dicionário de kanji

Download Dicionário de Kanji

Post on 29-Nov-2015

123 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ordem Nvel Traos Bushu Kanji On-Yomi Kun-Yomi Portugus

  1 1 4 72 NICHI/ SHITSU hi/ -bi/ -ka dia, sol, Japo

  2 1 1 1 ICHI/ ITSU hito-/ hito(tsu) um

  3 1 2 24 JUU/ JIT-/ JUT- too/ to dez

  4 1 2 7 NI/ JI futa/ futa(tsu)/ futata(bi) dois

  5 1 3 37 NICA/ TAI oo-/ oo(kii)/ -oo(ini) grande,enorme

  6 1 3 1 SAN/ ZOU mi/ mi(tsu)/ mit-(tsu) trs

  7 3 9 9 KEI kaka(ru)/ kakari/ -gakari/kaka(waru)pessoa em carga, conexo,dever, interessa a si prprio

  8 2 6 9 KAI/ E a(u)/ a(waseru)/atsu(maru)encontro, reunio, festa,associao, entrevista, une

  9 2 8 31 KOKU kuni pas, terra, nao

  10 1 6 4 NEN toshi ano

  11 1 4 2 CHUU naka/ uchi/ ata(ru) em, interior, mdio, meio,centro

  12 1 5 2 HON motolivro, presente, real,verdadeiro, principal, sufixop/ contagem de coisaslongas

  13 1 4 1 GO itsu/ itsu(tsu) cinco

  14 1 5 31 SHI yo/ yo(tsu)/ yot-(tsu)/yon quatro

  15 1 5 2 SHUTSU/ SUI de(ru)/ -de/ da(su)/ -da(su)/ i(deru)/ i(dasu) sada, deixa

  16 1 3 25 JOU/ SHOU/SHAN

  nica/ -nica/ uwa-/kami/ a(geru)/ -a(geru)/a(garu)/ -a(garu)/a(gari)/ -a(gari)/nobo(ru)/ nobo(ri)/nobo(seru)/ nobo(su)/yo(su)

  acima, para cima, sobre,subir, galgar, em cima,escalar

  17 2 10 72 JI toki/ -doki tempo, hora

  18 2 6 13 DOU ona(ji) mesmo, concorda, igual

  19 2 8 168 CHOU naga(i)/ osa longo, ambicionar, lder,chefe20 2 8 4 TOU higashi oriente

  21 2 6 144 KOU/ GYOU/ ANi(ku)/ yu(ku)/ -yu(ki)/ -yuki/ -i(ki)/ -iki/okona(u)/ oko(nau)

  ir, viagem, viajar

  22 3 8 6 JI/ ZU koto/ tsuka(u)/ tsuka(eru)matria, coisa, fato,negcios, razo,possivelmente

  23 1 8 39 GAKU mana(bu) estudo, aprendizagem,cincia

  24 1 5 100 SEI/ SHOU

  i(kiru)/ i(kasu)/ i(keru)/u(mareru)/ u(mare)/umare/ u(um)/ o(u)/um(eru)/ um(yasu)/ ki/nama/ nama-/ na(ru)/na(su)/ um(su)/ -u

  vida, genuna, nascimento

  25 1 4 74 GETSU/ GATSU tsuki ms, lua

 • 26 3 8 125 SHA mono algum, pessoa

  27 1 4 8 ROKU/ RIKU mu/ mu(tsu)/ mut-(tsu)/mui seis

  28 2 12 169 KAN/ KEN aida/ ma/ ai intervalo, espao

  29 2 4 70 HOU kata/ -kata/ -gata direo, pessoa, alternativa

  30 2 4 12 BUN/ FUN/ BUwa(keru)/ wa(ke)/wa(kareru)/ wa(karu)/wa(katsu)

  parte, minuto, segmento,parte, grau, dever,compreender, saber, valor,1%, oportunidades, shaku/10

  31 2 9 12 ZEN mae/ -mae em frente, antes

  32 2 9 60 GO/ KOU nochi/ ushi(ro)/ ushiro/ato/ oku(reru) atrs, costas, mais tarde

  33 2 6 32 CHI/ JI terra, cho

  34 2 12 32 JOU/ CHOU ba localizao, lugar

  35 1 4 64 SHU/ ZU te/ te-/ -te/ ta- mo

  36 5 9 66 SEI/ SHOU matsurigoto/ man poltica, governo

  37 4 8 106 TEKI mato centro do alvo, marca, alvo,objeto

  38 3 9 105 HATSU/ HOTSU ta(tsu)/ aba(ku)/ oko(ru)/tsuka(wasu)/ hana(tsu)liberar, partida, publicar,emitir, a partir de, revelar

  39 2 6 9 GOU/ GAT-/KAT-a(u)/ -a(u)/ a(i)/ ai-/ -a(i)/ -ai/ a(wasu)/a(waseru)/ -a(waseru)

  encaixe, unir

  40 1 2 12 HACHI ya/ ya(tsu)/ yat-(tsu)/yo_ oito

  41 4 20 149 GI deliberao, consulta,debate, considerao

  42 3 11 163 BU -beseo, biro, departamento,classe, cpia, parte, poro,sufixo para contagem dejornais ou revistas

