ผลกระทบของการส่งออก … ·...

28
LOGO ผลกระทบของการส่งออก การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและการลงทุนทางอ้อม (ตราสารหนี้และตราสารทุน) จากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย (Distributional Impacts of Export, Foreign Direct Investment (FDI) and Foreign Portfolio Investment (FPI) in Thailand) นางสาวกุลนิดา แววรวีวงศ์

Upload: others

Post on 07-Jul-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

LOGO

ผลกระทบของการสงออก การลงทนทางตรงจากตางประเทศและการลงทนทางออม (ตราสารหนและตราสารทน) จากตางประเทศตอการกระจายรายไดของประเทศไทย (Distributional Impacts of Export, Foreign Direct Investment (FDI) and

Foreign Portfolio Investment (FPI) in Thailand)

นางสาวกลนดา แววรววงศ

Page 2: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

ล าดบการน าเสนอ

1 ทมาและความส าคญ

2 ทบทวนวรรณกรรม

3 วธการศกษา

4 ผลการศกษา

5 สรปผลการศกษา

1

Page 3: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

ทมาและความส าคญ

2

Foreign Portfolio Investment

(FPI)

Foreign Direct Investment

(FDI)

Trade การคากบตางประเทศชวยกระตนการผลตของภาครฐและภาคเอกชนเพมขน

เปนการลงทนในการหาแหลงทรพยากรทสมบรณในประเทศอนๆเพอใชประเทศเหลานนเปนฐานการผลต ท าใหการผลตภายในประเทศมากขน แหลงเงนทนทมขนาดใหญและมความเคลอนไหว

อยางรวดเรวจงเปนอกแหลงเงนทนของภาครฐ ภาคเอกชนและสถาบนการเงนของประเทศผก

Page 4: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

3

เศรษฐกจของประเทศไทยเจรญเตบโต

Trade FDI FPI

ประเทศไทยท าการคากบตางประเทศ

โดยสนคาเกษตรกรรม เปนสนคาหลก

เขามาลงทนในสาขาอตสาหกรรมจงสงผลใหโครงสรางเศรษฐกจของประเทศเปลยนแปลง

ธนาคารแหงประเทศไทยผอนคลายกฎเกณฑ ขยายขอบเขต

และปรบปรงระบบการเงน

ตงแตป พ.ศ. 2481 ตงแตป พ.ศ. 2500 ตงแตป พ.ศ. 2533

ส าหรบประเทศไทย

Page 5: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

ความสมพนธเบองตนระหวาง Export, FDI และ FPI กบรายไดตอหว (GDP per capita) และการกระจายรายได

4

ภาพท 1 แนวโนมของ Export FDI และ FPI ตอ GDP per capita

ภาพท 2 ดชนวดชองวาง (GINI Coefficient) ของการกระจายรายไดในประเทศไทยตงแตป พ.ศ.2531 – 2552

Page 6: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

5

สงผลใหคนทมรายไดต ากวาขาดโอกาสมากกวาคนทมรายไดสง เชน • ขาดโอกาสทางการศกษาทสงขน ไมสามารถเพมทกษะและผลตภาพแรงงานของตน สงผลให

เขาถงตลาดแรงงานไดนอยกวา • ขาดโอกาสในการเขาถงสาธารณปโภค ท าใหคณภาพชวตแยลง • ไมสามารถเขาถงแหลงเงนทน (ไมมความสามารถในการกยม) เพอน าไปด าเนนธรกจของตนได

ประเทศไทยยงมความเหลอมล าทางรายไดคอนขางสง

จากทกลาวมา จะเหนวา ประเทศไทยเปนอกประเทศหนงทพงพาภาคตางประเทศทงการคาและการลงทนจากตางประเทศในการกระตนการผลตเพอสรางรายไดใหกบประเทศ พรอมทงมเปาหมายหลกคอ ตองการลดความเหลอมล าทางรายไดของประชากรภายในประเทศทยงคงมอย ดงนนหนวยงานทเกยวของจ าเปนตองตดสนใจในการออกนโยบายสนบสนนการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศลงในสาขาการผลตตางๆเพอใหเกดการกระจายรายไดทดขนอยางทตองการ

