciiaass ffttiiccaass ((lleessoo ddoo ddiirreeiittoo)),, mmaaiioorrmmeennttee eemm ffaaccee ddoo iinnssuuppoorrttvveell ee ccoonnssttaannttee aassssddiioo sseexxuuaall ccoonnssttaattaaddoo,, nnoo rreessttoouu aalltteerrnnaattiivvaa RReeccllaammaannttee sseennoo aaffaassttaarr--ssee ddaa eemmpprreessaa,, pplleeiitteeaannddoo--ssee aa rreesscciissoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo((ppoorr ccuullppaa eexxcclluussiivvaa ddoo eemmpprreeggaaddoorr)),, ccoonnssiiddeerraannddoo--ssee ccoommoo ddaattaa ddee ddeesslliiggaammeennttoo oo ddiiaa ddoo aajjuuiizzaammeennttoo ddeessttaa aaoo oouu,, ssuucceessssiivvaammeennttee,, aa ddaattaa ddee 0000 ddee jjuunnhhoo pprrxxiimmoo ppaassssaaddoo,, oonnddee aaffaassttoouu--ssee ddaa eemmpprreessaa ddeemmaannddaaddaa.. 6. 6 33 DDAA RREESSCCIISSOO IINNDDIIRREETTAA 33..11.. aassssddiioo sseexxuuaall DDeessccuummpprriimmeennttoo ddee oobbrriiggaaoo lleeggaall CCLLTT,, AArrtt.. 448833,, aa,, bb cc ee ee iinneeggvveell qquuee aa RReeccllaammaaddaa,, ccoomm eessssee pprroocceeddeerr,, ssuubbmmeetteeuu aa RReeccllaammaannttee aaoo ccoonnssttrraannggiimmeennttoo ddee ssee ttoorrnnaarr aallvvoo ddee iinnvvaassoo ddee ssuuaa pprriivvaacciiddaaddee ee hhoonnrraa.. OO aassssddiioo sseexxuuaall ccoonnssttaannttee ee ddeessmmoottiivvaaddoo,, sseemmpprree rreeccuussaaddoo ppeellaa RReeccllaammaannttee,, aaffrroonnttoouu ddiirreettaammeennttee ssuuaa ddiiggnniiddaaddee ccoommoo ttrraabbaallhhaaddoorraa.. NNeessssee ppaassssoo,, oo aabbuussoo ccoommeettiiddoo ppeelloo eemmpprreeggaaddoorr,, ccoomm rreeppeerrccuussssoo nnaa vviiddaa pprriivvaaddaa ee nnaa iinnttiimmiiddaaddee ddaa eemmpprreeggaaddaa ooffeennddiiddaa,, ccoonnvveerrggee ppaarraa aa nneecceessssiiddaaddee ddee ccoonnddeennaaoo aa rreeppaarraarr ooss ddaannooss mmoorraaiiss.. AAllmm ddiissssoo,, sseerrvviirr ccoommoo mmooddeelloo ddee ccaarrtteerr ppuunniittiivvoo,, ppeeddaaggggiiccoo ee pprreevveennttiivvoo.. IIgguuaallmmeennttee,, oo eemmpprreeggaaddoorr qquuee aassssuummee ooss rriissccooss ddoo nneeggcciioo ddeevvee pprrooppiicciiaarr aa ttooddooss ooss eemmpprreeggaaddooss uumm llooccaall ddee ttrraabbaallhhoo nnoo mmnniimmoo rreessppeeiittoossoo,, ssoobb ttooddooss ooss aassppeeccttooss,, iinncclluuiinnddoo--ssee ttaannttoo ooss ddaa ssaalluubbrriiddaaddee ffssiiccaa,, qquuaannttoo oo ddaa ssaalluubbrriiddaaddee ppssiiccoollggiiccaa.. PPoorr eessssee aazzoo,, oo eemmpprreeggaaddoorr nnoo ppooddee ddiissppeennssaarr aaoo eemmpprreeggaaddoo eexxcceessssiivvoo ee iinnjjuussttoo ddeessccoonnffoorrttoo mmoorraall,, mmaaiioorrmmeennttee eexxpp--lloo aa ppeerriiggoo mmaanniiffeessttoo ddee mmaall ccoonnssiiddeerrvveell oouu pprraattiiccaarr ccoonnttrraa eellee aattoo lleessiivvoo ddaa ssuuaa hhoonnrraa ee bbooaa ffaammaa,, sseennddoo eessssaa aa hhiipptteessee oorraa ttrraazziiddaa bbaaiillaa.. RReessttaamm ccaarraacctteerriizzaaddaass,, ppoorrttaannttoo,, aass hhiipptteesseess ddaass aallnneeaass ""aa"" ee ""bb"" ddoo aarrtt.. 448833 ddaa CCLLTT,, aassssiimm ccoommoo,, ddee ppaassssaaggeemm,, aa ddee ssuubbmmiissssoo ddaa RReeccllaammaannttee aa ppeerriiggoo 7. 7 mmaanniiffeessttoo ddee mmaall ccoonnssiiddeerrvveell ((aallnneeaa ""cc"")) ee aa ddee pprrttiiccaa ccoonnttrraa oo eemmpprreeggaaddoo ddee aattoo lleessiivvoo hhoonnrraa ddeessssee ((aallnneeaa ""ee"")).. OO aassssddiioo sseexxuuaall rreessttoouu ddeemmoonnssttrraaddoo.. NNeessssee aazzoo,, uurrggee ttrraannssccrreevveerr oo eesscclliioo ddee MMaauurroo VVaassnnii PPaarroosskkii,, vveerrbboo aadd vveerrbbuumm:: AA vviioollaaoo ddaa iinnttiimmiiddaaddee ppooddee sseerr pprraattiiccaaddaa ppeelloo ttrraabbaallhhaaddoorr eemm rreellaaoo aaoo eemmpprreeggaaddoorr oouu vviiccee--vveerrssaa,, ddiirreettaammeennttee ppoorr eessttee oouu ppeelloo pprreeppoossttoo,, eennccaarrrreeggaaddooss,, cchheeffeess,, ggeerreenntteess oouu ddiirreettoorreess,, mmeessmmoo qquuee eexxtteerrnnaammeennttee aaoo aammbbiieennttee ddoo ttrraabbaallhhoo,, mmaass ddeessddee qquueemm eemm rraazzoo ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo.. AA iinnttiimmiiddaaddee pprreennddee--ssee iinneexxoorraavveellmmeennttee nnoooo ggeerraall ddee lliibbeerrddaaddee,, ddiizzeennddoo mmaaiiss ddee ppeerrttoo lliibbeerrddaaddee sseexxuuaall.. UUmm ddooss ddiirreeiittooss ccuujjaa iinnvviioollaabbiilliiddaaddee aasssseegguurraaddaa nnaa CCFF ddee 11998888 jjuussttaammeennttee aa lliibbeerrddaaddee ddoo ssuujjeeiittoo,, eemm sseennttiiddoo aammpplloo,, ccoommoo ssee eexxttrraaii ddoo ccaappuutt ddoo sseeuu aarrtt.. 