  43 8 14 115 TOU/ TE ine/ ina- planta de arroz

  44 3 10 30 IN empregado, membro,nmero, encarregado

  45 1 7 147 KEN mi(ru)/ mi(eru)/ mi(seru)ver, esperanas,oportunidades, idia,opinio, olhar, visveis

  46 2 8 8 KYOU/ KEI/ KIN miyako capital, 10 elevado a 16

  47 1 2 4 KYUU/ KU kokono/ kokono(tsu) nove

  48 2 7 113 SHA yashirocompanhia, firme,escritrio, associao,templo

  49 3 7 67 TAI/ TSUIaite/ kota(eru)/ soro(i)/tsurea(i)/ nara(bu)/muka(u)

  vis-um-vis, contrrio, atmesmo, igual, versus, anti-,compara

  50 3 13 3 GYOU/ GOU waza negcios, vocao, artes,performance51 1 2 5 SHICHI nana/ nana(tsu)/ nano sete

  52 1 3 39 SHI/ SU/ TSU ko/ -ko/ -t-(ko)/ ne crianaatara(shii)/ ara(ta)/ ara-/

 • 53 2 13 69 SHIN nii- novo

  54 2 6 132 JI/ SHI mizuka(ra)/ ono(zukara)/ono(zuto) a si prprio

  55 2 10 189 KOU taka(i)/ taka/ -daka/taka(maru)/ taka(meru) caro, alto

  56 2 4 2 NAI/ DAI uchi interior, dentro, entre,dentre, casa, casa

  57 1 5 117 RITSU/ RYUU/RITTORU

  ta(tsu)/ -ta(tsu)/ ta(chi-)/ta(teru)/ -ta(teru)/ ta(te-)/ tate-/ -ta(te)/ -da(te)/ -da(teru)

  ficar de p, levantar-se

  58 3 9 75 SOU/ SHOU ai-inter-, mtuo, juntamente,mutuamente, ministro deestado, conselheiro,aspecto, face, fisionomia

  59 3 9 53 DO/ TO/ TAKU tabi/ -ta(i)graus, ocorrncia, tempo,sufixo para contagem depara ocorrncias

  60 2 6 31 KAI/ E

  mawa(ru)/ -mawa(ru)/ -mawa(ri)/ mawa(su)/ -mawa(su)/ mawa(shi-)/ -mawa(shi)/ motoo(ru)/ka(eru)

  vzes, redondo, jogo,revolver, sufixo paracontagem de paraocorrncias, girar

  61 3 11 169 MON to(u)/ to(i)/ ton perguntar, pergunta,problema

  62 3 8 40 TEI/ JOU sada(meru)/ sada(maru)/sada(ka)determinar, fixar,estabelecer, decidir

  63 4 15 9 OKU cem milhes, 10 elevado a8

  64 1 5 109 MOKU/ BOKU me/ -me/ ma- olho, classe, olhar, viso,experincia, ateno, favor65 1 3 42 SHOU chii(sai)/ ko-/ o-/ nica- pequeno, pouco

  66 1 2 19 RYOKU/ RIKI/RII chikarafora, forte, esforo,suportar, exercer

  67 3 6 9 ZEN matta(ku)/ sube(te) inteiro, todo, tudo,completar, preencher

  68 1 4 13 EN maru(i)/ maru/ mado/mado(ka)/ maro(yaka) crculo, iene, redondo

  69 1 6 84 KI/ KE iki esprito, mente

  70 8 9 46 - to_gepico de montanha,passagem de montanha,clmax, cume, (kokuji)

  71 1 8 167 KIN/ KON/ GON kane/ kana-/ -gane ouro

  72 2 10 162 TSUU/ TSUtoo(ru)/ too(ri)/ -too(ri)/ -doo(ri)/ too(su)/ too(shi)/-doo(shi)/ kayo(u)

  trfego, passar atravs de,avenida, comutar, sufixopara contagem de letras

  73 3 12 169 KAIhira(ku)/ hira(ki)/ -bira(ki)/ hira(keru)/a(ku)/ a(keru)

  abrir, desdobrar, deslacrar

  74 4 13 62 SENikusa/ tataka(u)/onono(ku)/ soyogu/wanana(ku)

  guerra, batalha, disputa

  75 2 5 8 SHI ichi mercado, cidade, cidade

  76 2 6 119 BEI/ MAI/MEUTORU kome/ yone arroz, EUA

  77 4 5 1 MIN tami pessoas, nao, assuntos

 • 78 1 3 4 SEN chi mil

  79 4 10 162 REN tsura(naru)/ tsura(neru)/tsu(reru)/ -dzu(re)levar pelo caminho,primazia, unir, conectar,partido, gangue, grupo

  80 3 7 85 KETSU ki(meru)/ -gi(me)/ki(maru)/ um(ku)decida, fixar, concordarsobre, nomear

  81 5 11 96 GEN arawa(reru)/ arawa(su) presente, exist6encia,realidade

  82 1 2 11 NYUU/ NIT- i(ru)/ -i(ru)/ -i(ri)/ i(reru)/-i(re)/ hai(ru)/ hama(ru) entrar, inserir

