a l oo r a º u lu i issn - 1582-4942€¦ · b u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i...

8
al oraºului Se distribuie gratuit Nr. 2 / 2017 c m y k ISSN - 1582-4942 DELINCVENÞA JUVENILà Arderea de miriºti poate provoca dezastre Informare calitate apã Se cautã idei ingenioase pentru Pucioasa! pagina 7 pagina 8 pagina 2 Buna vestire, cea mai veche sãrbãtoare a Maicii Domnului Buna Vestire este prãznuitã de Bisericã pe 25 martie. Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzãtor celui de Bunã Vestire), este praznicul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare cã va naºte pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este prima sãrbãtoare confirmatã în documente, dintre sãrbãtorile Maicii Domnului. Data acestei sãrbãtori a variat la început. Astfel, unii o sãrbãtoreau în ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar în unele Biserici din Apus, ca cele din Spania, Galia ºi Milano, Buna Vestire s-a sãrbãtorit pe 18 decembrie. Pãrintele profesor Ene Braniste susþine cã sãrbãtoarea a fost intro- dusã la Roma de papa Leon al II lea (681-683). La început aceasta era doar localã ºi cu denumirea de sãrbãtoare a aºteptãrii Naºterii Domnului. Variaþia datei de prãznuire a existat în Apus pânã în sec. XI, când data de 25 martie s-a generalizat în toatã lumea catolicã. Numai la armeni Buna Vestire se prãznuieºte pe 7 aprilie, în raport cu data veche a sãrbãtorii Naºterii Domnului (6 ianuarie). Buna Vestire este sãrbãtoritã în fiecare an în perioada Postului Mare, fiind una dintre sãrbãtorile pentru care Biserica acordã dezle- gare la peºte, indiferent în ce zi ar cãdea aceasta. Atenþie! Atenþie! Aveþi la dispoziþie un numãr de TelVerde! Primãria Pucioasa vã pune la dispoziþie numãrul de telefon tip TelVerde (gratuit) - 0800 800 326 , prin care puteþi sesiza pro- bleme cu care se con- fruntã oraºul sau puteþi propune mãsuri de îmbunãtãþire a activitãþii administrative. pagina 5 Turism Balnear Dâmboviþean, Tradiþie ºi Continuitate Luni, 6 Martie 2017, ora 11.00, a avut loc un eveniment organizat de Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu sprijinul U.A.T. Oraºul Pucioasa, în cadrul proiectului ”Turism Balnear Dâmboviþean, Tradiþie ºi Continuitate”. Activitatea s-a desfãºurat la Centrul Cultural European Pucioasa! În cadrul întâlnirii s-au susþinut o conferinþã de presã ºi un seminar tematic, s-a derulat o proiecþie de film, o prezentare a meºterilor populari, dar a avut loc ºi un inedit spectacol muzical. Atenþie conducãtori auto! Poliþia Localã Pucioasa atrage atenþia con- ducãtorilor auto sã respecte normele legale privind oprirea, conform art 142 din HG. 1391/2006! „Se interzice oprirea voluntarã a vehiculelor: a) în zona de acþiune a indicatorului “Oprirea interzisã”; b) pe trecerile la nivel cu calea feratã curentã ºi la o distanþã mai micã de 50 m înainte ºi dupã acestea; c) pe poduri, pe ºi sub pasaje denivelate, pre- cum ºi pe viaducte; d) în curbe ºi în alte locuri cu vizibilitate redusã sub 50 m; e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puþin de 25 m înainte ºi dupã acestea; f) în intersecþii, inclusiv cele cu circulaþie în sens giratoriu, precum ºi în zona de preselecþie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanþã mai micã de 25 m de colþul intersecþiei; g) în staþiile mijloacelor de transport public de persoane, precum ºi la mai puþin de 25 m înainte ºi dupã acestea; h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilã, dacã prin aceasta se stânjeneºte cir- culaþia a douã vehicule venind din sensuri opuse, precum ºi în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducãtorii celorlalte vehicule care cir- culã în acelaºi sens ar fi obligaþi, din aceastã cauzã, sã treacã peste acest marcaj; i) în locul în care se împiedicã vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos; j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaþiile „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulaþia din sens invers” sau „Prioritate faþã de circulaþia din sens invers”; k) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pen- tru pietoni ºi biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare; l) pe platforma cãii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puþin de 50 m de acestea, dacã circulaþia vehiculelor pe ºine ar putea fi stânjenitã sau împiedicatã; m) pe partea carosabilã a autostrãzilor, a dru- murilor expres ºi a celor naþionale europene (E); n) pe trotuar, cu excepþia situaþiei în care administratorul drumului public a executat amena- jãri care respectã prevederile art. 144 alin. (2) ºi (3); o) pe pistele pentru biciclete; p) în locurile unde este interzisã depãºirea.” Menþionãm faptul cã pe str. C. Olãnescu ºi str. Republicii au fost montate indicatoare rutiere ce interzic oprirea. Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage sancþionarea contravenþionalã cu 2 sau 3 puncte amendã ºi 2 puncte penalizare. Poliþia Localã Pucioasa

Upload: others

Post on 29-Jul-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: a l oo r a º u lu i ISSN - 1582-4942€¦ · B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o a s a B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o

aall oorraaººuulluuiiSSee ddiissttrr iibbuuiiee ggrraattuuii ttNNrr.. 22 // 22001177

c

m

y

k

ISSN - 1582-4942

DDEELLIINNCCVVEENNÞÞAAJJUUVVEENNIILLÃÃ

Arderea dde mmiriºti poate pprovoca ddezastre

IInnffoorrmmaarree ccaalliittaattee aappãã

SSee ccaauuttãã iiddeeii iinnggeenniiooaasseeppeennttrruu PPuucciiooaassaa!!

■■ pagina 7

■■ pagina 8

■■ pagina 2

BBuunnaa vveessttiirree,, cceeaa mmaaiivveecchhee ssããrrbbããttooaarree

aa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuiiBuna Vestire este prãznuitã de Bisericã pe 25 martie. Buna

Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzãtorcelui de Bunã Vestire), este praznicul în amintirea zilei în careSfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare cã va naºte pe Fiullui Dumnezeu.

Buna Vestire este prima sãrbãtoare confirmatã în documente,dintre sãrbãtorile Maicii Domnului. Data acestei sãrbãtori a variat laînceput. Astfel, unii o sãrbãtoreau în ajunul Bobotezei (5 ianuarie),iar în unele Biserici din Apus, ca cele din Spania, Galia ºi Milano,Buna Vestire s-a sãrbãtorit pe 18 decembrie.Pãrintele profesor Ene Braniste susþine cã sãrbãtoarea a fost intro-dusã la Roma de papa Leon al II lea (681-683). La început aceastaera doar localã ºi cu denumirea de sãrbãtoare a aºteptãrii NaºteriiDomnului. Variaþia datei de prãznuire a existat în Apus pânã în sec.XI, când data de 25 martie s-a generalizat în toatã lumea catolicã.Numai la armeni Buna Vestire se prãznuieºte pe 7 aprilie, în raportcu data veche a sãrbãtorii Naºterii Domnului (6 ianuarie).