แตจากงานวจยทเกยวของทงในและตางประเทศกยงไมไดขอสรปทชดเจนวา การขยายตวของการสงออก การลงทนจากตางประเทศทงทางตรงและทางออมจะมผลกระทบทแตกตางกนอยางไรตอการกระจายรายได จงเปนทมาวา

ท าไมงานวจยนจงสนใจศกษาทง 3 ปจจย คอ การสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศวา จะสงผลอยางไรตอการกระจายรายได

Page 7: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

6

เ พ อ ท ร า บ ค ว า ม ส ม พ น ธ แ ล ะเปรยบเทยบผลกระทบของการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางอ อมจากต า งประ เทศต อการกระจายรายไดของประเทศไทย

วตถประสงคและประโยชนทคาดวาจะไดรบ

เพอใชเปนขอมลในการตดสนใจในการออกนโยบายกระตนการสงออก การลงทนทางตรง และการลงทนทางออมจากตางประเทศทจะสงผลดตอทงการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและการกระจายรายไดทเทาเทยมกนยงขน

ประโยชนทจะไดรบ วตถประสงค

Page 8: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

7

การคาและการลงทนจากตางประเทศสงผลตอการเตบโตทางเศรษฐกจอยางไร

การคาระหวางประเทศจะสงผลใหเกดการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจโดยเฉพาะในประเทศผสงออก (Frankel and Romer (1999), Kahnamoui

(2012))

FPI ไมมอทธพลตอการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ (Durham (2003),

Duasa and Kassim (2009))

FDI ท าใหมถายโอนเทคโนโลย เกดประสทธภาพการผลตทสงขน และสงผลดตอการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจในประเทศทมรายไดต ามากทสด (Borensztein, et al. (1995), JawaidandRaza (2012))

Trade

FPI

FDI

Page 9: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

Trade และ FDI สงผลดตอเศรษฐกจ แตการกระจายรายไดจะดขนหรอแยลงขนอยกบระดบการพฒนาเศรษฐกจของประเทศนนๆดวย เชน ประเทศทพฒนาแลว ประเทศก าลงพฒนาและประเทศดอยพฒนา (Celik and Basdas (2010))

แตงานวจยบางชนกลบบอกวา ในประเทศทพฒนาแลวอยางประเทศเกาหลใตทง trade และ FDI นนไมสงผลใดๆตอการกระจายรายได (Mah (2003))

8

แตนอกจากระดบการพฒนาเศรษฐกจของประเทศนนๆแลว บางงานวจยยงใหความส าคญกบประเภทของสาขาการผลตดวย วาการผลตสนคาเกษตรและการผลตสนคาอตสาหกรรมเพอการสงออกนนใหผลการกระจายรายไดทแตกตางกน (ไพรตน กล าทอง (2007))

การคาและการลงทนจากตางประเทศสงผลตอการเตบโตทางเศรษฐกจและการกระจายรายไดอยางไร

มเพยงงานศกษาเดยวทศกษา ความส าคญของการลงทนจากตางประเทศทง FDI และ FPI จะเหนวาการลงทนทางจากตางประเทศนน ชวยเพมรายได การจางงานและเพมประสทธภาพการผลตอกทงยงไดชวยเพมเงนทนและการเขาถงแหลงเงนทน (ส านกงานเศรษฐกจการคลง (2008))

Page 10: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

9

จากการทบทวนวรรณกรรมทผานมา จะเหนวา งานวจยทเกยวของกบการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศตอการกระจายรายได ใชวธการศกษาทหลากหลายทงเศรษฐมต และแบบจ าลองตางๆ รวมถงแบบจ าลองบญชเมตรกซสงคม และเนองจากวา งานวจยนตองการทราบความสมพนธและเปรยบเทยบความแตกตางของผลกระทบจากทงสามกรณ รวมถงการจดอนดบความแตกตางของสาขาการผลตทสงผลกระทบตอการเตบโตทางเศรษฐกจและการกระจายรายไดของครวเรอน