  83 2 4 4 GO uma meio-dia

  84 3 5 9 UM/ TAIka(waru)/ kawa(ru)/kawa(ri)/ -gawa(ri)/ka(eru)/ yo/ shiro

  substituto, mudana,convertido, repor, perodo,idade, gerao, carga,valor, taxa

  85 3 11 118 J/ TEI prefixo p/ nmeros ordinais,residncia

  86 3 8 40 JITSU/ SHITSUmi/ mino(ru)/ makoto/makotoni/ mino/michi(ru)/ jit-

  realidade, verdade

  87 3 5 8 SHU/ SU/ SHUU nushi/ omo/ aruji senhor, chefe, mestre, coisaprincipal, principal

  88 3 11 19 DOU ugo(ku)/ ugo(kasu)mover, movimento,mudana, jfuso, trocar,agitar

  89 2 8 72 MEI/ MYOU/ MIN

  a(kari)/ aka(rui)/aka(rumu)/ aka(ramu)/aki(raka)/ a(keru)/ -a(ke)/ a(ku)/ a(kuru)/a(kasu)

  brilhante, luz

  90 6 10 42 TOU nakama/ mura partido, faco, claque

  91 2 6 42 TOUa(taru)/ a(tari)/ a(teru)/a( te)/ masa(ni)/masa(nibeshi)

  golpear, direita, apropriada,ele prprio

  92 1 3 1 KA/ GE

  shita/ shimo/ moto/nica(geru)/ nica(garu)/kuda(ru)/ kuda(ri)/kuda(su)/ -kuda(su)/kuda(saru)/ o(rosu)/ o(riru)

  baixo, abaixo, descende,inferior, baixo,sub, sob

  93 4 14 169 KAN seki/ -zeki/ kaka(waru)/karakuri/ kannukiconexo, obstculo,passagem, emvolver,concernente

  94 2 10 40 KA/ KE ie/ ya/ uchi casa, lar

  95 3 15 149 CHOU shira(beru)/ shira(be)/totono(u)/ totono(eru)

  cano, tom, mtrica, clave(msica), estilo de escrever,preparar, exorcisar,investigar

  96 3 18 72 DA tpico, assunto

  97 2 11 66 KYOU oshi(eru)/ oso(waru) ensinar, f, doutrina

  98 3 13 180 I idia, mente, corao,gosto, pensamento, desejo,ateno, gosto

  99 3 4 22 KU/ OU/ KOU wa, distrito

  100 2 5 21 HOKU kita nortemecanismo, oportunidade,

 • 101 4 16 75 KI hata ocasio, mquina, avio

  102 4 9 146 YOU I(ru)necessidade, pontoprincipal, essncia, piv,chave para

  103 3 4 9 KA/ KE ba(keru)/ ba(kasu)/fu(keru)/ ke(C132suru)mudana, tomar a formade, influncia, encantar,iludir,seduzir, -isao

  104 2 11 166 YA/ SHO no/ no- plancies, campo, rstico,vida de civil

  105 2 7 4 RAI/ TAI ku(ru)/ kita(ru)/ kita(su)/ki(tasu)/ ki(taru)/ ki/ kovir, devido, prximo, causa,tornar-se

  106 2 11 96 RI kotowari lgica, arranjo, razo,justia, verdade

  107 2 7 9 TAI/ TEI karada/ katachicorpo, substncia, objeto,realidade, sufixo paracontagem de para imagens

  108 2 11 57 KYOU/ GOUtsuyo(i)/ tsuyo(maru)/tsuyo(meru)/ shi(iru)/kowa(i)

  forte, poderoso, forar

  109 4 6 62 SEI/ JOU na(ru)/ na(su)/ -na(su) tornar-se, obter, crescer,passar, alcanar

  110 2 5 36 GAI/ GE soto/ hoka/ hazu(su)/hazu(reru)+C190/ to- exterior

  111 3 11 163 TO/ TSU miyako metropole, capital

  112 2 7 9 SAKU/ UM tsuku(ru)/ tsuku(ri)/ -dzuku(ri)fazer, produo, preparar,construo

  113 4 15 162 SEN era(bu) eleger, selecionar, escolher,preferir

  114 3 8 63 SHO tokoro/ -tokoro/ dokoro/toko lugar

  115 2 3 1 MAN/ BAN yorozu dez mil

  116 2 4 12 KOU/ KU ooyake pblico, prncipe, oficial,governamental

  117 3 8 2 HYOUomote/ -omote/arawa(su)/ arawa(reru)/ara(wasu)

  superfcie, tabela, grfico,diagrama

  118 4 12 72 SAI/ SHU motto(mo)/ tsuma capacidade mxima, maior,extremo

  119 2 7 162 KIN/ KON chika(i) perto, cedo, consangneo,equivalente120 3 12 130 KI/ GO perodo, tempo, data, termo

  121 2 9 102 SHI omo(u)/ omoera(ku)/obo(su) pensar

  122 1 5 1 SEI/ SHOU tada