Buna Vestire este sãrbãtoritã în fiecare an în perioada PostuluiMare, fiind una dintre sãrbãtorile pentru care Biserica acordã dezle-gare la peºte, indiferent în ce zi ar cãdea aceasta.

AAtteennþþiiee!! AAtteennþþiiee!! AAvveeþþii llaa

ddiissppoozziiþþiiee uunn nnuummããrr

ddee TTeellVVeerrddee!!

Primãria Pucioasavã pune la dispoziþienumãrul de telefon tipTelVerde (gratuit) -00880000 880000 332266, princare puteþi sesiza pro-bleme cu care se con-fruntã oraºul sau puteþipropune mãsuri deîmbunãtãþire a activitãþiiadministrative.

■■ pagina 5

Turism BBalnear DDâmboviþean,Tradiþie ººi CContinuitate

Luni, 6 Martie 2017, ora 11.00, a avut loc un eveniment organizatde Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu sprijinul U.A.T. OraºulPucioasa, în cadrul proiectului ”Turism Balnear Dâmboviþean, Tradiþieºi Continuitate”. Activitatea s-a desfãºurat la Centrul CulturalEuropean Pucioasa!

În cadrul întâlnirii s-au susþinut o conferinþã de presã ºi unseminar tematic, s-a derulat o proiecþie de film, o prezentare ameºterilor populari, dar a avut loc ºi un inedit spectacol muzical.

Atenþie cconducãtori aauto!Poliþia Localã Pucioasa atrage atenþia con-

ducãtorilor auto sã respecte normele legaleprivind oprirea, conform art 142 din HG.1391/2006!

„Se interzice oprirea voluntarã a vehiculelor:a) în zona de acþiune a indicatorului “Oprirea

interzisã”;b) pe trecerile la nivel cu calea feratã curentã

ºi la o distanþã mai micã de 50 m înainte ºi dupãacestea;

c) pe poduri, pe ºi sub pasaje denivelate, pre-cum ºi pe viaducte;

d) în curbe ºi în alte locuri cu vizibilitate redusãsub 50 m;

e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puþin de25 m înainte ºi dupã acestea;

f) în intersecþii, inclusiv cele cu circulaþie însens giratoriu, precum ºi în zona de preselecþie

unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsaacestora, la o distanþã mai micã de 25 m de colþulintersecþiei;

g) în staþiile mijloacelor de transport public depersoane, precum ºi la mai puþin de 25 m înainteºi dupã acestea;

h) în dreptul altui vehicul oprit pe parteacarosabilã, dacã prin aceasta se stânjeneºte cir-culaþia a douã vehicule venind din sensuri opuse,precum ºi în dreptul marcajului continuu, în cazulîn care conducãtorii celorlalte vehicule care cir-culã în acelaºi sens ar fi obligaþi, din aceastãcauzã, sã treacã peste acest marcaj;

i) în locul în care se împiedicã vizibilitateaasupra unui indicator sau semnal luminos;

j) pe sectoarele de drum unde sunt instalateindicatoarele cu semnificaþiile „Drum îngustat”,„Prioritate pentru circulaþia din sens invers” sau„Prioritate faþã de circulaþia din sens invers”;

k) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pen-tru pietoni ºi biciclete ori pe benzile rezervateunor anumite categorii de vehicule, semnalizate

ca atare;l) pe platforma cãii ferate industriale sau de

tramvai ori la mai puþin de 50 m de acestea, dacãcirculaþia vehiculelor pe ºine ar putea fi stânjenitãsau împiedicatã;

m) pe partea carosabilã a autostrãzilor, a dru-murilor expres ºi a celor naþionale europene (E);

n) pe trotuar, cu excepþia situaþiei în careadministratorul drumului public a executat amena-jãri care respectã prevederile art. 144 alin. (2) ºi(3);

o) pe pistele pentru biciclete;p) în locurile unde este interzisã depãºirea.”Menþionãm faptul cã pe str. C. Olãnescu ºi str.

Republicii au fost montate indicatoare rutiere ceinterzic oprirea.

Nerespectarea prevederilor de mai sus atragesancþionarea contravenþionalã cu 2 sau 3 puncteamendã ºi 2 puncte penalizare.

PPoolliiþþiiaa LLooccaallãã PPuucciiooaassaa

Page 2: a l oo r a º u lu i ISSN - 1582-4942€¦ · B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o a s a B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o

BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarreePP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

pagina 2

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Reorganizarea comisiei pentru

amenajarea teritoriului, urbanism, lucrãripublice, protecþia mediului, monumenteistorice ºi de arhitecturã.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Aprobarea prelungirii, prin

încheierea unui act adiþional, a Convenþiei decolaborare nr. 1 035/01.11.2001 între oraºulPucioasa ºi Societatea Naþionalã de CruceRoºie din România – filiala judeþuluiDâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Aprobarea Regulamentului

privind regimul finanþãrilor nerambursabilealocate de la bugetul local pentru activitãþinonprofit de interes local pentru anul 2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Aprobarea Planului de ordine ºi

siguranþã publicã al Poliþiei Locale Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Aprobarea cheltuielilor aferente

navetei cadrelor didactice ºi personaluluiauxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Repartizarea a trei locuinþe din

fondul locativ de stat.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Repartizarea a trei locuinþe ANL.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Revocarea parþialã a Hotãrârii

Consiliului Local nr. 199/24.11.2016 privindstabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentruanul 2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Stabilirea normativului propriu de

cheltuieli privind consumul lunar de carbu-ranþi pentru autoturisme, maºini ºi utilaje cedeservesc parcul auto al Primãriei Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Aprobarea Regulamentului

privind gestionarea câinilor fãrã stãpân dinoraºul Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Darea în administrare Spitalului

Orãºenesc Pucioasa, situat în oraºul

Pucioasa, str. Republicii, nr. 125, judeþulDâmboviþa, a imobilelor terenuri ºi clãdiriproprietate publicã a U.A.T. Oraº Pucioasa,în care îºi desfãºoarã activitatea secþiile clin-ice ale Spitalului Orãºenesc Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Modificarea Anexei nr. 1 din

Hotãrârea Consiliului Local al oraºuluiPucioasa nr. 7/31.01.2017 privind stabilireareþelei ºcolare a unitãþilor de învãþãmânt pre-universitar de stat de pe raza U.A.T. Oraºulpentru anul ºcolar 2017-2018.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Aprobarea încheierii unor Acte

adiþionale la contractele de concesiunetrimestriale existente, încheiate cu persoanefizice sau juridice, având ca obiect conce-sionarea imobilelor, ce aparþin domeniuluipublic sau privat al Unitãþii AdministrativTeritoriale Oraºul Pucioasa, ca urmare anegocierii redevenþei dintre concesionar ºiconcedent.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREEPrivind: Desemnare membrilor supleanþi

ai reprezentanþilor Consiliului Local alOraºului Pucioasa în Consiliul deAdministraþie al Spitalului OrãºenescPucioasa.