ดงนนงานวจยนจะประยกตใชแบบจ าลองบญชเมตรกซสงคมเพราะวา เปนแบบจ าลองทสามารถอธบายความเชอมโยงของแตละตวแปรในแบบจ าลองไดอยางครบถวน รวมทงมความยดหยนสง สามารถเพมรายละเอยดของตวแปรทางเศรษฐศาสตรได ซงในแบบจ าลองบญชเมตรกซสงคมไดบรรจรายละเอยดของภาคตางประเทศ (การสงออก) และบญชทนภาคตางประเทศ (FDI และ FPI) ไวดวย จงสามารถทจะตอบโจทยของงานวจยนไดเปนอยางด

Page 11: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

บญชเมตรกซสงคม (Social Accounting Matrix: SAM)

10

กจกรรมการผลต สนคา ปจจยการผลต

สถาบน ทน ตางประเทศ ยอดรวม

บรษทเอกชน ครวเรอน รฐบาล

1 2 4 5 6 7 8 9 10

กจกรรมการผลต

1 ผลผลต การอดหนน สงออก ยอดขายรวม

สนคา 2 สนคาการผลตขน

กลาง

การบรโภคครวเรอน

การบรโภครฐบาล

การลงทน อปสงค มวลรวม

ปจจยการผลต 4 รายจายปจจยการ

ผลต

ยอดรวมมลคาเพม

บรษทเอกชน 5 รายจายปจจยการ

ผลต เงนโอน

รายไดบรษทเอกชน

ครวเรอน 6 เงนโอน เงนโอน รายได

ครวเรอน

รฐบาล 7 ภาษทางออม ภาษศลกากร ภาษนตบคคล ภาษเงนได รายไดรฐบาล

ทน 8 เงนออม

บรษทเอกชน เงนออมครวเรอน

การออมรฐบาล การโอนยายทนจาก

ตางประเทศ ยอดรวม การออม

ตางประเทศ 9 น าเขา น าเขาปจจยการ

ผลต

เงนโอนตางประเทศ

เงนโอนตางประเทศ

รายจาย

ตางประเทศ

ยอดรวม 10 ยอดรวมตนทน อปทาน มวลรวม

ผลรวม มลคาเพม

รายจายของบรษทเอกชน

รายจายครวเรอน

รายจาย ของรฐบาล

ยอดรวมลงทน

รายรบ ตางประเทศ

ทมา: Reinert และ David, 1991: 10

Page 12: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

บญชเมตรกซสงคมทางการเงน (Financial Social Accounting Matrix: FSAM)

11

ทมา : Emini (2002) และ Kelly Wong Kai Seng, M. AzaliI and Lee Chin; Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Universiti Putra Malaysia

Page 13: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

กระบวนการของการสงออก การลงทนทางตรง และการลงทนทางออมจากตางประเทศ

12

ทมา : ส านกงานเศรษฐกจการคลง 2551 investment

Page 14: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

แบบจ าลอง FSAM ทใชวเคราะห

13

การศกษานไดประยกตใชแบบจ าลองบญชเมตรกซทางการเงน ประกอบไปดวยบญชหลกๆดงตอไปน บญชกจกรรมการผลต 15 สาขา บญชภาคตางประเทศ

บญชปจจยการผลต 3 กลม บญชทนภาคครวเรอน

บญชสนคาภายในประเทศ 15 สาขา บญชทนภาครฐบาล

บญชครวเรอนแบงตามระดบชนรายไดของครวเรอนรอยละ 20 จ านวน 5 กลม บญชทนภาคธรกจเอกชน

บญชสนคาน าเขาจากตางประเทศ 15 สาขา บญชทนภาครฐวสาหกจ

บญชภาษทางออม บญชทนภาคสถาบนการเงน

บญชภาครฐบาล บญชทนภาคตางประเทศ

บญชภาครฐวสาหกจ บญชทางการเงน 9 ประเภท

บญชภาคสถาบนการเงน

โดยแบบจ าลอง FSAM ทงานวจยนน ามาประยกตใช เปนขอมลจากส านกงานเศรษฐกจการคลง กระทรวงการคลง ป 2551