55.. (( .. .. .. )) PPaammpplloonnaa FFiillhhoo ccoonncceeiittuuaa aassssddiioo sseexxuuaall ccoommoo ttooddaa ccoonndduuttaa ddee nnaattuurreezzaa sseexxuuaall nnoo ddeesseejjaaddaa qquuee,, eemmbboorraa rreeppeelliiddaa ppeelloo ddeessttiinnaattrriioo,, ccoonnttiinnuuaammeennttee rreeiitteerraaddaa,, cceerrcceeaannddoo--llhhee aa lliibbeerrddaaddee sseexxuuaall.. AAccrreesscceennttaa qquuee,, ppoorr ssee ccoonnssttiittuuiirr eemm uummaa vviioollaaoo ddoo pprriinnccppiioo ddaa lliivvrree ddiissppoossiioo ddoo pprrpprriioo ccoorrppoo,, eessttaa ccoonndduuttaa eessttaabbeelleeccee uummaa ssiittuuaaoo ddee pprrooffuunnddoo ccoonnssttrraannggiimmeennttoo ee,, qquuaannddoo pprraattiiccaaddaa nnoo mmbbiittoo ddaass rreellaaeess ddee ttrraabbaallhhoo,, ppooddee ggeerraarr ccoonnsseeqquunncciiaass aaiinnddaa mmaaiiss ddaannoossaass.. ((PPAARROOSSKKII,, MMaauurroo VVaassnnii.. DDaannoo mmoorraall ee ssuuaa rreeppaarraaoo nnoo ddiirreeiittoo ddoo ttrraabbaallhhoo.. 22 EEdd.. CCuurriittiibbaa:: JJuurruu,, 22001111,, pppp.. 9999--110022)) ((iittlliiccooss nnoo tteexxttoo oorriiggiinnaall)) 8. 8 OOppoorrttuunnoo rreessssaallttaarr oo mmaaggiissttrriioo ddee YYuusssseeff SSaaiidd CCaahhaallii,, vveerrbbiiss:: RReecceenntteemmeennttee,, ooss ttrriibbuunnaaiiss ttmm aaddmmiittiiddoo ccoommoo mmaanniiffeessttaaeess pprreeccoonncceeiittuuoossaass cceerrttaass aattiittuuddeess ddoo eemmpprreeggaaddoorr qquuee ccoollooccaamm oo ffuunncciioonnrriioo eemm uummaa ssiittuuaaoo vveexxaattrriiaa,, ddeeggrraaddaannttee,, ddee hhuummiillhhaaoo,, qquuee,, sseemmpprree pprreejjuuzzoo ddee rreepprreesseennttaarreemm ccaauussaa ddee ddeemmiissssoo iinnddiirreettaa,, ooffeennddeemm hhoonnrraa,, aa ddiiggnniiddaaddee,, oo rreessppeeiittoo ddoo ooppeerrrriioo ccoommoo sseerr hhuummaannoo,, pprroovvooccaannddoo ddaannoo mmoorraall rreeppaarrvveell.. ((CCAAHHAALLII,, YYuusssseeff SSaaiidd.. DDaannoo MMoorraall.. 44 EEdd.. SSoo PPaauulloo:: RRTT,, 22001111,, pp.. 444433)) CCoomm eeffeeiittoo,, qquuaannttoo rreesscciissoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo,, aallttaammeennttee iilluussttrraattiivvoo ttrraazzeerrmmooss bbaaiillaa ooss sseegguuiinntteess aarreessttooss:: RREESSCCIISSOO IINNDDIIRREETTAA.. DDAANNOOSS MMOORRAAIISS.. FFoorrnneecciimmeennttoo ddee aalliimmeennttoo ddeetteerriioorraaddoo.. OO ffoorrnneecciimmeennttoo,, ppeelloo eemmpprreeggaaddoorr,, ddee ccoommiiddaa ddeetteerriioorraaddaa oouu pprreesstteess aa ddeetteerriioorraarr aaooss eemmpprreeggaaddooss vviioollaa ddiirreeiittooss ddee ppeerrssoonnaalliiddaaddee ddeesstteess,, ssiittuuaaoo qquuee eennsseejjaa aa rreesscciissoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo,, aa tteeoorr ddoo aarrtt.. 448833,, ""dd"",, ddaa CCLLTT ee aa rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee cciivviill ddaa eemmpprreessaa,, ccoomm bbaassee nnooss aarrttss.. 118866 ee 992277,, ddoo CCCC.. UUmm ddooss ddeevveerreess aanneexxooss ddee ccoonndduuttaa nnoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo ee qquuee ddeerriivvaa ddoo pprriinnccppiioo ddaa bbooaa--ff oobbjjeettiivvaa qquuee nnoorrtteeiiaa aass rreellaaeess jjuurrddiiccaass aa pprrootteeoo iinnccoolluummiiddaaddee ffssiiccaa ee ppssqquuiiccaa ddooss eemmpprreeggaaddooss.. OO eemmpprreeggaaddoorr tteemm oo ddiirreeiittoo ddee eexxiiggiirr aa pprreessttaaoo ddee sseerrvviiooss ee oo tteemmppoo ddiissppoossiioo,, mmaass,, eemm ccoonnttrraappaarrttiiddaa,, aallmm ddee ppaaggaarr ssaallrriioo ddeevvee ooffeerrttaarr aaooss pprreessttaaddoorreess ddee sseerrvviiooss ccoonnddiieess pplleennaass ddee ttrraabbaallhhoo,, ccoomm oobbsseerrvvnncciiaass mmeeddiiddaass ddee hhiiggiieennee,, 9. 9 ssaaddee ee sseegguurraannaa,, ssoobb ppeennaa ddee vviioollaaoo aaoo pprriinnccppiioo ddaa ddiiggnniiddaaddee ddaa ppeessssooaa hhuummaannaa,, qquueessiinntteettiizzaa oo nncclleeoo aaxxiioollggiiccoo iimmppoossttoo ppeellaa CCoonnssttiittuuiioo ddaa RReeppbblliiccaa aa ttooddaass aass rreellaaeess jjuurrddiiccaass.. RReeccuurrssoo ddaa aauuttoorraa aa qquuee ssee dd pprroovviimmeennttoo ppaarraaddeeccllaarraarr aa rreesscciissoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo.. ((TTRRTT 99 RR..;; RROO 00000000224433-- 7777..22001122..55..0099..00667700;; SSeegguunnddaa TTuurrmmaa;; RReell DDeess MMaarrlleennee TT.. FFuuvveerrkkii;; DDEEJJTTPPRR 1155//0044//22001144)) DDAANNOO MMOORRAALL.. AALLTTEERRAAOO NNAA CCTTPPSS.. RREESSCCIISSOO IINNDDIIRREETTAA.. AA aalltteerraaoo ffeeiittaa nnaa CCTTPPSS ddoo rreeccllaammaannttee,, rreebbaaiixxaannddoo aa ffuunnoo ee oo ssaallrriioo ccoonnttrraattaaddooss,, ccoonnssttiittuuiiuu aattoo iillcciittoo ddaa rreeccllaammaaddaa,, iimmppoorrttaannddoo eemm ooffeennssaa aaoo pprriinnccppiioo ddaa bbooaa--ff qquuee rreemmoonnttaa iiddeeiiaa ddee ccoonnffiiaannaa.. TTaall pprriinnccppiioo ttrraazz nnssiittoo uumm mmooddeelloo ddee aattiittuuddee,, eexxiiggiinnddoo qquuee aass ppaarrtteess aajjaamm ddee aaccoorrddoo ccoomm uumm ppaaddrroo mmoorraall,, oo qquuee nnoo ffooii rreessppeeiittaaddoo,, oo qquuee ffaazz ssuurrggiirr oo ddiirreeiittoo iinnddeenniizzaaoo ppoorr ddaannoo mmoorraall.. ((TTRRTT 44 RR..;; RROO 00000000777711--5500..22001111..55..0044..00000033;; PPrriimmeeiirraa