Hotãrâri aale Consiliului LLocal PPucioasa

- ººeeddiinnþþaa oorrddiinnaarrãã ddiinn 2233..0022..22001177 -

Acest termen desemneazã ansamblul abate-rilor ºi încãlcãrilor de norme sociale, sancþionatejuridic, sãvârºite de minorii de pânã la 18 ani.INDICATORI privind inclinarea spre delicventa acopiilor:

● absenþe frecvente de la ºcoalã;● atitudine indiferentã faþã de ºcoala;● atitudine rebelã faþã de autoritãþile ºcolare ºi

reprezentanþii ordinii;● reacþii disproporþionate faþã de diferite situ-

aþii ºi faþã de colegi;● tendinþa de a se asocia cu elemente depra-

vate;● utilizarea precoce a unui limbaj obscen ºi

violent;● minciuni ºi furturi frecvente chiar înainte de

vârsta de 9 ani;● preocupãri sexuale precoce;● «consum» de literaturã pornograficã;● vizionarea foarte frecventã a filmelor cu

conþinut necorespunzãtor din punct de vedereeducativ.

CAUZE CARE CONDUC SPREDELINCVENÞA JUVENILÃ:

● situaþia financiarã precarã a unor familii;● deficienþe la nivelul familiei (lipsa de

supraveghere, necunoaºterea anturajului, lipsalegãturii cu ºcoala);

● mediul familial dezorganizat;● prezenþa modelului infracþional în familie;● tentaþiile tot mai numeroase pe care

societatea le oferã permanent;● nfluenþarea de cãtre persoanele majore;● convingerea greºitã cã „dacã eºti minor nu

pãþeºti nimic”;● influenþa, de multe ori nefastã, a grupului de

prieteni, a „gãºtii ”;● tendinþa de bravurã, de a fi „grozav”, „cool”;● consumul de alcool (inclusiv în familie);● abandonul ºcolar ºi lipsa de ocupaþie a

minorilor;● vulnerabilitatea victimelor (neglijenþa, starea

de ebrietate, vârsta).RÃSPUND MINORII ÎN FAÞA LEGII?Pânã la împlinirea vârstei de 14 ani, minorii nu

rãspund penal. De la aceastã vârstã, însã, pânã laîmplinirea a 16 ani, minorii rãspund penal dacã seconstatã cã au avut discernãmânt în momentul

comiterii faptei, adicã dacã au ºtiut cã fac un lucrurãu, nepermis, ºi ºi-au dat seama de consecinþelelui.

Dupã împlinirea vârstei de 16 ani, MINORIIRÃSPUND PENAL ca ºi majorii. Deci nu vã lãsaþiatraºi la comiterea de fapte penale de cãtre majoricare vã spun.” Hai, du-te tu acolo, fã tu asta, pen-tru cã eºti minor ºi n-o sã pãþeºti nimic!” GREªIT!O dovadã? Minorii aflaþi în penitenciar.

Pedepsele pentru minori Art. 114 C.P. „Faþã de minorul care rãspunde

penal se poate lua o mãsurã educativã ori i sepoate aplica o pedeapsã”.

Mãsurile educative care se pot lua faþã deminori sunt:

(1) Mãsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate.

1. Mãsurile educative neprivative de libertatesunt:

a) stagiul de formare civicã;b) supravegherea;c) consemnarea la sfârºit de sãptãmânã;d) asistarea zilnicã.2. Mãsurile educative privative de libertate

sunt:a) internarea într-un centru educativ;b) internarea într-un centru de detenþie.(2) Alegerea mãsurii educative care urmeazã

sã fie luatã faþã de minor seface, în condiþiile art. 114, potrivit criteriilor pre-

vãzute în art. 74.ATENÞIE!● Ai grija cum îþi petreci timpul liber, evitã

împrejurãrile ce te-ar putea aduce în situaþia de acomite un act antisocial!

● Nu lega prietenii cu persoane ce au un com-portament antisocial!

● Gândeºte-te de douã ori înainte de a te ducecu prietenii atunci când te cheamã sã faceþidiverse lucruri rele!

● Nu riposta la agresivitatea verbalã ºi evitãagresiunea fizicã! Nu te lua la bãtaie cu colegii,pentru cã, fãrã sã vreþi, puteþi suferi accidente dintre cele mai grave!

● Atenþie la capcana drogurilor ºi a alcoolului!Aceste substanþe sunt în strânsã legãturã cuinfracþionalitatea!

● Ascultã sfatul pãrinþilor sau profesorilor! Fii

convins cã îþi vor întotdeauna binele!STIMAÞI PÃRINÞI... FERIÞI-VÃ COPILUL DE

INFRACÞIONALITATE!● explicaþi clar copiilor ºi adolescenþilor cã fur-

turile, indiferent cât de nesemnificative sunt, nureprezintã probe de curaj, ci fapte culpabile;

● spuneþi-le clar cã, în cazul sãvârºirii unor fur-turi, nu va fi prejudiciat numai un magazin, ci hoþulînsuºi va trebui sã plãteascã pentru faptele sale;

● vorbiþi cu copiii ºi adolescenþii despre va-loarea proprietãþii personale ºi publice. Spuneþi-lecã distrugerile nu aduc prejudicii doar celor care lefac, ci ºi comunitãþii;

● explicaþi copiilor ºi adolescenþilor ce fel depedepse pot primi ca urmare a comiterii acestorfapte (de ex. percheziþionarea locuinþei, interoga-rea, mãsuri de internare într-un centru de minori);

● vorbiþi cu copilul dumneavoastrã despre cineîi sunt prietenii ºi cunoºtinþele. Întrebaþi-l unde ºicum îºi petrece timpul liber în afara casei.

● fiþi atenþi la câþi bani dispune copilul dum-neavoastrã; testaþi felul cum cheltuie banii debuzunar sau economiile, iar în caz cã aveþiîndoieli, staþi de vorbã cu el;

● urmãriþi comportamentul copilului dumnea-voastrã, observând dacã se plimbã cu o bicicletãsau are alte lucruri pe care dvs. nu i le-aþicumpãrat;

● explicaþi-le ce urmãri poate avea distrugereadiferitelor lucruri sau bunuri;

● gândiþi-vã dacã pot face diferenþa întrelucrurile bune ºi rele.

Pentru majoritatea copiilor, familia este loculprotector în care se nasc, care le asigurã existenþaºi afecþiunea de care au nevoie pentru asupravieþui, a creºte, a-ºi dezvolta personalitatea.Copilul mic învaþã prin imitaþie, având ca modelcomportamentul ºi limbajul adulþilor. De aceea,viaþa în familie constituie prima ºcoalã pentrucopii. Deci dragi pãrinþi, gânditþi-vã bine, ce fel deexemplu daþi copiilor? Feriþi-i de certuri, de scan-daluri, de vorbe urâte, de violenþã, de consumul dealcool cu toate urmãrile lui! Nu uitaþi cã sunteþiresponsabili de comportamentul lor de mai târziu.

Î. ªªEEFFUULL PPOOLLIIÞÞIIEEII OORRAAªªUULLUUII PPUUCCIIOOAASSAACCoommiissaarr--ººeeff ddee ppoolliiþþiiee

PPLLEEªªAA EEDDUUAARRDD--CCOONNSSTTAANNTTIINN

BiroulVenituri vvãinformeazã!

Reamintim contribua-bililor, atât persoane fi-zice cât ºi persoanejuridice, cã 31 martie2017 este termenul sca-dent pentru plata taxelorºi impozitelor locale afe-rente semestrului I alacestui an fiscal ºi toto-datã este termenul pânãla care puteþi beneficia debonificaþia de 10% pentruplata integralã aimpozitelor ºi taxelordatorate pentru anul fis-cal 2017.