Page 15: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

การวเคราะหผลกระทบจากแบบจ าลอง

14

การวเคราะหผลกระทบจากแบบจ าลองน ใชวธ Leontief Fixed Price Multiplier ซงมขอสมมตวา

เมอเกดการเปลยนแปลงของตวแปรภายนอก อนไดแก การส งออก การลงทนทางตรงจากต า งป ระ เ ทศ และก า รล งท นท า งอ อ มจากตางประเทศแลว ราคาตางๆในระบบเศรษฐกจจะอยในระดบคงท แตปรมาณการผลตทแทจรงจะมการเปลยนแปลงเพอเขาสดลยภาพใหมทแทจรง

ทมา : อทธ (2543) อางองจาก ศภรตน (2547)

Page 16: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

การแบงบญชภายในและภายนอก

15

Export FDI FPI

บญชกจกรรมการผลต 15 สาขา / / /

บญชปจจยการผลต 3 กลม / / /

บญชสนคาภายในประเทศ 15 สาขา / / /

บญชครวเรอนแบงตามระดบชนรายไดของครวเรอนรอยละ 20 จ านวน 5 กลม / / /

บญชสนคาน าเขาจากตางประเทศ 15 สาขา

บญชภาษทางออม

บญชภาครฐบาล

บญชภาครฐวสาหกจ

บญชภาคสถาบนการเงน

บญชภาคตางประเทศ / /

บญชทนภาคครวเรอน /

บญชทนภาครฐบาล /

บญชทนภาคธรกจเอกชน /

บญชทนภาครฐวสาหกจ /

บญชทนภาคสถาบนการเงน /

บญชทนภาคตางประเทศ

บญชทางการเงน 9 ประเภท

*หมายเหต เครองหมาย / ก าหนดใหเปนบญชภายใน ชองวางก าหนดใหเปนบญชภายนอก

Page 17: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

การประมาณคาตวทวคณผลผลต

คาตวทว คณผลผลต

ใชวดผลการเปลยนแปลงของอปสงคขนสดทายของสาขาเศรษฐกจใดสาขาเศรษฐกจหน ง ว า จ ะ ก อ ใ ห เ ก ด ก า รเปลยนแปลงตอมลคาของผลผลตในทกสาขาเศรษฐกจคดเปนมลคาเทาไรและมทศทางการเปลยนแปลงอยางไร

การวดผลกระทบจากคาตวทวคณผลผลต สามารถแยกผลกระทบเปน 2 แบบคอ • ผลทางตรง • ผลทางออม

16

Page 18: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

การประมาณคาความเหลอมล าทางรายได

กลมระดบชนรายได

รายไดเดม

กอนการเปลยนแปลง

(ลานบาท)

รายไดใหม

จาก Export

(ลานบาท)

รายไดใหม

จาก FDI

(ลานบาท)

รายไดใหม

จาก FPI

(ลานบาท)

กลมครวเรอน 20% ท 1 จนทสด P a f k

กลมครวเรอน 20% ท 2 Q b g l

กลมครวเรอน 20% ท 3 R c h m

กลมครวเรอน 20% ท 3 S d i n

กลมครวเรอน 20% ท 5 รวยทสด T e j o

การค านวณหาสวนเพมรายไดของแตละกลมครวเรอนจากการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศ ตามสตรดงตอไปน

สวนเพมของรายไดจาการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศ

= {(รายไดเดมกอนการเปลยนแปลง x ตวทวคณผลผลต) - รายไดเดมกอนการเปลยนแปลง }

17

Page 19: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

การค านวณคาความเหลอมล าทางรายได

กลมระดบชนรายได สวนเพมรายไดจาก

Export

สวนเพมรายไดจาก

FDI

สวนเพมรายไดจาก

FPI

กลมครวเรอน 20% ท 1 จนทสด {(a - P)/P}% {(f - P)/P}% {(k - P)/P}%

กลมครวเรอน 20% ท 2 {(b - Q)/Q}% {(g - Q)/Q}% {(l - Q)/Q}%

กลมครวเรอน 20% ท 3 {(c - R)/R}% {(h - R)/R}% {(m - R)/R}%

กลมครวเรอน 20% ท 3 {(d - S)/S}% {(i - S)/S}% {(n - S)/S}%

กลมครวเรอน 20% ท 5 รวยทสด {(e - T)/T}% {(j - T)/T}% {(o - T)/T}%

ความเหลอมล าระหวาง

ครวเรอนท 1 กบครวเรอนท 5 (เทา)