TTuurrmmaa;; RReell.. DDeess.. MMaarraall HHeennrrii ddooss SSaannttooss FFiigguueeiirreeddoo;; DDEEJJTTRRSS 1144//0044//22001144;; PPgg.. 1177)) FFOORRMMAA DDAA RRUUPPTTUURRAA DDOO PPAACCTTOO LLAABBOORRAALL.. CCOOMMEETTIIMMEENNTTOO DDEE AATTOO OOFFEENNSSIIVVOO HHOONNRRAA EE IIMMAAGGEEMM DDAA TTRRAABBAALLHHAADDOORRAA.. RREESSCCIISSOO IINNDDIIRREETTAA.. CCOONNFFIIGGUURRAAOO.. NNooss tteerrmmooss ddoo aarrttiiggoo 448833 ddaa CCoonnssoolliiddaaoo ddaass LLeeiiss ddoo TTrraabbaallhhoo,, aa rreesscciissoo iinnddiirreettaa aa ffoorrmmaa ddee cceessssaaoo ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo,, ppoorr ddeecciissoo ddoo eemmpprreeggaaddoo,, eemm vviirrttuuddee ddee jjuussttaa ccaauussaa pprraattiiccaaddaa ppeelloo eemmpprreeggaaddoorr.. EE ddoo rrooll eelleennccaaddoo nnoo aarrtt.. 448833 ddaa CCLLTT,, dd--ssee ddeessttaaqquuee,, aaoo pprreesseennttee ccaassoo,, aallnneeaa ""ee"",, aa qquuaall pprreecceeiittuuaa qquuee ""OO eemmpprreeggaaddoo ppooddeerr ccoonnssiiddeerraarr rreesscciinnddiiddoo oo ccoonnttrraattoo ee pplleeiitteeaarr aa ddeevviiddaa iinnddeenniizzaaoo 10. 10 qquuaannddoo:: ((......)) ee)) pprraattiiccaarr oo eemmpprreeggaaddoorr oouu sseeuuss pprreeppoossttooss,, ccoonnttrraa eellee oouu ppeessssooaass ddee ssuuaa ffaammlliiaa,, aattoo lleessiivvoo ddaa hhoonnrraa ee bbooaa ffaammaa;;"".. CCoomm eeffeeiittoo,, aa mmoolldduurraa ffttiiccaa ddeelliinneeaaddaa nnoo rreeccuurrssoo.. RRaattiiffiiccaaddaa ppeellooss ddeeppooiimmeennttooss ddoo pprreeppoossttoo ddaa rreeccllaammaaddaa ee ddaa tteesstteemmuunnhhaa oobbrreeiirraa.. AAmmoollddaa--ssee ppeerrffeeiittaammeennttee aaoo ttiippoo lleeggaall eemm aapprreeoo,, ppoossttoo qquuee aa ccoonnvvooccaaoo ddaa aauuttoorraa ppoorr pprreeppoossttoo ddaa rreeccllaammaaddaa,, ppeerraannttee sseeuuss aalluunnooss,, eemm mmeeiioo aaoo mmiinniissttrriioo ddee ssuuaa aauullaa,, ppaarraa aappuurraarr qquueeiixxaass ddooss aalluunnooss rreellaacciioonnaaddaass pprrooffiicciinncciiaa ddoo sseeuu mmaaggiissttrriioo,, ccoonnffiigguurraa ddaannooss ssuuaa hhoonnrraa,, iimmaaggeemm ee iinnttiimmiiddaaddee ((aarrtt.. 55,, XX,, CCFF//8888)),, iimmppeeddiittiivvooss ddaa ccoonnttiinnuuiiddaaddee ddaa pprreessttaaoo ddooss sseerrvviiooss,, aa eennsseejjaarr aa rreesscciissoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo.. VVaallee ddiizzeerr,, aa iinntteerrrruuppoo ppaattrroonnaall ddaa aauullaa mmiinniissttrraaddaa ppeellaa rreeccllaammaannttee,, ppaarraa aavveerriigguuaaoo ddee ffaattooss ccoomm ppootteenncciiaalliiddaaddee lleessiivvaa ssuuaa iimmaaggeemm pprrooffiissssiioonnaall,, lleevvoouu aa pprrooffeessssoorraa eexxeeccrraaoo ppbblliiccaa,, eemm ffrraannccaa ooffeennssaa aaoo pprriinnccppiioo ddaa ddiiggnniiddaaddee ddaa ppeessssooaa hhuummaannaa ee aaooss ddiirreeiittooss ppeerrssoonnaallssssiimmooss ((VV..gg.. HHoonnrraa,, iimmaaggeemm ee iinnttiimmiiddaaddee)).. AA ccoonndduuttaa ddaa rr eexxoorrbbiittoouu ddeemmaassiiaaddaammeennttee ddoo ppooddeerr ddiirreettiivvoo ppaattrroonnaall,, sseennddoo ccllaarraa hhiipptteessee ddee aabbuussoo ddee ddiirreeiittoo,, eeqquuiivvaalleennttee aaoo ccoommeettiimmeennttoo ddee aattoo iillcciittoo,, nnooss mmoollddeess ddoo aarrtt.. 118877 ddoo CCCC//0022.. AAssssiimm sseennddoo,, ddeeccllaarraa-- ssee aa rreesscciissoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ((aarrtt.. 448833,, ""ee"",, ddaa CCLLTT)),, ffaazzeennddoo jjuuss aa rreeccoorrrreennttee aaooss ttttuullooss ttrraabbaallhhiissttaass pprrpprriiooss ddeessttaa mmooddaalliiddaaddee rreesscciissrriiaa.. RReeccuurrssoo oobbrreeiirroo pprroovviiddoo.. ((TTRRTT 22 RR..;; RROO 00000022227777--4466..22001100..55..0022..00000055;; AAcc.. 22001144//00227766220088;; QQuuaarrttaa TTuurrmmaa;; RReell DDeess FFeedd.. MMaarriiaa IIssaabbeell CCuueevvaa MMoorraaeess;; DDJJEESSPP 1111//0044//22001144)) 44 AASSSSDDIIOO SSEEXXUUAALL DDEEVVEERR DDEE IINNDDEENNIIZZAARR AA pprreetteennssoo iinnddeenniizzaattrriiaa ppoorr ddaannooss mmoorraaiiss,, pprreevviissttaa nnoo aarrtt.. 77oo..,, iinncciissoo XXXXVVIIIIII,, ddaa CCFF//8888 ee aarrttiiggooss 118866 ee 992277 ddoo CCddiiggoo CCiivviill,, pprreessssuuppee,, nneecceessssaarriiaammeennttee,, uumm 11. 