Pentru neachitareaimpozitului pânã latermenele scadente, careîn acest an sunt 31 mar-tie, respectiv 30 septem-brie, contribuabilii dato-reazã începând cu ziuaurmãtoare scadenþeimajorãrii de întârziere de1 % pe lunã sau fracþiede lunã pânã la dataplãþii.

ªªEEFF BBIIRROOUU VVEENNIITTUURRII

EECC.. GGAABBRRIIEELLAASSOOLLOOMMOONN

DELINCVENÞA JJUVENILÃ

Page 3: a l oo r a º u lu i ISSN - 1582-4942€¦ · B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o a s a B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o

BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarreePP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

Buletin dde iinformare

PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaaall oorraaººuulluuii

Primãria Pucioasa - telefon: 0245.232.277; fax: 0245.232.276 Tipãrit la Tipografia ARTPRESS

pagina 3

STIMAÞI CETÃÞENI,

Având în vedere venirea primãverii ºitotodatã a acþiunilor mari de arderi necon-trolate prin arderea miriºtilor, vegetaþieiuscate ºi resturilor vegetale, iar pentru pre-venirea incendiilor care s-ar putea produce,conform ordinului 605/2008 vã reamintimurmãtoarele mãsuri de prevenire:

- În perioadele de caniculã ºi secetã pre-lungitã arderea miriºtii, vegetaþiei uscate ºi aresturilor vegetale este interzisã.

- Arderea miriºtii se face cu respectareaurmãtoarelor prevederi generale:

a) condiþii meteorologice fãrã vânt;b) parcelarea miriºtii în suprafeþe de

maxim 10 ha, prin fâºii arate;c) izolarea zonei de ardere faþã de cãi de

comunicaþie, construcþii, culturi agricolevecine, instalaþii, fond forestier, prin exe-cutarea de fâºii arate;

d) desfãºurarea arderii numai pe timp dezi;

e) asigurarea pânã la finalizarea arderii apersonalului de supraveghere ºi stingere aeventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafeþe de arderemai mici de 5 ha a substanþelor ºi mijloacelorde stingere necesare;

g)asigurarea,în cazul suprafeþelor deardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a uneicisterne cu apã, a mijloacelor de tractare ºi apersonalului de deservire.

Pe terenurile în pantã, arderea miriºtii seface pornind din partea de sus a pantei.

- Arderea vegetaþiei uscate ºi a resturilorvegetale se executã cu respectarea urmã-toarelor prevederi generale:

a) condiþii meteorologice fãrã vânt;b) colectarea în grãmezi a vegetaþiei

uscate ºi a resturilor vegetale în cantitãþi ast-fel încât arderea sã poate fi controlata;

c) executarea arderii în zone care sã nupermita propagarea focului (la fondul foresti-er/construcþii ºi sã nu afecteze reþelele elec-trice,de comunicaþii,conductele de transport

gaze naturale,produsele petroliere ori altebunuri materiale combustibile;

d) curãþarea de vegetaþie a suprafeþei dinjurul fiecãrei grãmezi pe o distanþã de 5 m;

e) desfãºurarea arderii numai pe timp dezi;

f) asigurarea mijloacelor ºi materialelorpentru stingerea eventualelor incendii;

g) supravegherea permanentã a arderii;h) stingerea totalã a focului înainte de

pãrãsirea locului arderii;

i) interzicerea acoperirii cu pãmânt afocarelor.

Arderea miriºtii, vegetaþiei uscate ºi aresturilor vegetale se executã numai dupãobþinerea permisului de lucru cu foc ºi dacãexistã acceptul autoritãþii competente pentruprotecþia mediului, conform prevederilorNormelor generale de apãrare împotrivaincendiilor, aprobate prin Ordinul ministruluiadministraþiei ºi internelor nr. 163/2007.

Obþinerea permisului de lucru cu foc seface dupã ce proprietarul terenului a primitAcceptul de la Agenþia pentru ProtecþiaMediului.

Emiterea permisului se face prin grija pri-marului de cãtre ºeful serviciului voluntarpentru situaþii de urgenþã sau altã persoanãdesemnatã în acest sens, se întocmeºte îndouã exemplare, dintre care unul seînmâneazã persoanei care executã operaþiu-nile de foc deschis, iar celãlalt rãmâne laemitent.

De la aceastã prevedere se excepteazãnumai executarea arderii vegetaþiei uscate ºia resturilor vegetale în cadrul gospodãrieicetãþeneºti.

Nerespectarea acestor prevederi consti-tuie contravenþie ºi se sancþioneazã cuamendã de la 1000 lei la 2500 lei pentru per-soane fizice ºi de la 5000 lei la 10000 lei pen-tru persoane juridice.

CCAADDRRUU TTEEHHNNIICC PP SS IINNÃÃSSTTAASSEE CCOORRNNEELL

■ Pompierii atenþioneazã

Arderea dde mmiriºti poate pprovoca ddezastre

NAªTERIAMUZA NICOLAS-EDUARD-

GEORGIAN – 8.02.2017

ÎÎII DDOORRIIMM MMUULLTTÃÃSSÃÃNNÃÃTTAATTEE!!

DECESENEGULESCU MARIA – 89

ANI, MANDRAGIU VIRGIL - 70ANI, DULMAN ANICA -88 ANI,BENU GHEORGHE -82 ANI,CERCEL ELENA – 83 ANI,OLTEANU GHEORGHE – 75ANI, TÃTULESCU FLOAREA –95 ANI, PÃTRAªCU VIORICA –71 ANI, ZODIAªU LUCREÞIA –69 ANI, VANCEA ELENA- 90 ANI,CEAUª MARIA – 79 ANI,DRÃGNESCU FLORIN -37 ANI,ANGHEL AURELIA – 83 ANI,FÎNARU VIORICA - 96 ANI, COR-LAT CONSTANTIN – 68 ANI,NEGOESCU NECULAE – 66ANI, UNGUREANU VICTORIA –78 ANI, CONSTANTINESCU ION– 82 ANI, ALBESCU ION – 69ANI, TELEª ELISABETA – 88ANI, SÂRBU DUMITRU – 71 ANI,BANU MARIA - 82 ANI.

DDUUMMNNEEZZEEUU SSÃÃ-IIOODDIIHHNNEEAASSCCÃÃ!!

BBIIRROOUU SSTTAARREE CCIIVVIILLÃÃ - FFEEBBRRUUAARRIIEE 22001177

Actele de stare civilã alecetãþenilor români, întocmite înstrãinãtate la autoritãþile localecompetente, se transcriu, obli-gatoriu, în registrele de starecivilã române, în termen de 6luni de la întoarcerea în þarãsau de la primirea din strãinã-tate a certificatului ori extrasuluide stare civilã.

Cererea de transcriere, seadreseazã primarului unitãþiiadministrativ-teritoriale pe razacãreia îºi are domiciliul titularulcertificatului/extrasului ºi seface în nume propriu, prinîmputernicit cu procurã spe-cialã.