{(e - T)/T}%

{(a - P)/P}%

{(j - P)/P}%

{(f- T)/T}%

{(o - P)/P}%

{(k - T)/T}%

การก าหนดตวแปรรายไดเดมกอนการเปลยนแปลงและสวนเพมรายไดของครวเรอนแตละระดบชนจากการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศ

18

Page 20: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

ผลการศกษา

19

กลมระดบชนรายได สวนเพมรายไดจาก

Export

สวนเพมรายไดจาก

FDI

สวนเพมรายไดจาก

FPI

กลมครวเรอน 20% ท 1 จนทสด 17.11% 19.01% 19.36%

กลมครวเรอน 20% ท 2 11.70% 15.18% 16.05%

กลมครวเรอน 20% ท 3 12.62% 18.11% 19.70%

กลมครวเรอน 20% ท 4 21.21% 30.77% 33.69%

กลมครวเรอน 20% ท 5 รวยทสด 69.50% 97.96% 107.18%

ความเหลอมล าระหวาง

ครวเรอนท 1 กบครวเรอนท 5 (เทา) 4.06 5.15 5.54

เปรยบเทยบความเหลอมล าทางรายไดระหวางครวเรอนท 1 และครวเรอนท 5 จากการขยายตวทงการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศ

Page 21: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

เปรยบเทยบคาทวคณผลผลต (เชอมไปขางหลง) ส าหรบตวทวคณของทงการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศ

Export FDI FPI

การเกษตร * 4.80 10.90 11.83

การประมง 5.35 10.25 11.12

พลงงานและเชอเพลง * 1.60 (1) 12.90 (1) 14.05

อตสาหกรรม * 3.56 (2) 12.25 (2) 13.36

ไฟฟาและน าประปา 3.88 10.48 11.51

การกอสราง * 5.03 (3) 11.54 (3) 12.66

การคาปลกและคาสง * (1) 6.17 11.18 12.30

การโรงแรมและภตตาคาร 4.95 10.77 11.83

คมนาคมขนสงและสอสาร * 4.78 11.32 12.41

สถาบนการเงน 4.51 8.79 9.80

ธรกจอสงหารมทรพย * 4.06 7.02 7.80

การบรหารราชการ (2) 5.67 10.98 12.53

ดานการศกษา 5.42 10.05 11.33

สาธารณสข (3) 5.43 10.38 11.54

ดานบรการอนๆ 3.35 12.37 13.59

20

เครองหมาย * คอ สาขาการผลตทมการลงทนทางตรงและการลง ทนทางอ อมจากตางประเทศ

Page 22: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

เปรยบเทยบเปรยบเทยบคาทวคณผลผลต (เชอมไปขางหนา) ส าหรบตวทวคณของทงการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศ

Export FDI FPI

การเกษตร * 2.263 4.752 5.157

การประมง 1.683 2.274 2.374

พลงงานและเชอเพลง * 1.847 4.033 4.391

อตสาหกรรม * (1) 12.454 (1) 52.467 (1) 59.075

ไฟฟาและน าประปา 2.011 3.352 3.585

การกอสราง * 1.285 2.034 2.461

การคาปลกและคาสง * (2) 7.871 (2) 16.400 (2) 18.258

การโรงแรมและภตตาคาร 2.827 5.205 5.639

คมนาคมขนสงและสอสาร * (3) 3.522 (3) 8.399 (3) 9.243

สถาบนการเงน 1.605 2.583 2.749

ธรกจอสงหารมทรพย * 1.547 2.208 2.336

การบรหารราชการ 1.000 1.024 1.027

ดานการศกษา 1.112 1.210 1.227

สาธารณสข 1.476 1.796 1.847

ดานบรการอนๆ 1.466 3.203 3.446

20

เครองหมาย * คอ สาขาการผลตทมการลงทนทางตรงและการลง ทนทางอ อมจากตางประเทศ

Page 23: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

21

Export FPI FDI

ก า ร ล ง ท น ท า ง อ อ ม จ า กตางประเทศสามารถกระตนการผลตในเศรษฐกจรวมไดมากทสด แตกลบกอใหเกดค ว าม เหล อ มล า ขอ งกา รก ร ะ จ า ย ร า ย ไ ด ร ะ ห ว า งครวเรอนสงทสด