11 ccoommppoorrttaammeennttoo ddoo aaggeennttee qquuee,, ""ddeessrreessppeeiittaannddoo aa oorrddeemm jjuurrddiiccaa,, ccaauussee pprreejjuuzzoo aa oouuttrreemm,, ppeellaa ooffeennssaa aa bbeemm oouu ddiirreeiittoo ddeessttee.. EEssssee ccoommppoorrttaammeennttoo ddeevvee sseerr iimmppuuttvveell ccoonnsscciinncciiaa ddoo aaggeennttee ppoorr ddoolloo ((iinntteennoo)) oouu ppoorr ccuullppaa ((nneegglliiggnncciiaa,, iimmpprruuddnncciiaa oouu iimmppeerrcciiaa)),, ccoonnttrraarriiaannddoo sseejjaa uumm ddeevveerr ggeerraall ddoo oorrddeennaammeennttoo jjuurrddiiccoo ((ddeelliittoo cciivviill)),, sseejjaa uummaa oobbrriiggaaoo eemm ccoonnccrreettoo ((iinneexxeeccuuoo ddaa oobbrriiggaaoo oouu ddee ccoonnttrraattoo))"" ((RRuuii SSttooccoo,, RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee CCiivviill,, 22aa.. eeddiioo,, eedd.. RReevviissttaa ddooss TTrriibbuunnaaiiss)).. AA ssiittuuaaoo ddeelliinneeaaddaa nneessttaa ppeeaa vveessttiibbuullaarr,, mmaaiioorrmmeennttee qquuaannddoo nnaa ffoorrmmaa ccoommoo ttrraaaaddaa nnoo ttppiiccoo aanntteerriioorr,, tteevvee ccoommoo ccaauussaa aa ccoonndduuttaa iillcciittaa ddaa RReeccllaammaaddaa.. AA RReeccllaammaannttee ssooffrreeuu mmoommeennttooss aanngguussttiiaanntteess ee hhuummiillhhaanntteess,, oo qquuee aaffeettoouu,, nnoo mmnniimmoo,, aa ssuuaa ddiiggnniiddaaddee,, aa ssuuaa aauuttooeessttiimmaa ee iinntteeggrriiddaaddee ppssqquuiiccaa.. DDeemmoonnssttrraaddaa,, ppoorrttaannttoo,, aa rreellaaoo ddee ccaauussaalliiddaaddee eennttrree aa aaoo aannttiijjuurrddiiccaa ee oo ddaannoo ccaauussaaddoo,, rreeqquuiissiittooss eesssseess qquuee ssee mmoossttrraamm ssuuffiicciieenntteess ppaarraa aa ccoonnffiigguurraaoo ddoo ddiirreeiittoo rreeppaarraaoo mmoorraall oorraa pprreetteennddiiddaa.. AAss cciirrccuunnssttnncciiaass ddoo ccaassoo rreeccoommeennddaamm qquuee aa ccoonnddeennaaoo sseejjaa ddee vvaalloorr eelleevvaaddoo,, ccoommoo mmeeddiiddaa ppeeddaaggggiiccaa,, mmaaiioorrmmeennttee qquuaannddoo,, ccoorrrriiqquueeiirraammeennttee,, aass eemmpprreessaass qquuee aaddmmiitteemm eessssee ttiippoo ddee ppoossttuurraa ddee sseeuuss pprreeppoossttooss.. ccoonnssaabbiiddoo,, ddee oouuttrroo nnoorrttee,, qquuee oo qquuaannttuumm iinnddeenniizzaattrriioo nnoo ddeevvee sseerr iinnssiiggnniiffiiccaannttee,, aa eessttiimmuullaarr oo ddeessccaassoo ddoo eemmpprreeggaaddoorr,, nneemm eexxaaggeerraaddoo,, ddee mmooddoo aa pprrooppoorrcciioonnaarr oo eennrriiqquueecciimmeennttoo iinnddeevviiddoo ddaa vvttiimmaa//eemmpprreeggaaddoo.. DDeessssee mmooddoo,, eenntteennddee--ssee qquuee RR$$ 4400..000000,,0000((qquuaarreennttaa mmiill rreeaaiiss)) ccoonnssttiittuuii--ssee vvaalloorr eeffiiccaazz aa ttttuulloo ddee iinnddeenniizzaaoo ppoorr ddaannooss mmoorraaiiss ddeeccoorrrreenntteess ddee aassssddiioo mmoorraall,, ttaannttoo nnaa mmiittiiggaaoo ddoo ssooffrriimmeennttoo ddaa RReeccllaammaannttee,, ccoommoo 12. 12 nnaa iinndduuoo ddee uumm ccoommppoorrttaammeennttoo ddoo eemmpprreeggaaddoorr mmaaiiss vviiggiillaannttee ee ccoonnddiizzeennttee ccoomm aa rreellaaoo ssaauuddvveell qquuee ddeevvaa mmaanntteerr ccoomm sseeuuss eemmpprreeggaaddooss.. DDee oouuttrroo ttuurrnnoo,, lluuzz ddoo aarrtt.. 994444 ddaa LLeeggiissllaaoo SSuubbssttaannttiivvaa CCiivviill,, aa ddeessppeeiittoo ddoo ppoorrttee eeccoonnmmiiccoo ddaa RReeccllaammaaddaa ee ccoonnssiiddeerraaddoo oo ggrraauu ddee ccuullppaa ddeessssaa ((sseemmpprree ccoonnttuummaazz ee rreevviivveerr eessttee cceennrriioo ddeeggrraaddaannttee)),, ggrraavviiddaaddee ddaa ssiittuuaaoo ee aass sseeqquueellaass hhaavviiddaass ppeellaa RReeccllaammaannttee,, ccoonnddiizzeennttee qquuee ccoonnddeennee aa RReeccllaammaaddaa nnoo iimmppoorrttee ssuupprraa--aalluuddiiddoo.. EEssppeecciiffiiccaammeennttee aacceerrccaa ddoo tteemmaa ddee aassssddiioo sseexxuuaall ee ssuuaa ccoonncclluussoo ccoommoo ddaannoo mmoorraall,, ccoollaacciioonnaammooss ooss sseegguuiinntteess jjuullggaaddooss:: AASSSSDDIIOO SSEEXXUUAALL.. AALLEEGGAAEESS CCOONNTTRRAADDIITTRRIIAASS NNAA DDEEFFEESSAA.. PPRREESSUUNNOO DDEE VVEERRAACCIIDDAADDEE DDOOSS FFAATTOOSS NNAARRRRAADDOOSS PPEELLAA OOBBRREEIIRRAA IINNVVEERRSSOO DDOO NNUUSS DDAA PPRROOVVAA.. ppaaccffiiccoo nnaa ddoouuttrriinnaa ee jjuurriisspprruuddnncciiaa qquuee aa pprroovvaa ddoo aassssddiioo sseexxuuaall ddee ddiiffcciill pprroodduuoo ppeelloo ffaattoo ddee sseerr aattoo nnoorrmmaallmmeennttee pprraattiiccaaddoo ss eessccoonnddiiddaass,, lloonnggee ddaa pprreesseennaa ddee oouuttrraass ppeessssooaass.. AAssssiimm,, sseennddoo vveerroossssmmeeiiss aass aalleeggaaeess ddaa ttrraabbaallhhaaddoorraa,, ee hhaavveennddoo ccoonnttrraaddiieess nnooss ffaattooss nnaarrrraaddooss nnaa ddeeffeessaa,, ggeerraa--ssee uummaa pprreessuunnoo ddee vveerraacciiddaaddee ddaass aalleeggaaeess ddaaqquueellaa,, ddeevveennddoo oo rruu,, aa ppaarrttiirr ddeessssee mmoommeennttoo,, pprroodduuzziirr aass pprroovvaass qquuee ppoossssaamm eelliiddiirr aass aaffiirrmmaaeess nnaarrrraaddaass nnaa eexxoorrddiiaall.. ((TTRRTT 1177 RR..;; RROO 00002255770000--9900..22001133..55..1177..00114411;; TTeerrcceeiirraa TTuurrmmaa;; RReell.. DDeess.. JJaaiillssoonn PPeerreeiirraa ddaa SSiillvvaa;; JJuullgg.. 3311//0033//22001144;; DDOOEESS 1155//0044//22001144;; PPgg.. 7799)) IINNDDEENNIIZZAAOO PPOORR AASSSSDDIIOO SSEEXXUUAALL.. CCAABBIIMMEENNTTOO.. 13. 