Minorii în vârstã de peste 14ani solicitã transcrierea certifi-catelor de naºtere în nume pro-priu, asistaþi de unul dintrepãrinþi sau, dupã caz, de tutore,ori prin împuternicit cu procurãspecialã;

Pentru persoanele care nuau împlinit vârsta de 18 ani, aicãror pãrinþi au domiciliul înstrãinãtate, cererea de tran-scriere a certificatelor de

naºtere se depune la primãriaultimului loc de domiciliu avutde pãrinþi în România, iar încazul în care au avut domiciliidiferite, la ultimul domiciliu alunuia dintre pãrinþi.

În cazul transcrierii certifi-catului de cãsãtorie, cererea seadreseazã primarului unitãþiiadministrativ-teritoriale de ladomiciliul comun al soþilor, iardacã soþii au domicilii diferite înþarã, la oricare dintre cele douãprimãrii pe raza cãrora aceºtiaîºi au domiciliul.

În cazul transcrierii certifi-catului de deces, cererea seadreseazã primarului unitãþiiadministrativ-teritoriale a loculuide domiciliu al solicitantului saude la ultimul domiciliu avut înþarã de cãtre persoana dece-datã.

Cererea de transcriere esteînsoþitã de certificatul sau extra-sul de stare civilã eliberat deautoritãþile strãine, în original,fotocopie ºi traducere legaliza-tã, precum ºi, dupã caz, deurmãtoarele documente:

- fotocopii ale certificatelorde naºtere ºi de cãsãtorie, foto-copii ale actului de identitatesau paºaportului, dupã caz;

- declaraþii notariale, dinpartea ambilor soþi, dacã suntcetãþeni români, sau numai asoþului cetãþean român, cuprivire la numele purtat dupãcãsãtorie, în situaþia în care încertificatul/extrasul de cãsãtorieprocurat din strãinãtate nu seface referire la numele soþilordupã cãsãtorie;

- declaraþie din partea pãrin-telui care solicitã transcriereacertificatului de naºtere alcopilului, în cazul în care pãrinþiiacestuia au domicilii diferite;

- declaraþie din partea titu-larului actului ori a reprezentan-tului legal cã nu mai existã unalt act transcris/înscris saureconstituit.

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,IInnssppeeccttoorr ssttaarree cciivviillãã,,

JJeeccuulleessccuu RRaalluuccaa

Înregistrarea aactelor dde sstare ccivilã ale ccetãþenilor rromâni îîncheiate îîn sstrãinãtate

ªtiaþi ccã?11.. UUrrssuull kkooaallaa eessttee cceell mmaaiissoommnnoorrooss aanniimmaall,, aacceessttaa ppeenn--ttrruu aa ssee ssiimmþþii ooddiihhnniitt ttrreebbuuiiee ssããddooaarrmmãã 2222 ddee oorree ppee zzii..22.. GGhheeppaarrdduull eessttee aattââtt ddee rraappiiddîînnccââtt aarree nneevvooiiee ddee ddooaarr 33sseeccuunnddee ppeennttrruu aa aattiinnggee vviitteezzaaddee llaa 00 llaa 110000 kkmm//hh..33.. DDeeººii ssee nnuummeesscc PPoorrccuuººoorriiddee GGuuiinneeeeaa,, aacceessttee aanniimmããlluuþþeennuu ssuunntt nniiccii ppoorrccii ººii nniiccii nnuupprroovviinn ddiinn GGuuiinneeeeaa,, ccii ssuunntt mmaaiiddeeggrraabbãã nniiººttee rroozzããttooaarree cceepprroovviinn ddiinn MMuunnþþiiii AAnnzzii..44.. CCoolliibbrrii eessttee ssiinngguurraa ppaassããrreeccaarree ppooaattee zzbbuurraa ccuu ssppaatteellee..AAcceeaassttaa ppooaattee pplloonnjjaa pprriinn aaeerrccuu vviitteezzaa ddee 9922,,88 kkiilloommeettrrii ppeeoorrãã,, ffiiiinndd cceeaa mmaaii rraappiiddãã ccrreeaattuurrãã ddee ppee PPããmmâânntt.. 55.. OO ccâârrttiiþþãã vvaa ppuutteeaa ssããppaa îînnttrr--uunn aann,, uunn ttuunneell ddee aapprrooxxii--mmaattiivv 3355 kkmm..

Page 4: a l oo r a º u lu i ISSN - 1582-4942€¦ · B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o a s a B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o

pagina 4 BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarreePP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

În perioada 1 septembrie 2015 – 1 sep-tembrie 2017 elevii ºi cadrele didactice de laclasele primare ale ªcolii Gimnaziale Nr. 4”Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasasunt implicaþi în derularea unui proiect departeneriat strategic numai între ºcoli, intitu-lat ”Emotional Competence in the school:Smile!”, cu acronimul SMILE (Schools MakeIntelligence Linking Emotions). Proiectul estefinanþat de Comisia Europeanã prinANPCDEFP în cadrul Programului ERAS-MUS+, Acþiunea Cheie 2 - Cooperare pentruinovare ºi schimb de bune practici.

Partenerii ªcolii 4 în acest proiect suntdouã ºcoli primare, private, din Spania ºiMarea Britanie, o ºcoalã primarã, publicã, dinItalia ºi o grãdiniþã publicã din Zagreb,Croaþia, ultima instituþie având ºi rolul decoordonator.

Scopul proiectului este îmbunãtãþireacompetenþelor sociale ºi emoþionale ale copi-ilor prin implicarea profesorilor, a pãrinþilor ºiautoritãþilor din educaþie pentru obþinereaunor efecte pozitive asupra competenþelorcheie ale copiilor, asupra comportamentuluiprosocial ºi a rezultatelor ºcolare ale acesto-ra.

În ªcoala 4, grupul þintã este format din150 de elevi din clasele primare (dintre careo pãtrime cu oportunitãþi reduse) ºi 15 cadre

didactice care predau la aceste clase.În perioada 6-10 martie 2017, ªcoala

Gimnazialã Nr.4 Elena Donici Cantacuzino agãzduit cea de-a patra întâlnire transnaþion-alã. Agenda a vizat verificarea progresului înprivinþa realizãrii produselor finale ale proiec-tului, Manualul de bune practici, filmul proiec-tului ºi Mini dicþionarul în imagini. Au fost pur-tate discuþii în vederea elaborãrii raportuluifinal al proiectului ºi au fost studiate ºi com-pletate secþiuni importante pe platformele e-Twinning ºi Mobility Tool.

