hiv dan aids

Download Hiv Dan Aids

Post on 27-Jun-2015

5.070 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pembangunan sahsiah

TRANSCRIPT

  • 1. Gejalasosialsemasa
    HIV/AIDS
    1
    AIDS UNTUK DIFAHAMI BUKAN DITAKUTI

2. APA ITU AIDS?
A- Acquired
I-Immune
D- Deficiency
S-Syndrome
AIDS @ SindromKurangDayaTahanMelawanPenyakitadalahdisebabkanolehsejeniskuman yang dinamakan Virus HIV
2
3. 3
4. PENGENALAN
Aids dikesanpertamakalinyapadatahun 1986 di Malaysia
Kespertamamelibatkanseorangwarganegara Malaysia yang menetapdi USA yang pulangkemalaysia yang jatuhsakitdansetelahdidiognasispesakitinididapatimenghadappheumocytiscariniipneumia, sejenispenyakit yang menyerangbahagisnpeparu(1997 HARRISON).
4
5. Di baratpadaawal era penularan HIV/AIDS adalahberkaitrapatdengancarahidupmereka yang bebas, gay(homoseksual)
Di malaysia,perkembangan HIV/AIDS bermulakeranapendidikanlebihterbukadanpeningkatanekonominegaraselepaskemerdekaan.
5
6. Permasalahankajian
Para remajadanparapelajarsekolahmerupakangolonganutama yang terlibatdalampenagihandadah
Padajanuari 1997,seramai 1,218 penghidap HIV positifdidalampenjara, ramaidaripadamerekamengahadapihukumanataskesalahanpenyalahguanaandadah
berlakujangkitan HIV berlakudipenjaradanpusatserenti
6
7. ObjektifKajian
1) Kajian Behavioural terhadapbanduan yang mempunyai HIV positifbanduanKaitanantaradadah-sex-HIV.
2 )Ciri ciri latar belakang banduan yang menghidapi HIV
3 )Pengetahuanmasyarakattentangpenyakit HIV and AIDS
4 )Fakta dan Fancy tentang mesej kesihatan yang berkaitan HIV/AIDS
5) PandanganIndividuMengenai HIV & AIDS
6 )OrganisasiSokogansosial
7
8. DAPATAN KAJIAN
Kajian Behavioural terhadapbanduan yang mempunyai HIV positifbanduan.(Kaitanantaradadah-sex-HIV.)
faktor-faktormembabitkaninstitusikekeluargaan, hubungan personal danjenissemuapersonaliti.
Kespertama
beliausudahberkahwindanmempunyai 4 oranganak
pendapatan RM200(USD55) satubulan
Tertekandengankemiskinan
Keskedua
wargacinaberusia 41 tahun,
tahappendidikan yang rendah
duitgajibeliaudihabiskandenganmembelidadah
8
9. Kesketiga
seorangwanitamelayuberusia 35 tahun
Diaberkahwintetapikemudiannyamendapatisuaminyamandul
rasa dipandangrendaholehorangdisekelilingnyakeranatidakmendapatanak
Tertekandenganmasalahmengambildadah
9
10.
Ciri-ciri latar belakang pesakit HIV-banduan yang positif HIV/AIDS
10
11. Seramai127 oranglelakiresponden yang ditemudugadipenjara Terengganu
63.8% terdiridaripadagolonganmereka yang berumur 30 hingga 39 tahun,
72.4% belumberkahwin
46.5% mempunyaitahappendidikansehinggasekolahmenengah,
68.5% bersekolahdikawasanbandar
11
12. Responden yang beradadipenjara yang disyakimempunyairisikojangkitan HIV yang tinggiiaitu
96.9% mengakupernahmenggunakandadahsebelumini,iaitujenisdadah yang digunakanialah heroin, morpindanmarjuanaadalahjenisdadah yang biasadiambilolehmereka.
94.5% mengambildadahmelaluikaedahsuntikkandan
2.4% menggunakancara chasing the dragon.
12
13. Sebab-Sebab utama Penyalahgunaan Dadah
13
14.
Pengetahuanmasyrakattentang HIV dan AIDS
14
15. Badankebajikan yang membelanasibpenghidap AIDS terdiridaripadapertubuhanbukankerajaan(NGOs)
PusatMotivasiWanita (Women Motivatian Centre)
Pengasih, Kuala Lumpur
Malaysia Care AIDS Unit
Kumpulan kajian AIDS
15
16. Perananpertubuhankebajikan AIDS
membantumereka yang inginberhentidaripadamenjadipenagihtegar
Memberikansumbermaklumat, sokongankeluarga, perkhidmatankaunseling, penjagaankesihatan
inimenjalankankursus-kursuspendekkepadapihakkerajaandanbukankerajaandalamemberiteknikkaunseling
mengkajiperkara yang berkaitandenagn HIV dan AIDS.
16
17.
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI DAN PENCEGAHAN AWAL
17
18. Memastikanhubunganantaraahlikeluargasentiasaharmoni
program yang dapatmemberipenerapanpembagunansahsiahdan moral kepadaremajaolehpihaksekolah
Pelaksanaanundang-undang yang lebihketatkepadapengedar,pemborongdansemua yang terlibatdengandadah
Mewujudkankominitibistari di setiapkawasanperumahan.
18
19. 19
Anggaran Epidemik HIV / AIDS Sedunia(Penghujung tahun 2004)
Eropah Timur & Asia Tengah
1.4 juta
Western Europe
610 000
AmerikaUtara
1 juta
Asia Timur & Pasifik
1.1 juta
Afrika Utara
& Timur Tengah
540 000
South
& South-East Asia
7.1 juta
Caribbean
440 000
Latin Amerika
1.7 juta
Sub-Saharan Africa
25.4 juta
Australia
& New Zealand
35 000
JUMLAH: 35.9 - 44.3 JUTA!
20. 20
21. 21
22. 22
23. 23
24. 24
25. Sekianterimakasih
Copyrightreservedpembangunansahsiah 09/10
25