13 NNeemm sseemmpprree ffcciill ddiissttiinngguuiirr aa lliinnhhaa ddiivviissrriiaa ddoo qquuee sseejjaa aassssddiioo sseexxuuaall oouu uummaa ssiimmpplleess ppaaqquueerraa.. OO fflleerrttee oouu aa ppooppuullaarr ""ccaannttaaddaa"" nnoo ccoonnffiigguurraa aassssddiioo sseexxuuaall.. CCoonnttuuddoo,, nnoo ccaassoo ddooss aauuttooss,, aass iinnvveessttiiddaass ddaa pprreeppoossttaa ddaa rreeccllaammaaddaa ffoorraamm rreeppeelliiddaass ppeellaa rreeccllaammaannttee ee aa ppeerrssiissttnncciiaa nnaa ccoonndduuttaa pprroovvooccoouu ccoonnssttrraannggiimmeennttoo nnaa aauuttoorraa.. AAssssiimm,, ccoommpprroovvaaddoo nnooss aauuttooss ddee ffoorrmmaa iinneeqquuvvooccaa aa eexxiissttnncciiaa ddee ffaattoo ggeerraaddoorr ddoo aassssddiioo ppeerrsseegguuiiddoo,, oo pplleeiittoo ddee iinnddeenniizzaaoo ddeevviiddoo.. ((TTRRTT 55 RR..;; RReeccOOrrdd 00000000009999-- 4422..22001133..55..0055..00003366;; AAcc.. 118888993344//22001144;; QQuuaarrttaa TTuurrmmaa;; RReell DDeess LLoouurrddeess LLiinnhhaarreess;; DDEEJJTTBBAA 0044//0044//22001144)) AASSSSDDIIOO SSEEXXUUAALL.. CCoonnffiigguurraa--ssee oo aassssddiioo sseexxuuaall ttaannttoo ppoorr cchhaannttaaggeemm,, eemm qquuee oo iinnttuuiittoo ddoo aasssseeddiiaaddoorr oobbtteerr vvaannttaaggeemm sseexxuuaall,, ppoorr eennccoonnttrraarr--ssee eemm ppoossiioo hhiieerraarrqquuiiccaammeennttee ssuuppeerriioorr aaoo aasssseeddiiaaddoo,, qquuaannttoo ppoorr eemmpprreeggaaddooss ddee mmeessmmoo nnvveell hhiieerrrrqquuiiccoo.. ((TTRRTT 88 RR..;; RROO 00000011009966--0077..22001133..55..0088..00001155;; TTeerrcceeiirraa TTuurrmmaa;; RReell DDeess FFeedd.. FFrraanncciissccaa OOlliivveeiirraa FFoorrmmiiggoossaa;; DDEEJJTTPPAA 1177//0033//22001144;; PPgg.. 3344)) AASSSSDDIIOO SSEEXXUUAALL.. IINNDDEENNIIZZAAOO PPOORR DDAANNOO MMOORRAALL PPRROOVVAA.. AA pprroovvaa ddooss aattooss aatteennttaattrriiooss ddaa iinnttiimmiiddaaddee ddeeccoorrrreennttee ddee aassssddiioo sseexxuuaall ddee ddiiffcciill pprroodduuoo,, ppooiiss ggeerraallmmeennttee ooss aattooss ssoo ppeerrppeettrraaddooss nnaa ccllaannddeessttiinniiddaaddee,, ss eessccoonnddiiddaass.. TTooddaavviiaa nnoo ffooii eessssee oo ccaassoo ddooss aauuttooss,, ppoorrqquuaannttoo hhoouuvvee tteesstteemmuunnhhaa pprreesseenncciiaall ddoo aattoo iillcciittoo.. RReeccuurrssoo nnoo pprroovviiddoo.. DDeecciissoo.. ((TTRRTT 2244 RR..;; RROO 00000011009944-- 9900..22001122..55..2244..00009911;; RReeddaattoorr DDEESS.. RRIICCAARRDDOO GG.. MM.. ZZAANNDDOONNAA ;; SSeegguunnddaa TTuurrmmaa;; RReell.. 14. 14 DDeess.. RRiiccaarrddoo GGeerraallddoo MMoonntteeiirroo ZZaannddoonnaa;; JJuullgg.. 1122//0033//22001144;; DDEEJJTTMMSS 1177//0033//22001144;; PPgg.. 4411)) AASSSSDDIIOO SSEEXXUUAALL CCOONNFFIIGGUURRAADDOO.. IINNDDEENNIIZZAAOO PPOORR DDAANNOO MMOORRAALL DDEEVVIIDDAA.. DDee aaccoorrddoo ccoomm EErrnneessttoo LLiippppmmaann,, oo aassssddiioo sseexxuuaall oo ""ppeeddiiddoo ddee ffaavvoorreess sseexxuuaaiiss ppeelloo ssuuppeerriioorr hhiieerrrrqquuiiccoo,, ccoomm pprroommeessssaa ddee ttrraattaammeennttoo ddiiffeerreenncciiaaddoo eemm ccaassoo ddee aacceeiittaaoo ee//oouu aammeeaaaass,, oouu aattiittuuddeess ccoonnccrreettaass ddee rreepprreesslliiaass nnoo ccaassoo ddee rreeccuussaa,, ccoommoo aa ppeerrddaa ddoo eemmpprreeggoo,, oouu ddee bbeenneeffcciiooss.. "" ((LLIIPPPPMMAANN,, EErrnneessttoo.. AAssssddiioo sseexxuuaall nnaass rreellaaeess ddee ttrraabbaallhhoo.. SSoo PPaauulloo:: LLTTrr,, 22000011)).. IInn ccaassuu,, aa pprroovvaa oorraall ee ddooccuummeennttaall pprroodduuzziiddaass ddeemmoonnssttrraamm qquuee oo aasssseeddiiaaddoorr((eemmpprreeggaaddoo ddaa sseegguunnddaa RR,, KKrraafftt FFooooddss)),, eemmbboorraa nnoo ffoossssee oo ssuuppeerriioorr iimmeeddiiaattoo ddaa RReeccllaammaannttee ((eemmpprreeggaaddaa ddaa pprriimmeeiirraa RReeccllaammaaddaa,, GGPP GGuuaarrddaa PPaattrriimmoonniiaall ddoo PPaarraann)),, ttiinnhhaa aasscceennddnncciiaa hhiieerrrrqquuiiccaa ssoobbrree eellaa,, jj qquuee ppooddeerriiaa ssoolliicciittaarr pprriimmeeiirraa RR ssuuaa ssuubbssttiittuuiioo,, ppoossssuuiinnddoo cceerrttaa iinnggeerrnncciiaa nnaa pprreessttaaoo ddee sseerrvviiooss.. TTaammbbmm ffiiccoouu ccaabbaallmmeennttee ccoommpprroovvaaddoo qquuee aass aattiittuuddeess ddoo aasssseeddiiaaddoorr eemm rreellaaoo AAuuttoorraa eerraamm rreevveessttiiddaass ddee eevviiddeennttee ccoonnoottaaoo sseexxuuaall,, iimmppoorrttuunnaannddoo--aa ppoorr mmeeiioo ddee mmaanniiffeessttaaeess vveerrbbaaiiss ((""rreecceebbeeuu qquueeiixxaass ddaa ddeemmaannddaannttee,, ddee aassssddiioo sseexxuuaall ppoorr ppaarrttee ddoo SSrr.. AAyyrrttoonn,, iinncclluussiivvee tteennddoo mmoossttrraaddoo ppaarraa oo ddeeppooeennttee mmeennssaaggeennss vviinnddaass ddoo cceelluullaarr,, iinncclluussiivvee ccoomm tteexxttooss bbaassttaannttee ffoorrtteess ssoobb oo ppoonnttoo ddee vviissttaa sseexxuuaall"".. ddeeppooiimmeennttoo ddoo tteessttiiggoo oobbrreeiirroo)) ee ffssiiccaass ((""OO ddeeppooeennttee ttaammbbmm vviiuu iimmaaggeennss ddoo ssiisstteemmaa ddee mmoonniittoorraammeennttoo,, oonnddee aappaarreeccee oo SSrr.. AAyyrrttoonn tteennttaannddoo bbeeiijjaarr aa aauuttoorraa ffoorraa"".. iiddeemm)).. AAiinnddaa,, ddeevviiddaammeennttee ccoommpprroovvaaddoo nnooss aauuttooss qquuee aa ccoonndduuttaa nnoo eerraa ddeesseejjaaddaa ppeellaa RReeccllaammaannttee,, qquuee ssee sseennttiiaa ccoonnssttrraannggiiddaa ccoomm aa ssiittuuaaoo iimmppoossttaa ppeelloo aasssseeddiiaaddoorr.. DDaa mmeessmmaa ffoorrmmaa,, ffiiccoouu ddeemmoonnssttrraaddaa aa rreeiitteerraaoo ddaa ccoonndduuttaa,, nnaa mmeeddiiddaa eemm qquuee vveerriiffiiccaaddaa aa pprrttiiccaa ddee vvrriiooss aattooss ccoomm ccoonnoottaaoo 15. 