Partenerii din cele patru þãri au vizitatºcoala ºi au asistat la ore, interacþionândactiv cu elevii noºtri prin joc, dar ºi dialog înlimbile englezã, spaniolã ºi italianã; cadreledidactice din ciclul primar au avut astfel opor-tunitatea de a realiza un schimb de bunepractici eficient ºi inedit, însuºindu-ºi metodeºi tehnici de predare bazate pe competenþaemoþionalã a elevilor. Delegaþiile au fost invi-tate la un spectacol artistic, cu dansuri, cân-tece ºi piese de teatru în toate cele 5 limbiale proiectului, o confirmare nu doar a com-

petenþelor lingvistice excelente ale elevilornoºtri, ci ºi ale dimensiunii europene, liant debazã în proiectul Smile. Dupã vizita laPrimãria oraºului, unde am fost primiþi decãtre domnul viceprimar Dan Sprânceanã,partenerii au participat ºi la un atelier de cre-ativitate, realizând mãrtiºoare ºi decoraþiuniprin metoda decoupage-ului alãturi de eleviiºcolii noastre. Activitatea de exprimare aemoþiilor prin activitãþi creative a fost coordo-natã de Preºedinta Asociaþiei de Pãrinþi, dnaTaisia Trifu ºi doamnele învãþãtoare VasilicaUngureanu, Oana Costache ºi ClaudiaSaghin. Mulþumim pe aceastã cale cafeneleiNotebook, care ne-a gãzduit într-o ambianþãintimã ºi primitoare, excelentã pentru a dafrâu liber imaginaþiei. SMILE nu este doar untitlu. SMILE nu este doar un parteneriatstrategic Erasmus+. SMILE este zâmbetulpictat pe feþele tuturor actorilor de pe mareascenã a proiectului nostru, în urma unorcolaborãri de succes care ne vor face pe toþimai buni. Precizare: Acest proiect a primitfinantare din partea Uniunii Europene.Articolul acesta reflectã numai punctul devedere al autorilor, iar Agenþia Naþionalã ºiComisia Europeanã nu sunt responsabilepentru nicio utilizare care poate fi datã infor-matiilor respective.

PPrrooff.. AAlleexxaannddrraa VVllaaddoovviiccii,, CCoooorrddoonnaattoorr pprrooiieecctt

■ La ªcoala 4 EDC zâmbetul este înscris în curriculum

SSMMIILLEE - „„SScchhoooollss MMaakkee IInntteelllliiggeennccee LLiinnkkiinngg EEmmoottiioonnss””

În cadrul proiectului departeneriat strategic în dome-niul educaþiei ºcolare intitulat„e-Management of multidisci-plinary projects for secondaryschools (e-MM Projects 4Secondary Schools) – ”e-Managementul proiectelormultidisciplinare pentru ºcol-ile din învãþãmântul secun-dar”, finanþat în cadrulProgramului Erasmus+, acþi-unea cheie 2, aflat în al doileaan de implementare, înScoala Gimnazialã Nr. 4?Elene Donici-Cantacuzino?, adebutat cursul opþional e-Managementul ProiectelorMultidisciplinare (eMM) cuelevii claselor gimnaziale.Cursul este susþinut de profe-sori ai ºcolii, membri aiechipei de proiect: prof.Georgiana Manta (clasele5A,B,C,D), prof. ClaudiaIonescu (clasele 6A,B,C),prof. Violeta Bucur (clasele7A,B), prof. Marinela Drãguþ(clasele 8A,B). Peste 100 deelevi beneficiazã în acest anºcolar de un curs opþional detip european, implementat înacelaºi timp ºi în þãrilepartenere din parteneriatulErasmus+ ( Letonia, Cehia,Slovacia ºi Turcia) dupã uncurriculum european scris încomun de parteneri. Cursuleste pentru elevi o oportuni-tate de a-ºi forma ºi dezvoltacapacitatea de a elaboraproiecte în echipã, pornind dela probleme comune identifi-cate de ei în viaþa ºcolarã saucea socialã, de a le imple-menta ºi de a le evalua. Eleviicare participã la acest cursopþional îºi dezvoltã compe-tenþele cheie, precum: comu-nicare în limba maternã ºi înlimbi strãine, competenþematematice ºi digitale, com-petenþa de a învãþa sã înveþe,competenþe sociale ºi civice,spirit de iniþiativã ºi antre-prenoriat, sensibilizare ºiexprimare culturalã. În plus,cursul oferã elevilor posibili-tatea de a colabora larealizarea proiectelor online,pe o platformã Moodle, cu

elevi din 5 ºcolile partenerefolosind instrumentele colab-orative Google Drive.Proiectul e-Management ofmultidisciplinary projects forsecondary schools” estecoordonat de ?coala 4Pucioasa ºi se va finaliza înaugust 2017.

Începând din luna septem-brie, proiectul europeanErasmus+ eMM Projects 4Secondary Schools continuãcu punerea în aplicare decãtre elevi ºi profesori a celor6 proiecte câºtigãtoare petemele Comunicare socialã,Relaþionare socialã, Stil deviaþã sãnãtos, Evitarea vio-lenþei, Evitarea hãrþuirii peinternet, Drepturile omului,realizate în colaborare cuºcoli din þãrile partenere -Slovacia, Letonia, Cehia,Turcia – în anul ºcolar 2015-2016.

Profesorii coordonatori aicelor 6 proiecte desfãºoarãactivitãþi extraºcolare alãturide elevii din primul an deproiect ºi de cei care li s-aualãturat în acest an ºcolar.

În cadrul proiectului Face2 Face, ce are ca temãComunicarea, 25 de elevicoordonaþi de doamnele pro-fesoare Georgiana Manta ºiMirabela Prunache,desfãºoarã lunar ateliere încare aflã despre formele ºimijloacele unei bune comu-nicãri, lucreazã în echipã,deruleazã jocuri de comuni-care pentru dezvoltarea abil-itãþilor de vorbire în public.

Cafeneaua multi-culti:Ceaºca Prietenilor proiectmultidisciplinar pe tema

Relaþionare socialã vizeazãîmbunãtãþirea relaþiilor socialeîn rândul elevilor de gimnaziu.Doamnele profesoare BucurVioleta ºi Clipea Crina coor-doneazã acest proiect alecãrui activitãþi se desfîn stilnonformal, relaxat, asemãnã-tor unei întâlniri cu prietenii,dar ºi sub formã de jocuri.

“Healthy mind in healthybody” sau “Minte sãnãtoasãîn corp sãnãtos”, coordonatde domnul profesor DobreGeorge, îºi propune sã-i facãpe elevi sã conºtientizezeimportanþa menþinerii unui stilde viaþã echilibrat.

Activitãþile planificate -întâlniri cu diverºi specialisti(medici, nutriþioniºti ºi psi-hologi), cursuri de gãtit mân-care sãnãtoasã alãturi demaeºtri bucãtari, program deexerciþii fizice zilnice – îi vorajuta pe elevii din grupul þintãsã beneficie de sprijin înadoptarea unui stil de viaþãechilibrat.

SVS – Stop Violence atschool! (Stop Violenþei laºcoalã!), coordonat de doam-na profesoarã DrãguþMarinela, vizeazã diminuareaepisoadelor de violenþã înrândul elevilor, prin activitãþide consiliere, lecþii de diri-genþie, culturã civicã, atelierecu pãrinþii pe tema preveniriiviolenþei în ºcoalã.

În cadrul proiectului FCB –Fight cyberbulling! (Luptãîmpotriva agresiunii pe inter-net!), coordonat de domniiprofesori Tudor Cãtãlin ºiDragoº Ivaºcu, elevii învaþãsã fie în siguranþã ºi politicoºipe internet.