ก า ร ล ง ท น ท า ง ต ร ง จ า กตางประเทศจะมผลกระทบตอการผลตในเศรษฐกจรวมและการกระจายรายไดในระดบปานกลาง

การสงออกกลบชวยกระตนการผลตในเศรษฐกจรวมไดนอยทสด แตกอใหเกดการก ร ะ จ า ย ร า ย ไ ด ร ะ ห ว า งครวเรอนทเทาเทยมกนมากทสด

จากตารางเปรยบเทยบความเหลอมล าทางรายไดระหวางครวเรอนท 1 และครวเรอนท 5 และตารางตวทวคณของทงการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศ

Page 24: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

เปรยบเทยบการสรางมลคาเพมตอปจจยการผลต เมอมการขยายตวของทงการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศ

ปจจย

การผ

ลต

การเก

ษตร*

การป

ระมง

พลงง

านแล

เชอเ

พลง*

อตสา

หกรร

ม*

ไฟฟา

และ

น าปร

ะปา

การก

อสรา

ง*

การค

าปลก

และค

าสง*

การโ

รงแร

มและ

ภตตา

คาร

คมนา

คมขน

สง

และส

อสาร

*

สถาบ

นการ

เงน

ธรกจ

อสงห

า-

รมทร

พย*

การบ

รหาร

สวนร

าชกา

ดานก

ารศก

ษา

สาธา

รณสข

ดานบ

รการ

อนๆ

Expo

rt

NAL 0.154 0.158 0.046 0.182 0.206 0.295 0.405 0.301 0.269 0.342 0.164 0.806 0.551 0.427 0.272

AL 0.236 0.237 0.003 0.021 0.013 0.020 0.025 0.041 0.018 0.018 0.015 0.025 0.024 0.021 0.013

K 0.730 0.874 0.186 0.380 0.611 0.615 0.720 0.644 0.626 0.788 0.975 0.681 0.857 0.787 0.327

FDI

NAL 0.476 0.417 0.643 0.640 0.555 0.640 0.670 0.609 0.615 0.568 0.320 1.087 0.796 0.689 0.748

AL 0.276 0.269 0.076 0.078 0.056 0.062 0.057 0.079 0.061 0.046 0.034 0.060 0.054 0.053 0.071

K 1.408 1.418 1.440 1.344 1.344 1.339 1.276 1.290 1.353 1.263 1.305 1.271 1.371 1.336 1.329

FPI

NAL 0.526 0.464 0.704 0.700 0.610 0.699 0.730 0.666 0.674 0.623 0.362 1.171 0.865 0.751 0.814

AL 0.282 0.274 0.083 0.084 0.062 0.069 0.064 0.086 0.067 0.052 0.039 0.069 0.062 0.060 0.079

K 1.512 1.516 1.569 1.469 1.460 1.463 1.402 1.409 1.475 1.377 1.392 1.445 1.515 1.466 1.465

22

Page 25: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

เปรยบเทยบการกระจายรายไดแตละครวเรอน เมอมการขยายตวของทงการสงออก การลงทนทางตรงและการลงทนทางออมจากตางประเทศ