15 sseexxuuaall:: aabbuussoo vveerrbbaall,, ffrraasseess ooffeennssiivvaass ee aalluusseess ggrroosssseeiirraass ee eemmbbaarraaoossaass,, iinnssiinnuuaaeess sseexxuuaaiiss iinnccoonnvveenniieenntteess ee ooffeennssiivvaass,, ssoolliicciittaaoo ddee rreellaaeess nnttiimmaass ((mmeennssaaggeennss ddee tteexxttoo eennvviiaaddaass aaoo cceelluullaarr ddaa AAuuttoorraa)) ee ttooqquueess ffssiiccooss ((bbeeiijjoo ffoorraa)).. PPrreesseenntteess ooss rreeqquuiissiittooss aa ccoonnffiigguurraaddoorreess ddoo aassssddiioo sseexxuuaall:: aa)) oo ffaattoo lleessiivvoo vvoolluunnttrriioo,, ddeeccoorrrreennttee ddee aaoo ddoo aaggeennttee ((ccoonndduuttaa rreeiitteerraaddaa ddee nnaattuurreezzaa sseexxuuaall ppeelloo aasssseeddiiaaddoorr ee rreejjeeiioo ddaa ccoonndduuttaa ppeelloo aasssseeddiiaaddoo));; bb)) ddaannoo mmoorraall eexxppeerriimmeennttaaddoo ppeellaa vvttiimmaa;; ee cc)) nneexxoo ccaauussaall eennttrree oo ddaannoo ssooffrriiddoo ee oo ccoommppoorrttaammeennttoo ddoo aaggeennttee;; ddeessiinnccuummbbiinnddoo--ssee ssaattiissffaattoorriiaammeennttee aa RReeccllaammaannttee ddoo nnuuss qquuee llhhee ccoommppeettiiaa ((aarrttss.. 881188 ddaa CCLLTT ee 333333,, II,, ddoo CCPPCC)),, iimmppee--ssee oo ddeevveerr ddee iinnddeenniizzaarr.. ((TTRRTT 99 RR..;; RROO 44000099660000--5588..22000099..55..0099..00001100;; SSttiimmaa TTuurrmmaa;; RReell.. DDeess.. UUbbiirraajjaarraa CCaarrllooss MMeennddeess;; DDEEJJTTPPRR 1144//0033//22001144)) DDAANNOOSS MMOORRAAIISS.. IINNDDEENNIIZZAAOO.. AASSSSDDIIOO SSEEXXUUAALL.. RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE DDOO EEMMPPRREEGGAADDOORR.. OO aassssddiioo sseexxuuaall,, ccoommoo tteennttaattiivvaa ddee ddoommiinnaaoo sseexxuuaall ddaa vvttiimmaa,, ppoorr cchhaannttaaggeemm oouu ppoorr qquuaallqquueerr oouuttrroo eexxppeeddiieennttee qquuee,, ddee aallgguummaa ffoorrmmaa,, iimmppoorrttee rreessttrriioo ddee iigguuaallddaaddee ddee ooppoorrttuunniiddaaddee oouu ddee ttrraattaammeennttoo eemm mmaattrriiaa ddee eemmpprreeggoo oouu pprrooffiissssoo ppaarraa ooss ffiinnss ddoo DDiirreeiittoo ddoo TTrraabbaallhhoo,, nnoo ssee vviinnccuullaa aaoo ttiippoo ppeennaall rreessttrriittiivvoo ddoo aarrtt.. 221166--AA ddoo CCddiiggoo PPeennaall.. NNeessttaa eessffeerraa,, bbaassttaa aa ccoonndduuttaa ccoonnssttrraannggeeddoorraa ddoo aasssseeddiiaaddoorr ccoomm oo iinnttuuiittoo ddee oobbtteerr vvaannttaaggeemm oouu ffaavvoorreecciimmeennttoo sseexxuuaall ddaa vvttiimmaa,, qquuee ccaauussee aallgguumm tteemmoorr aa eessttaa,, iinnddeeppeennddeennttee ddaaqquueellee ssee eennccoonnttrraarr eemm ppoossiioo hhiieerrrrqquuiiccaa ssuuppeerriioorr.. OO qquuee ssee bbuussccaa pprrootteeggeerr ,, aallmm ddaa lliibbeerrddaaddee sseexxuuaall ddaa vvttiimmaa,, ttaammbbmm aa sseegguurraannaa ee aa hhaarrmmoonniiaa ddoo aammbbiieennttee llaabboorraall,, aallmm ddoo ddeevveerr ddee pprrootteeoo ddoo eemmpprreeggaaddoorr eemm rreellaaoo aa sseeuuss eemmpprreeggaaddooss.. RReeccuurrssoo oorrddiinnrriioo ddaa aauuttoorraa aa qquuee ssee 16. 16 dd pprroovviimmeennttoo ppaarraa ddeeffeerriirr iinnddeenniizzaaoo ddeeccoorrrreennttee ddee ddaannooss mmoorraaiiss.. ((TTRRTT 99 RR..;; RROO 00666600880000--1144..22000099..55..0099..00001144;; SSeegguunnddaa TTuurrmmaa;; RReell DDeess MMaarrlleennee TT.. FFuuvveerrkkii;; DDEEJJTTPPRR 1144//0033//22001144)) 66 PPEEDDIIDDOO DDEE TTUUTTEELLAA AANNTTEECCIIPPAADDAA SSeegguunnddoo aa ddiirreettrriizz ccoonnttiiddaa nnoo aarrtt.. 227733 ddaa LLeeggiissllaaoo AAddjjeettiivvaa CCiivviill,, aapplliiccaaddaa ssuubbssiiddiiaarriiaammeennttee aaooss ffeeiittooss ttrraabbaallhhiissttaass ((CCLLTT,, aarrtt.. 776699)),, ddaaddoo aaoo JJuuiizz,, aa rreeqquueerriimmeennttoo ddaa ppaarrttee,, aanntteecciippaarr ooss eeffeeiittooss ddaa ttuutteellaa,, ddee ffoorrmmaa ttoottaall oouu ppaarrcciiaall.. UUmmaa vveezz eexxiissttiirr pprroovvaa iinneeqquuvvooccaa ddoo aalleeggaaddoo ee hh vveerroossssiimmiillhhaannaa nnaass aalleeggaaeess,, lleevvaannddoo--ssee eemm ccoonnttaa aa oo ffuunnddaaddoo rreecceeiioo ddee ddaannoo iirrrreeppaarrvveell,, mmiisstteerr ttaall pprroovviiddnncciiaa pprroocceessssuuaall AAttuuaallmmeennttee aa ddoouuttrriinnaa ee jjuurriisspprruuddnncciiaa ssoo aasssseenntteess eemm ddeelliimmiittaarr oo ccaabbiimmeennttoo ddaa ttuutteellaa aanntteecciippaaddaa eemm sseeddee ddee rreeccllaammaaoo ttrraabbaallhhiissttaa,, mmaaiioorrmmeennttee qquuaannddoo,, eemm