Proiectului multidisciplinar”Învaþã despre drepturiletale!”, coordonat de doamnadirector Claudia Ionescu ºidoamna profesor Iulia Preda,are ca grup þintã 11 eleviinimoºi ºi entuziaºti din clase-le gimnaziale care doresc sãîi înveþe pe colegii lor dinºcoalã despre drepturilecopilului, sã acþioneze lanivelul ºcolii pentru drepturilecopilului ºi în spiritul drep-turilor copilului. Ca ºi colegiilor din þãrile partenere (Cehia,Slovacia, Turcia, Letonia), ele-vii români au studiatConvenþia cu privire laDrepturile Copilului ºi, pentrumai multe sãptãmâni, vorlucra la elaborarea unor kit-urieducaþionale pentru elevii dingrupul þintã (50 de elevi dinclasele a IV-a – a VIII-a).

Cele 6 proiecte multidisci-plinare sunt produseleparþiale al proiectului strategicde parteneriat ºcolar numaiîntre ºcoli KA 2 ”e-Management of multidiscipli-nary projects for secondaryschools (e-MM Projects 4Secondary Schools) - e -Managementul proiectelormultidisciplinare pentru ºcol-ile din învãþãmântul secundar,finanþat prin ProgramulErasmus +.

Dupã formarea grupul delucru, în perioada menþionatã,au avut loc mai multe întâlniripentru traducerea în limbaromânã a variantei comune aproiectului multidisciplinar”Învaþã despre drepturiletale!” stabilitã în cadrul schim-bului de elevi pe termen scurtdin mai 2016, din Cehia. Ca ºicolegii lor din þãrile partenere(Cehia, Slovacia, Turcia,Letonia), elevii români au stu-diat Convenþia cu privire laDrepturile Copilului ºi, pentrumai multe sãptãmâni, vorlucra la elaborarea unor kit-urieducaþionale pentru elevii dingrupul þintã (50 de elevi dinclasele a IV-a – a VIII-a).

pprrooff.. DDrrããgguuþþ MMaarriinneellaaªªccooaallaa nnrr.. 44 ””EElleennaa DDoonniiccii

CCaannttaaccuuzziinnoo””

EElleevviiii SSccoolliiii 44 ddeessccooppeerrãã ttaaiinneellee mmaannaaggeemmeennttuulluuii ddee pprrooiieeccttîînn ccaaddrruull uunnuuii ppaarrtteenneerriiaatt ddee ccoollaabboorraarree eeuurrooppeeaannãã

NNOOII PPEERRFFOORRMMAANNÞÞEE LLAAªªCCOOAALLAA NNRR.. 44 ,,,,EELLEENNAA DDOONNIICCII

CCAANNTTAACCUUZZIINNOO””,, PPUUCCIIOOAASSAARenumele ªcolii Nr. 4 ,, Elena Donici Cantacuzino”,

dobândit de-a lungul timpului de elevi deosebiþi, contin-uã sã-ºi atingã þelurile ºi în acest an prin rezultateleexcepþionale ale acestora, îndrumaþi de profesori dori-tori de performanþã.

Pentru mulþi dintre noi weekendul înseamnã odihnãmult aºteptatã, o ieºire la munte, o plimbare cu prietenii,dar nu ºi pentru elevii si profesorii pentru care „perfor-manþa” nu reprezintã doar un simplu cuvânt, ci un obiec-tiv urmãrit timp de luni ºi ani de muncã. Pentru cã vineacel weekend când se întâlnesc în competiþii cei maiambiþioºi ºi pregãtiþi elevi ai judeþului, moment în care sedecide în mod transparent, imparþial clasamentul„olimpicilor”.

Bucuria, mândria ºi admiraþia ne-au umplut sufletul,când am aflat rezultatele obþinute de elevii ºcolii noastrela Olimpiadele judeþene care au avut loc la data de 12martie 2017.

La Olimpiada de educaþie civicã, prof. inv. primarANGELICA OLARU a obþinut menþiune cu elevii sãi dinclasa a IV-a C: MATEI CRISTIANA STEFANIA ºiCRACIUNOIU STEFAN ALEXANDRU.

La Olimpiada de tehnologie, prof. GABRIELA ZAM-FIR a obþinut cu elevii sãi urmãtoarele rezultate:SÎRBOIU FILIP, - clasa a VII-a B- locul al III-lea, DOBRESTEFANIA - clasa a V-a C -locul al III-lea, VASILE DAR-IUS - clasa a VI-a C-menþiune- locul al VI-lea.

La Olimpiada de geografie, SIMIONESCU STEFANdin clasa a VIII-a A, s-a clasat pe locul al IV -lea (menþi-une), fiind pregãtit de domnul prof. NECATU DANIEL

Cele mai numeroase si valoroase premii au fostprimite de elevii noºtri la Olimpiada de limba ºi literatu-ra românã.

CCllaassaa aa 55--aa:: Locul I (calificare la Olimpiada naþionalãde la Deva) - IORDACHE DAVID, prof. MANTA GEOR-GIANA, menþiune- CÃPRARU ALEXANDRA (prof.BUCUR VIOLETA), OPREA ALEXANDRA (prof. MANTAGEORGIANA), VLAD TEODORA (prof. MANTA GEOR-GIANA), Premiul Special - MÃNESCU ARIANA (prof.PRUNACHE MIRABELA)

CCllaassaa aa 66--aa:: Menþiune - CAZACU MARIO (prof.MANTA GEORGIANA) ºi PÎRVULESCU ANDREEA(prof. MANTA GEORGIANA), Premiul Special - ILINCAANDRADA (prof. MANTA GEORGIANA) ºi NICARAREª (prof. MANTA GEORGIANA)

CCllaassaa aa 77--aa:: Locul al III-lea - STÃNESCU IOANA (prof. PRUNACHE MIRABELA)

CCllaassaa aa 88--aa:: Menþiune (locul al IV -lea): BOBULORENA (prof. MANTA GEORGIANA)

Ne bucurã ºi ne mândrim cu rezultatele deosebiteale elevilor ºi ale profesorilor care au dovedit din nou cãperformanþa este la ea acasa, la ªcoala Nr 4 ,, ElenaDonici Cantacuzino” din Pucioasa. Le urãm succes ºiavem încredere cã se vor întoarce cu premii valoroasede la faza naþionalã a olimpiadelor. Succesul lor esterodul unei munci susþinute de o echipã excepþionalã:elevi, profesori ºi pãrinþi. Bravo!

DDiirreeccttoorr,, pprrooff.. CCllaauuddiiaa IIoonneessccuu,, pprrooff.. GGeeoorrggiiaannaa MMaannttaaEEccoonnoommiisstt TTaaiissiiaa TTrriiffuu

pprreeººeeddiinnttee AAPPSSDDCC PPuucciiooaassaa

Page 5: a l oo r a º u lu i ISSN - 1582-4942€¦ · B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o a s a B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o

pagina 5BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarreePP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

Cornuleþefragede

IInnggrreeddiieennttee11 kkgg ffããiinnãã11 ccaannãã uulleeii11//22 ccaannãã aappãã ccããlldduuþþãã330000 ggrr rraahhaatt11 lliinngguurrãã zzaahhããrr11 pplliicc ddrroojjddiiee uussccaattããuunn pprraaff ddee ssaarreezzaahhããrr ppuuddrrãã

MMoodd ddee pprreeppaarraarreeAmestecãm drojdia cu 3 linguri de apã cãlduþã ºi

zahãrul ºi lãsãm sã dospeascã 5 minute. Separat,amestecãm restul de apã ºi uleiul. Într-un vas maiînalt punem fãina (circa 1 kg), praful de sare,maiaua ºi uleiul ºi frãmântãm bine, pânã iese unaluat tare, bun de modelat. Acoperim vasul cu o foliealimentarã ºi lãsãm la loc cald, circa 30 de minutepânã îºi dubleazã volumul. Întindem o foaie subþirepe care o tãiem în triunghiuri sau dreptunghiuri.Aºezãm pe fiecare triunghi o bucatã de rahat ºirulãm. Tapetãm o tavã de copt cu hârtie ceratã ºipunem cornuleþele. Coacem la foc potrivit pânã serumenesc frumos deasupra. Calde le pudrãm cuzahãr pudrã.