ระดบ

ชนรา

ยได

ของค

รวเรอ

การเก

ษตร*

การป

ระมง

พลงง

านแล

เชอเ

พลง*

อตสา

หกรร

ม*

ไฟฟา

และ

น าปร

ะปา

การก

อสรา

ง*

การค

าปลก

และค

าสง*

การโ

รงแร

และภ

ตตาค

าร

คมนา

คมขน

สง

และส

อสาร

*

สถาบ

นการ

เงน

ธรกจ

อสงห

ารมท

รพย*

การบ

รหาร

สวนร

าชกา

ดานก

ารศก

ษา

สาธา

รณสข

ดานบ

รการ

อนๆ

Expo

rt

HH1 0.086 0.089 0.004 0.013 0.015 0.017 0.021 0.024 0.017 0.02 0.022 0.02 0.023 0.021 0.01

HH2 0.100 0.105 0.009 0.026 0.033 0.038 0.047 0.046 0.037 0.045 0.044 0.061 0.057 0.050 0.025

HH3 0.100 0.107 0.015 0.041 0.054 0.064 0.081 0.071 0.062 0.077 0.069 0.119 0.103 0.086 0.046

HH4 0.132 0.146 0.026 0.073 0.097 0.116 0.147 0.123 0.112 0.14 0.123 0.221 0.188 0.157 0.084

HH5 0.282 0.318 0.073 0.21 0.279 0.34 0.438 0.352 0.325 0.411 0.334 0.699 0.568 0.468 0.258

FDI

HH1 0.111 0.109 0.05 0.048 0.042 0.043 0.041 0.048 0.043 0.037 0.034 0.042 0.041 0.041 0.046

HH2 0.147 0.143 0.096 0.093 0.084 0.089 0.086 0.091 0.088 0.078 0.067 0.102 0.093 0.088 0.095

HH3 0.174 0.167 0.152 0.147 0.134 0.143 0.142 0.141 0.142 0.129 0.105 0.184 0.159 0.146 0.155 HH4 0.261 0.25 0.267 0.257 0.238 0.255 0.254 0.247 0.251 0.231 0.186 0.334 0.286 0.262 0.276

HH5 0.656 0.618 0.766 0.742 0.684 0.739 0.745 0.709 0.726 0.674 0.516 1.024 0.851 0.771 0.811

FPI

HH1 0.115 0.112 0.054 0.053 0.046 0.048 0.045 0.052 0.047 0.041 0.037 0.048 0.046 0.045 0.051

HH2 0.154 0.15 0.105 0.102 0.092 0.097 0.095 0.099 0.096 0.086 0.073 0.114 0.103 0.097 0.104

HH3 0.185 0.178 0.166 0.161 0.147 0.157 0.156 0.154 0.155 0.142 0.114 0.203 0.175 0.161 0.170

HH4 0.281 0.269 0.291 0.281 0.26 0.278 0.278 0.27 0.274 0.253 0.202 0.368 0.314 0.287 0.302 HH5 0.714 0.673 0.837 0.811 0.748 0.809 0.815 0.774 0.794 0.737 0.564 1.121 0.931 0.844 0.886

23

Page 26: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

สรปผลการศกษา

24

การสงออกสรางประโยชนตอแรงงานในภาคเกษตรมากทสดและสรางรายไดใหกบครวเรอนกลมทจนทสดไดดกวา FDI และ FPI

เมอมเงนทนไหลเขาในประเทศ ครวเรอนผทมรายไดสงสามารถเขาถงแหลงเงนทนไดมากกวา ซงสวนใหญครวเรอนทรวยทสดเปนเจาของปจจยทนจงไดประโยชนสงทสด แตจะเหนวา FPI ไดเขามาลงทนในสาขาการเกษตรในสดสวนทนอยมาก เมอเทยบกบสาขาการผลตอนๆจงสงผลใหแรงงานในภาคเกษตร ซงเปนกลมผทมรายไดต าเขาถงแหลงเงนทนไดนอย

FDI มการลงทนเขามาในบางสาขาการผลตเทานน ซงสวนใหญแลวจะเปนสาขาทตองใชแรงงานทมทกษะสงทงสาขาพลงงานและเชอเพลง และสาขาอตสาหกรรม ดงนนครวเรอนเจาของแรงงานทมทกษะสงซงสวนใหญเปนแรงงานนอกภาคเกษตรจงไดรบประโยชนสงสด

Export

FPI

FDI

Page 27: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

ขอเสนอแนะ

25

ภาครฐ

Export FPI FDI ควรสนบสนนการผลตในภาคเกษตรกรรม ในการเ พมรายไดใหกบครวเรอนทยากจน

ควรสงเสรมและพฒนาทกษะแรงงานนอกภาคเ ก ษ ต ร ใ ห ม ค ว า ม ร ความสามารถ

ควรเพมชองทางเขาใกลแหลงเงนทนใหกบกลมครวเรอนทมรายไดต า

หากภาครฐตองการให Export, FDI และ FPI เปนเครองมอ ในการกระตนเศรษฐกจใหเตบโตควบคไปกบการกระจายรายไดทดขน

Page 28: ผลกระทบของการส่งออก … · ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง Export, FDI และ FPI กับรายได้ต่อหัว

LOGO