escala de atendimento

Click here to load reader

Post on 09-Jan-2017

244 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pgina 1 de 101

  PPRROOCCEESSSSOO SSEELLEETTIIVVOO SSIISSUU//UUFFMMGG

  11 EEddiioo ddee 22001166

  22 SSeemmeessttrree

  EESSCCAALLAA DDEE AATTEENNDDIIMMEENNTTOO

  LLOOCCAALL

  CCEENNTTRROO DDEE AATTIIVVIIDDAADDEESS DDIIDDTTIICCAASS -- CCAADD IIII

  AAvveenniiddaa AAnnttnniioo CCaarrllooss,, 66662277 -- CCaammppuuss PPaammppuullhhaa -- BBeelloo HHoorriizzoonnttee -- MMiinnaass GGeerraaiiss

  MMOODDAALLIIDDAADDEESS DDEE RREESSEERRVVAA DDEE VVAAGGAA

  MMOODDAALLIIDDAADDEE AAOO AAFFIIRRMMAATTIIVVAA

  11 CCaannddiiddaattooss aauuttooddeeccllaarraaddooss pprreettooss,, ppaarrddooss oouu iinnddggeennaass,, ccoomm rreennddaa ffaammiilliiaarr

  bbrruuttaa ppeerr ccaappiittaa iigguuaall oouu iinnffeerriioorr aa 11,,55 ssaallrriioo mmnniimmoo ee qquuee tteennhhaamm ccuurrssaaddoo

  iinntteeggrraallmmeennttee oo eennssiinnoo mmddiioo eemm eessccoollaass ppbblliiccaass ((LLeeii nn 1122..771111//22001122))

  22 CCaannddiiddaattooss ccoomm rreennddaa ffaammiilliiaarr bbrruuttaa ppeerr ccaappiittaa iigguuaall oouu iinnffeerriioorr aa 11,,55 ssaallrriioo

  mmnniimmoo qquuee tteennhhaamm ccuurrssaaddoo iinntteeggrraallmmeennttee oo eennssiinnoo mmddiioo eemm eessccoollaass

  ppbblliiccaass ((LLeeii nn 1122..771111//22001122))

  33

  CCaannddiiddaattooss aauuttooddeeccllaarraaddooss pprreettooss,, ppaarrddooss oouu iinnddggeennaass qquuee,,

  iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddaa rreennddaa ((aarrtt.. 1144,, IIII,, PPoorrttaarriiaa NNoorrmmaattiivvaa nn 1188//22001122)),,

  tteennhhaamm ccuurrssaaddoo iinntteeggrraallmmeennttee oo eennssiinnoo mmddiioo eemm eessccoollaass ppbblliiccaass ((LLeeii nn

  1122..771111//22001122))

  44 CCaannddiiddaattooss qquuee,, iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddaa rreennddaa ((aarrtt.. 1144,, IIII,, PPoorrttaarriiaa NNoorrmmaattiivvaa

  nn 1188//22001122)),, tteennhhaamm ccuurrssaaddoo iinntteeggrraallmmeennttee oo eennssiinnoo mmddiioo eemm eessccoollaass

  ppbblliiccaass ((LLeeii nn 1122..771111//22001122))

 • Pgina 2 de 101

  EESSCCAALLAA DDEE AATTEENNDDIIMMEENNTTOO -- PPRROOCCEESSSSOO SSEELLEETTIIVVOO SSIISSUU//UUFFMMGG 11 EEddiioo ddee 22001166