rreeggrraa,, aass qquueerreellaa ttrraattaamm ddee pplleeiittooss ddee nnaattuurreezzaa aalliimmeennttcciiaa,, qquuee aa hhiipptteessee eemm eessttuuddoo.. PPoorr ccoonnvveenniinncciiaa,, rreevveellaammooss llcciiddaass lliieess ddoo jjuurriissccoonnssuullttoo CCaarrllooss HHeennrriiqquuee BBeezzeerrrraa LLeeiittee,, qquuaannddoo,, aacceerrccaa ddoo tteemmaa ddee ttuutteellaa aanntteecciippaaddaa nnoo pprroocceessssoo ttrraabbaallhhiissttaa,, eessttiippuullaa ccoonnssiiddeerraaeess qquuee:: AAlliiss,, sseegguurraammeennttee nnoo pprroocceessssoo ddoo ttrraabbaallhhoo,, ddaaddoo oo sseeuu eessccooppoo ssoocciiaall ddee ttoorrnnaa rreeaalliizzvveell oo ddiirreeiittoo mmaatteerriiaall ddoo ttrraabbaallhhoo,, qquuee oo iinnssttiittuuttoo ddaa aanntteecciippaaddaa ddaa ttuutteellaa ssee ttoorrnnaa iinnssttrruummeennttoo nnoo aappeennaass ttiill,, mmaass,, ssoobbrreettuuddoo,, iinnddiissppeennssvveell.. (( .. .. .. )) 17. 17 CCoomm eeffeeiittoo,, ooss ppeeddiiddooss vveeiiccuullaaddooss nnaass iinniicciiaaiiss ttrraabbaallhhiissttaass ssoo,, vviiaa ddee rreeggrraa,, rreellaattiivvooss aa ssaallrriiooss,, oouu sseejjaa,, ppaarrcceellaass ccoomm nnttiiddaa nnaattuurreezzaa aalliimmeennttcciiaa.. (( .. .. .. )) NNoo pprroocceessssoo ddoo ttrraabbaallhhoo,, aallmm ddaa hhiipptteessee pprreevviissttaa nnoo aarrtt.. 665599,, XX,, ddaa CCLLTT,, aa aanntteecciippaaoo ddaass ttuutteellaass eessppeeccffiiccaass ddee oobbrriiggaaoo ddee ffaazzeerr ppooddee ssee ddaarr nnooss ccaassooss ddee ppeeddiiddoo ddee:: aa)) rreeiinntteeggrraaoo ddee eemmpprreeggaaddoo ppoorrttaaddoorr ddee eessttaabbiilliiddaaddee oouu ggaarraannttiiaa ddee eemmpprreeggoo,, ccoommoo ooss mmeemmbbrrooss ddaass CCoommiisssseess IInntteerrnnaass ddee PPrreevveenneess ddee AAcciiddeenntteess,, aa eemmpprreeggaaddaa ggeessttaannttee,, oo eemmpprreeggaaddoo aacciiddeennttaaddoo;; bb)) ddee eexxppeeddiioo ddee gguuiiaass ddoo FFuunnddoo ddee GGaarraannttiiaa ddoo TTeemmppoo ddee SSeerrvviioo FFGGTTSS oouu ddoo sseegguurroo ddeesseemmpprreeggoo;; cc)) ddee ccaaddaassttrraammeennttoo ddoo eemmpprreeggaaddoo nnoo PPrrooggrraammaa ddee IInntteeggrraaoo SSoocciiaall PPIISS;; dd)) ddee eennttrreeggaa ddee eeqquuiippaammeennttooss ddee pprrootteeoo iinnddiivviidduuaall aa eemmpprreeggaaddoo,, eettcc.. (( IInn,, CCuurrssoo ddee DDiirreeiittoo PPrroocceessssuuaall ddoo TTrraabbaallhhoo.. 88 EEdd.. SSoo PPaauulloo:: LLttrr,, 22001100.. PPggss.. 446677 ee 447755)) (( ooss ddeessttaaqquueess ssoo nnoossssooss )) CCoonnccrreettaammeennttee,, eemm ccoonnssoonnnncciiaa ccoomm ooss ddooccuummeennttooss ccoollaacciioonnaaddooss ccoomm aa iinnaauugguurraall,, aa RReeccllaammaannttee ffaazz jjuuss aaoo pprroovviimmeennttoo jjuurriissddiicciioonnaall oorraa rreeccllaammaaddoo,, mmaaiioorrmmeennttee qquuaannddoo hh pprroovvaa iinneeqquuvvooccaa ee vveerroossssiimmiillhhaannaa ddee ssuuaass aalleeggaaeess,, bbeemm ccoommoo,, ddiiaannttee ddoo ccaarrtteerr aalliimmeennttaarr eemm ddiissccuussssoo,, aa mmeessmmaa eennccoonnttrraa--ssee pprriivvaaddaa ddee rreecceebbeerr oo sseegguurroo--ddeesseemmpprreeggoo ee lleevvaannttaarr ooss vvaalloorreess ddoo FFGGTTSS,, oo qquuee cceerrttaammeennttee llhhee ccoonnffoorrttaarriiaa ddiiaannttee ddaa ssiittuuaaoo ffiinnaanncceeiirraa ddeessffaavvoorrvveell qquuee oorraa ssee aapprreesseennttaa mmeessmmaa.. DDiiaannttee ddiissssoo,, mmaaiioorrmmeennttee qquuaannddoo ccoommpprroovvaaddoo qquuee aa RReeccllaammaaddaa nnoo ccuummpprriiuu ccoomm ssuuaass oobbrriiggaaeess ccoonnttrraattuuaaiiss,, aa RReeccllaammaannttee pplleeiitteeiiaa aa ccoonncceessssoo ddee ttuutteellaa aanntteecciippaaddaa ddee ssoorrttee qquuee:: 18. 18 (( ii )) sseejjaa ddee pprroonnttoo ccoonnffeerriiddaa aa rreesscciissoo iinnddiirreettaa ddaa RReeccllaammaannttee ccoomm aa ddaattaa ddaa pprrooppoossiittuurraa ddeessttaa aaoo oouu,, ssuucceessssiivvaammeennttee,, ccoomm aa ddaattaa ddee 3300 ddee jjuunnhhoo pprrxxiimmoo ppaassssaaddoo((ddaattaa ddoo sseeuu ddeesslliiggaammeennttoo)) ee,, vviiaa rreefflleexxaa,, sseejjaamm lliibbeerraaddooss ooss ddeeppssiittooss ddoo FFGGTTSS ddee ssuuaa ccoonnttaa vviinnccuullaaddaa ee oo aacceessssoo aaoo pprrooggrraammaa ddee bbeenneeffcciioo ddoo sseegguurroo-- ddeesseemmpprreeggoo,, ccoomm aa eexxppeeddiioo ddooss ccoonnsseeqqeenntteess aallvvaarrss;; (( iiii )) ssuubbssiiddiiaarriiaammeennttee,, rreeqquueerr qquuee eessttee pplleeiittoo sseejjaa aavvaalliiaaddoo,, ee ccoonncceeddiiddoo,, aappss aa ccoollhheeiittaa ddooss ddeeppooiimmeennttooss eemm aauuddiinncciiaa.. 