coutinho catalogus 2016 - sociale studies

Download Coutinho catalogus 2016 - Sociale studies

Post on 25-Jul-2016

229 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1www.coutinho.nl/sociaal

  Catalogus 2016M

  etho

  dis

  ch w

  erke

  n

  Par

  tici

  pat

  ie

  Tran

  sfo

  rmat

  ie

  Hogere Sociale Studies

 • 2 3

  Voorwoord

  Als gevolg van grote veranderingen in het sociale domein, zul-len er bij hogere sociale studies aanpassingen in het curriculum plaatsvinden. Daarbij past nieuw studiemateriaal ontwikkeld voor en door docenten n het werkveld.

  In 2016 verschijnt Krachtwerk, gericht op de ondersteuning van mensen met multiproblematiek. Kiezen en verbonden blij-ven beschrijft het werken met ouderen in de wijk. Talentgericht werken met kwetsbare jongeren richt zich op het jongerenwerk dat bij gemeentes weer in de belangstelling staat. Voor de GGZ- agoog is het Handboek destigmatisering bij psychische aan-doeningen ontwikkeld. Gespreksvoering in groepen, Schrijfgids voor Social Work en Logisch en kritisch denken richten zich op de verbetering van vaardigheden en houdingsaspecten.

  Ook verschijnen er nieuwe uitgaven op juridisch gebied en tal van belangrijke herzieningen. Bijvoorbeeld over rehabilitatie, leren en veranderen, muzisch werken, huiselijk geweld en kinder- mishandeling, opvoeding, ontwikkelingspsychopathologie en over de orintatie op pedagogische werkvelden. Een overzicht hier-van vindt u op pagina 4.

  Wij werken graag met u samen om u en uw collegas ook in de toekomst van materiaal te kunnen voorzien. Hebt u vragen over uitgaven of ideen voor nieuw lesmateriaal, aarzel dan niet om contact op te nemen.

  Met vriendelijke groet,

  Michel van de GraafUitgever Sociale Wetenschappen

  Inhoud

  Nieuw & Herzien 04

  Social work 05

  Pedagogiek 19

  Psychologie & Sociologie 23

  Filosofie & Geschiedenis 26

  Reflectie & SLB 26

  Praktijkonderzoek 27

  Management & Organisatie 28

  Juridische dienstverlening 30

  Vaardigheden 33

  Algemene voorwaarden 35

  Bookshelf:

  Educatieve e-books Creer een rijke, gentegreerde

  digitale leeromgeving voor u en

  uw studenten. De meeste boeken van

  Uitgeverij Coutinho zijn beschikbaar

  als e-book via het Bookshelf platform.

  Ga naar onze website

  voor een eenvoudig

  overzicht van de

  beschikbare titels.

  www.coutinho.nl/bookshelf

  3

  Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho en staat sinds enkele jaren onder leiding van Nynke Coutinho. In veertig jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote educatieve uitgeverij met een breed aan-bod aan leermiddelen voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs.

  Uitgeverij Coutinho maakt zich sterk voor goed onderwijs. We geloven dat zorgvuldig uitgegeven en didactisch sterk onderwijsmateriaal daaraan kan bijdragen. Dit betekent dat we docenten met onze uitgaven optimaal willen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen, waarbij we ruimte laten voor de eigen invulling van de lespraktijk. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens en onderzoek. We houden daarbij technologi-sche, digitale en didactische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

 • 4 5

  Social work

  KRACHTWERKMethodisch werken aan participatie en zelfregieJUDITH WOLF

  Mensen zijn soms de greep op hun leven kwijt en kunnen moeite hebben om zich in de samenleving staande te houden. Zij erva-ren diverse problemen lichamelijk, sociaal, materieel - en voe-len zich er alleen voor staan. Krachtwerk biedt handvatten voor het geven van maatschappelijke ondersteuning en versterkt het vermogen van mensen om richting te geven aan een leven dat ze de moeite waard vinden. Vertrekpunt vormen de krachten, mo-gelijkheden en talenten van de mensen en hun zelfregie in het begeleidingstraject.

  Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met clinten te werken. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 gaat over de pijlers van deze basismethodiek, zoals burgerschap, participatie, zelfregie, veerkracht en herstel. Deel 2 beschrijft de uitvoering van Krachtwerk door de toepassing van een kracht-gericht begeleidingstraject. De noodzakelijke voorwaarden voor de implementatie en borging van de methodiek in organisaties komen in deel 3 aan de orde. Elk hoofdstuk start met een verdie-ping, geeft aanwijzingen voor de praktische toepassing en sluit af met studieopdrachten. Bij dit boek is een website beschikbaar met ondersteunend materiaal voor docenten.

  INFORMATIE SAMENGEVAT

  Verschijnt: voorjaar 2016

  Aantal paginas: ca. 250

  Prijs: ca. 27,50

  ISBN: 978 90 469 0519 7

  E-BOOK ISBN: 978 90 469 6361 6

  NIEUW HERZIEN

  NIEUW & HERZIEN

  Nieuw & Herzien

  `Ik heb ontdekt dat ik goed voor mezelf kan opkomen en heel sociaal ben ingesteld. Ik weet nu dat ik zelf keuzes kan maken en dingen kan bereiken. Ik stel zelf vragen over wat ik met mijn toekomst wil en hoe ik daarvoor kan zorgen.Clint Krachtwerk

  `Mijn relatie met S. is opener en positiever geworden omdat ik mij in de hulpverlening de afgelopen weken meer heb gericht op haar krachten in plaats van op haar problemen/tekortkomingen.Professional die werkt met de methodiek Krachtwerk

  KrachtwerkJudith Wolf

  Zie pagina 5

  Kiezen en verbonden blijvenKees Penninx (red.)