  22 SSeemmeessttrree

  NNOOMMEE DDOO AALLUUNNOO MMOODDAALLIIDDAADDEE

  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO RREEGGIISSTTRROO EE

  MMAATTRRCCUULLAA

  DDIIAA HHOORRRRIIOO

  AABBEELL VVIITTOORR DDEE OOLLIIVVEEIIRRAA 44 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AABBRRAAAAOO FFOONNSSEECCAA MMAARRTTIINNSS 33 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AADDAALLGGIISSAA OOLLIIVVEEIIRRAA DDAA CCOOSSTTAA AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AADDEELLAAIIDDEE AANNTTUUNNEESS DDEE MMEEDDEEIIRROOSS 33 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AADDEELLMMAA AAPPAARREECCIIDDAA MMAARRTTIINNSS 11 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AADDEELLSSOONN MMIIZZEERRAANNII SSIIQQUUEEIIRRAA 33 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AADDHHEEMMAARR SSOOAARREESS LLAAGGEE 22 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AADDIILLTTOONN GGAASSPPAARR TTEEOOTTOONNIIOO PPEERREEIIRRAA 33 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AADDLLEERR DDEE MMOORRAAEESS FFEERRRREEIIRRAA AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AADDMMIILLSSOONN LLEEMMOOSS DDAA CCOOSSTTAA FFIILLHHOO AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AADDRRIIAANNAA EESSTTEERR SSAANNTTOOSS MMAALLAAQQUUIIAASS 44 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AADDRRIIAANNAA MMIICCHHEELLEETTTTII CCAARRVVAALLHHOO 22 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AADDRRIIAANNAA RRAASSSSIILLAANN VVIILLAANNOOVVAA 33 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AADDRRIIAANNAA RROODDRRIIGGUUEESS PPEERREEIIRRAA 11 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AADDRRIIAANNOO FFEERRRREEIIRRAA DDAA CCUUNNHHAA 33 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AAFFOONNSSOO AASSSSIISS DDEE AAZZEEVVEEDDOO MMAARRTTIINNSS 22 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AAFFOONNSSOO HHEENNRRIIQQUUEE GGOOMMEESS DDEE SSOOUUZZAA 33 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AAFFOONNSSOO LLUUIIZZ RROODDRRIIGGUUEESS GGAALLVVAAOO 11 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AAFFOONNSSOO NNOOGGUUEEIIRRAA SSIIMMOOEESS CCOORRRREEAA NNEETTOO AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AAGGAATTHHAA EEIIRRII HHOOSSHHII PPIINNTTOO AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AAGGAATTHHAA GGAARRRRIIDDOO GGUUEEDDEESS AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AAGGLLIISSOONN FFRRAANNCCAA RROODDRRIIGGUUEESS 33 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AAIILLAA LLIIMMAA LLOOPPEESS AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AAIIMMEE PPIINNHHEEIIRROO PPIIRREESS 33 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLAANN CCAABBRRAALL TTRRIINNDDAADDEE PPRRAADDOO AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AALLAANN LLAARRAANNJJEEIIRRAA LLAAMMEEIIRRAA AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLBBEERRTTOO AARRAAUUJJOO DDEE CCAAUUXX AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AALLBBEERRTTOO BBAARRRREETTOO AALLMMEEIIDDAA CCOOSSTTAA 33 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

 • Pgina 3 de 101

  EESSCCAALLAA DDEE AATTEENNDDIIMMEENNTTOO -- PPRROOCCEESSSSOO SSEELLEETTIIVVOO SSIISSUU//UUFFMMGG 11 EEddiioo ddee 22001166

  22 SSeemmeessttrree

  NNOOMMEE DDOO AALLUUNNOO MMOODDAALLIIDDAADDEE

  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO RREEGGIISSTTRROO EE

  MMAATTRRCCUULLAA

  DDIIAA HHOORRRRIIOO

  AALLBBEERRTTOO PPIITTAARREELLLLOO CCRRAAIIZZEERR 44 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AALLEECC MMIIZZOOTTEE GGAARRCCIIAA AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AALLEECCIIAA PPAATTRRIICCIIAA NNEEVVEESS PPAACCHHEECCOO 11 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLEESSSSAANNDDRRAA SSAANNCCHHEESS 22 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLEESSSSAANNDDRROO MMAAGGNNOO CCRRIISSTTIIAANN PPIINNHHEEIIRROO 11 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLEEXX AADDRRIIAANNOO DDOOSS SSAANNTTOOSS 33 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLEEXXAANNDDRREE AARRAAUUJJOO FFOORRTTUUNNAA CCAAUUSS AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AALLEEXXAANNDDRREE BBOORRGGEESS CCOOEELLHHOO JJUUNNIIOORR AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLEEXXAANNDDRREE CCAAMMPPOOSS PPEENNAA 11 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLEEXXAANNDDRREE CCAARRVVAALLHHOO SSIILLVVAA 33 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AALLEEXXAANNDDRREE CCEESSAARR DDAA SSIILLVVAA 33 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AALLEEXXAANNDDRREE DDIINNIIZZ DDEE PPAAUULLAA AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AALLEEXXAANNDDRREE HHEENNRRIIQQUUEE RROODDRRIIGGUUEESS RRIIVVEERRAA 11 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLEEXXAANNDDRREE MMOORREEIIRRAA DDAA SSIILLVVAA 33 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLEEXXAANNDDRREE PPEERREEIIRRAA DDEE LLAACCEERRDDAA EE

  BBAARRRROOSS AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLEEXXAANNDDRREE SSIILLVVAA DDEE MMEENNEEZZEESS GGUUEERRRRAA AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1166hh ee 1155mmiinn aass 1199hh

  AALLEEXXIIAA EEDDUUAARRDDAA MMIIRRAADDAA SSIILLVVAA 11 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLIICCEE AALLMMEEIIDDAA DDEE SSOOUUZZAA AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLIICCEE HHEELLEENNAA TTEEIIXXEEIIRRAA SSIILLVVAA AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1133hh ee 3300mmiinn aass 1166hh ee 1155mmiinn

  AALLIICCEE LLAANNNNAA DDAAMMAASSIIOO DDEE CCAASSTTRROO AAMMPPLLAA CCOONNCCOORRRRNNCCIIAA 2255//0077//22001166 1133hh ee