55 HHOONNOORRRRIIOOSS AADDVVOOCCAATTCCIIOOSS CCeerrttoo qquuee eexxiissttee eenntteennddiimmeennttooss ccoonnttrrrriiooss,, oorraa ddeeffeennddee--ssee qquuee oo iiuuss ppoossttuullaannddii ddaa JJuussttiiaa ddoo TTrraabbaallhhoo ((aarrttiiggoo 779911,, ddaa CCoonnssoolliiddaaoo ddaass LLeeiiss ddoo TTrraabbaallhhoo)) ssee eennccoonnttrraa rreevvooggaaddoo ppeelloo aarrttiiggoo 113333,, ddaa CCoonnssttiittuuiioo FFeeddeerraall.. DDeemmaaiiss ddiissssoo,, nnaaddaa jjuussttiiffiiccaa oo mmoonnoopplliioo ssiinnddiiccaall eemm ttoorrnnoo ddoo aarrttiiggoo 1166,, ddaa LLeeii nn 55..558844//7700.. EEssssaa nnoorrmmaa nnuunnccaa eexxcclluuiiuu aa ssuuccuummbbnncciiaa,, aappeennaass ffaazziiaa rreevveerrtteerr aaoo ssiinnddiiccaattoo ooss hhoonnoorrrriiooss ddeevviiddooss ppeelloo vveenncciiddoo,, eexxcceeoo ffeeiittaa aaooss mmeerreecceeddoorreess ddee aassssiissttnncciiaa jjuuddiicciirriiaa.. PPoorrttaannttoo,, ddeevviiddooss sseerroo ooss hhoonnoorrrriiooss aaddvvooccaattcciiooss ddee ssuuccuummbbnncciiaa ssoobbrree oo vvaalloorr ddaa ccoonnddeennaaoo,, aa tteeoorr ddoo aarrttiiggoo 2200,, ddoo CCddiiggoo ddee PPrroocceessssoo CCiivviill ee aarrttiiggoo 113333,, ddaa CCoonnssttiittuuiioo FFeeddeerraall ddee 11998888.. 19. 19 77 PP EE DD II DD OO SS ee RR EE QQ UU EE RR II MM EE NN TT OO SS DDiiaannttee ddoo qquuee ffooii eexxppoossttoo,, aa RReeccllaammaannttee pplleeiitteeiiaa:: aa)) RReeqquueerr sseejjaa aa RReeccllaammaaddaa nnoottiiffiiccaaddaa ppaarraa ccoommppaarreecceerr aauuddiinncciiaa iinnaauugguurraall ee,, qquueerreennddoo,, aapprreesseennttaarr ssuuaa ddeeffeessaa,, ssoobb ppeennaa ddee rreevveelliiaa ee ccoonnffiissssoo qquuaannttoo mmaattrriiaa ffttiiccaa eessttiippuullaaddaa nneessssaa iinnaauugguurraall;; bb)) pplleeiitteeiiaa,, mmaaiiss,, sseejjaa rraattiiffiiccaaddaa nnaa sseenntteennaa aa ttuutteellaa aanntteecciippaaddaa;; cc)) ppeeddee qquuee aannuullaaddoo oo pplleeiittoo ddee ddeemmiissssoo ffeeiittoo ppeellaa RReeccllaammaannttee.. PPoorr iissssoo,, ppeeddee sseejjaa ddeeccrreettaaddaa aa rreesscciissoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo eemm eessppcciiee,, ppeellooss ffuunnddaammeennttooss eexxppoossttooss nneessttaa ppeeaa iinnaauugguurraall,, tteennddoo ccoommoo mmaarrccoo ffiinnaall ddoo ccoonnttrraattoo aa ddaattaa ddoo aajjuuiizzaammeennttoo ddeessttaa aaoo oouu,, ssuucceessssiivvaammeennttee ((CCPPCC,, aarrtt.. 228899)),, nnaa ddaattaa ddoo sseeuu ddeesslliiggaammeennttoo ((0000//0066//00000000));; dd)) eemm vviirrttuuddee ddaa rruuppttuurraa ccoonnttrraattuuaall,, ppoorr mmoottiivvoo eexxcclluussiivvoo ddaa RReeccllaammaaddaa ((CCLLTT,, aarrtt.. 448833,, aa,, bb,, cc ee ee)),, ppeeddee--ssee aa CCOONNDDEENNAAOO DDAA RREECCLLAAMMAADDAA aa ppaaggaarr:: (( ii )) aavviissoo pprrvviioo ee ssuuaa iinntteeggrraaoo ppaarraa ttooddooss ooss ffiinnss((CCLLTT,, aarrtt.. 448877,, 44));; (( iiii )) 1133 ssaallrriioo pprrooppoorrcciioonnaall((ddiiffeerreennaa));; (( iiiiii )) iinnddeenniizzaaoo ccoommppeennssaattrriiaa ddee 4400%%((qquuaarreennttaa ppoorr cceennttoo)) ddoo FFGGTTSS((aa aappuurraarr)) 20. 20 ee)) ccoonnddeennaarr,, mmaaiiss,, lliibbeerraaoo ddaass gguuiiaass ddoo sseegguurroo--ddeesseemmpprreeggoo,, ssoobb ppeennaa ddee ppaaggaammeennttoo ddee iinnddeenniizzaaoo ssuubbssttiittuuttiivvaa ((SSmmuullaa 338899 ddoo TTSSTT)),, aassssiimm ccoommoo lliibbeerraaoo ddaass gguuiiaass ppaarraa ssaaqquuee ddoo FFGGTTSS,, ccoomm aa ddeevviiddaa bbaaiixxaa nnaa CCTTPPSS;; ff)) ppeeddee--ssee,, oouuttrroossssiimm,, aa ccoonnddeennaaoo ddaa RReeccllaammaaddaa aa ppaaggaarr iinnddeenniizzaaoo eemm vviirrttuuddee ddoo aassssddiioo sseexxuuaall,, nnoo iimmppoorrttee ddee RR$$ 4400..000000,,0000((qquuaarreennttaa mmiill rreeaaiiss)),, vvaalloorr eessttee ccoommppaattvveell ccoomm oo ggrraauu ddee ccuullppaa,, aa lleessoo pprroovvooccaaddaa ee aa ssiittuuaaoo eeccoonnmmiiccaa ddaass ppaarrtteess eennvvoollttaass nneessttaa ppeennddeennggaa jjuuddiicciiaall ee;; gg)) ttaammbbmm ccoonnddeenn--llaa aaoo ppaaggaammeennttoo ddee ccuussttaass ee hhoonnoorrrriiooss aaddvvooccaattcciiooss,, eesstteess aarrbbiittrraaddooss eemm 2200%%((vviinnttee ppoorr cceennttoo)) ssoobbrree oo vvaalloorr ddaa ccoonnddeennaaoo;; hh)) ddeeffeerriirr oo ppeeddiiddoo ddooss bbeenneeffcciiooss ddaa JJuussttiiaa GGrraattuuiittaa.. PPrrootteessttaa pprroovvaarr oo aalleeggaaddoo ppoorr ttooddooss ooss mmeeiiooss ddee pprroovvaass aaddmmiittiiddooss,, nnoommeeaaddaammeennttee ppeellaa pprroodduuoo ddee pprroovvaa oorraall eemm aauuddiinncciiaa,, aallmm ddee ppeerrcciiaa ee jjuunnttaaddaa ppoosstteerriioorr ddee ddooccuummeennttooss.. PPoorr ffiimm,, oo ppaattrroonnoo ddaa RReeccllaammaannttee,, ssoobb aa ggiiddee ddoo aarrtt.. 773300 ddaa CCLLTT cc//cc aarrtt.. 336655,, iinncc.. IIVV,, ddoo CCPPCC,, ddeeccllaarraa ccoommoo aauuttnnttiiccooss ttooddooss ooss ddooccuummeennttooss iimmeerrssooss ccoomm eessttaa iinnaauugguurraall.. DD--ssee ccaauussaa oo vvaalloorr ddee RR$$ 4400..000000,,0000 ((qquuaarreennttaa mmiill rreeaaiiss)).. 21. 21 RReessppeeiittoossaammeennttee,, ppeeddee ddeeffeerriimmeennttoo.. CCiiddaaddee,, 0000 ddee mmaaiioo ddee 00000000.. FFuullaannoo ddee TTaall AAddvvooggaaddoo OOAABB((CCEE)) 00000000