  Zie pagina 7

  Schrijfgids voor Social WorkKim Hartenberg-ter Hedde & Judith ter Horst

  Zie pagina 8

  Gespreksvoering in groepenJanne Geurts, Inge Mller & Hans Tenwolde

  Zie pagina 13

  Talentgericht werken met kwetsbare jongerenSebastian Abdallah, Maike Kooijmans &

  Jolanda Sonneveld

  Zie pagina 16

  Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningenJaap van Weeghel, Marieke Pijnenborg,

  Job van t Veer & Gerdie Kienhorst (redactie)

  Zie pagina 23

  Logisch en kritisch denkenSimon Burgers

  Zie pagina 27

  Effectief schrijven in de juridische praktijkJoost Swanborn

  Zie pagina 31

  Met recht bedreven!Mr. Mitsy le Fbre & Mr. Marleen Huls

  Zie pagina 32

  Met recht bepleit!Drs. Daisy van der Wagen-Huijskes &

  Mr. Diana Seegers-van Eekeren

  Zie pagina 32

  Interculturele samenwerking in organisatiesHerman Blom

  Zie pagina 11

  Muzisch-agogische methodiekDineke Behrend & Marlies Jellema

  Zie pagina 12

  Leren en veranderenSanneke Bolhuis

  Zie pagina 17

  Basisboek huiselijk geweldHans Janssen, Wendela Wentzel & Bert Vissers

  Zie pagina 17

  Samen opvoedenHans Janssen (red.)

  Zie pagina 19

  Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventieMarga Burggraaff-Huiskes,

  m.m.v. Geraldien Blokland

  Zie pagina 21

  Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigenJakop Rigter & Malou van Hintum

  Zie pagina 22

  Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijnLies Korevaar & Jos Dres (red.)

  Zie pagina 24

  De kleine schrijfgidsMarit Hermans

  Zie pagina 33

 • 6 7

  Social work Social work

  Zelfredzaamheid en eigen kracht spelen een steeds belangrijkere rol in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Begeleide zelfhulp sluit aan bij deze ontwikkeling. De clint wordt minder afhankelijk van een hulpverlener en hij leert de vaardigheden waarmee hij zelf zijn inzichten kan verwerven.

  Eigen kracht beschrijft het proces dat de clint eerst zelf en daar-na met hulp van de praktijkondersteuner van de huisarts (poh-ggz) doorloopt: van hulpvraag naar actieplan tot uitvoering. Aan de hand van een doorlopende casus komt de psychiatrie van A tot Z aan bod en kan de clint zelfstandig of begeleid aan de slag met zijn hulpvraag. Ook wordt kritisch gekeken naar de nieuwe indeling van ggz in basis-ggz en gespecialiseerde ggz. Het boek bevat vele praktische schemas en oefeningen waardoor de lezer vertrouwd raakt met het paradigma van eigen kracht, de kracht van de persoonlijke stijl in het omgaan met stress en het voorko-men van psychische klachten, en de houding van hulpverleners die daarbij nodig is.

  Met extra aandacht voor burn-out, verslavingszorg, culturele pro-blematiek, de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishan-deling.

  Bij dit boek hoort een website met extra materiaal. Hierop staan alle oefeningen die in de hoofdstukken aan de orde komen en die in hoofdstuk 11 verzameld zijn.

  Eigen kracht Begeleide zelfhulp in de geestelijke

  gezondheidszorg

  2014 340 pp. 39,50

  ISBN 978 90 469 0424 4 E-BOOK ISBN 978 90 469 6273 2

  Online studiemateriaal, docentenmateriaal

  Peter C.A.M. den Boer

  Vanuit de inzet van eigen kracht en het netwerk van de clint, werkt de sociale professional outreachend, teamgericht en dicht bij de burger aan passende maatschappelijke ondersteuning.

  Dichterbij is de naam van de methodiek die de startfase van hulp- en dienstverlening n het vervolg ondersteunt. Hiervoor is een praktijktheorie uitgewerkt waarvan een praktisch handelings-model afgeleid is. In dit handelingsmodel komt de samenhang tussen beroepshouding, activiteiten en een reeks van technieken tot uitdrukking. Globaal draait het in elk contact met de clint om een aantal kernvragen: Hoe staat de situatie ervoor? Welke oplossingen dienen zich aan? Wat is de beste stap die we kun-nen zetten? En hoe reageert de clint en/of het clintsysteem op deze aanpak? Allerhande hulpmiddelen ondersteunen de werk-wijze. Door het flexibel kiezen en inzetten van deze hulpmidde-len krijgen sociale professionals optimaal de ruimte om datgene te doen wat zij op dat moment in afstemming met hun clint als het meest zinvol ervaren.

  DichtErBij Wegen en overwegen in het

  sociaal werk