Atenþie!Consiliul Local al Oraºului Pucioasa, jud. Dâmboviþa,

aduce la cunoºtinþã cã în perioada 15.03.2017-15.05.2017,la sediul U.A.T. Oraºul Pucioasa, se poate depune docu-mentaþia necesarã în vederea începerii procedurii deatribuire a autorizaþiilor taxi rãmase disponibile pe razaoraºului Pucioasa pentru anul 2017, aprobate prin HCL nr.32/27.03.2008.

Data limitã pânã la care pot fi depuse cererile deînscriere, precum ºi documentele necesare pentru partici-pare la procedura de atribuire este 15.05.2017.

În termen de 10 zile de la data limitã de depunere a do-cumentaþiilor necesare începerii procedurilor de atribuire aautorizaþiilor de transport persoane în regim de taxi, comisiadesemnatã prin dispoziþia primarului, analizeazã toate solic-itãrile depuse. (perioada pentru analizarea dosarelor16.05.2017 – 25.05. 2017)

Lista cu autorizaþile taxi propuse pentru atribuire de cãtrecomisia desemnatã va fi fãcutã publicã în termen de 3 (trei)zile dupã expirarea perioadei de analizã a solicitãrilor fãcute(perioada 26.05.2017 - 28.05.2017).

Data la care va fi demaratã procedura de eliberare aautorizaþiilor taxi, va fi 14.06.2017, cu condiþia sã nu existecontestaþii cu privire la procedura de atribuire a autorizaþiilor.

RReellaaþþiiii ssuupplliimmeennttaarree ssee ppoott oobbþþiinnee llaa:: tteell//ffaaxx 00224455//223322227777ssaauu 223322227766 iinntt..111155..

NNuummããrruull aauuttoorriizzaaþþiiiilloorr ttaaxxii,, ppee nnuummeerree ddee oorrddiinnee,, rrããmmaasseenneeaattrriibbuuiittee,, ssuunntt dduuppãã ccuu uurrmmeeaazzãã::

AAnneexxaatt,, ddeeppuunn uurrmmããttooaarreellee ddooccuummeennttee::a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de

autorizaþie de transport, stabilit de prezenta lege;b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul com-

erþului ca transportator, respectiv persoanã fizicã autorizatã,asociaþie familialã autorizatã sau persoanã juridicã, dupãcaz;

c) dovada îndeplinirii condiþiei de capacitate profesionalã,respectiv:

1. copie de pe certificatul de competenþã profesionalãpentru managerul de transport în regim de taxi ºi închiriere,eliberat conform normelor aprobate prin hotãrâre aGuvernului, pentru transportatorul persoanã juridicã sau aso-ciaþie familialã;

2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului careeste transportator persoanã fizicã autorizatã;

d) dovada îndeplinirii condiþiei de onorabilitate, respectiv:1. *) certificatele de cazier judiciar ale conducãtorilor auto

ºi, dupã caz, ale managerului de transport în regim de taxi ºiînchiriere, din care sã rezulte cã aceºtia nu au fost condamnaþi pentru:

- infracþiuni contra siguranþei pe drumurile publice;- infracþiuni privind traficul ºi consumul de droguri;- infracþiuni contra vieþii, sãnãtãþii ºi integritãþii corporale;- infracþiuni privind traficul ºi exploatarea persoanelor

vulnerabile;- infracþiuni contra libertãþii ºi integritãþii sexuale;- infracþiuni contra patrimoniului;2. avizele medicale ºi psihologice ale conducãtorilor auto

ºi, dupã caz, avizele medicale ºi psihologice ale manageru-lui de transport în regim de taxi ºi închiriere, obþinute conformnormelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;

3. cazierul fiscal al transportatorului, dacã acesta esteoperator economic;

4. declaraþie pe propria rãspundere privind perioadele încare transportatorul a mai executat servicii de transport înregim de taxi sau de transport în regim de închiriere, dupãcaz, cu menþionarea intervalelor când a avut interdicþii ºimotivul acestora;

e) dovada îndeplinirii capacitãþii financiare, respectiv:1. declaraþie pe propria rãspundere a transportatorului cã

poate asigura spaþiile necesare pentru parcarea tuturorautovehiculelor cu care va desfãºura transportul în regim detaxi sau transportul în regim de închiriere, spaþii deþinute înproprietate sau prin contract de închiriere;

2. declaraþie pe propria rãspundere a transportatorului cãacesta deþine sau are capacitatea financiarã de a deþine unnumãr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau întemeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza înrealizarea serviciului de transport, precizând care sunt cri-teriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) pe care lepoate îndeplini, pe fiecare autovehicul ºi pe numere de cir-culaþie, dacã este posibil.

(2) În cazul transportului în regim de taxi, autorizaþia detransport se elibereazã pentru transport de persoane înregim de taxi sau pentru transport de mãrfuri ori de bunuri înregim de taxi, dupã caz, de cãtre autoritatea de autorizare.

(3) Orice modificare a uneia sau mai multor condiþii deacordare a autorizaþiei de transport se va comunica prindeclaraþie pe propria rãspundere a transportatorului auto-rizat, înaintatã autoritãþii de autorizare, în maximum 30 dezile de la data modificãrilor respective.

Page 6: a l oo r a º u lu i ISSN - 1582-4942€¦ · B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o a s a B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o

pagina 66 BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarreePP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

În perioada 2015-2017, încadrul ªcolii Gimnaziale „MihaiViteazul” din Pucioasa, sedesfãºoarã Proiectul de mobilitateErasmus+ (educaþie ºcolarã),„ªcoala - mediu activ de mani-festare a competenþelor elevilor”,finanþat de Comisia Europeanã.Acest proiect este o necesitatereieºitã din viziunea ºcolii ºiurmãreºte asigurarea calitãþii îneducaþie, interiorizarea ºi inte-grarea valorilor europene, prinimplicarea efectivã ºi responsabilãa tuturor participanþilor, dez-voltarea în parteneriat cu comuni-tatea a unui mediu favorabilînvãþãrii ºi exersãrii competenþelorelevilor, atât a celor performanþi,cât ºi a celor cu CES, un mediubazat pe valori morale, undefiecare sã beneficieze de ºansadezvoltãrii ca persoanã ºi personal-itate, pe baza egalitãþii de ºanse, ºieste în concordanþã cu 3 þintestrategice din PDI.

În anul ºcolar 2015-2016, douãcadre didactice de la ªcoalaGimnazialã „Mihai Viteazul” dinPucioasa, prof. înv.primar ToboºaruLaura ºi prof. înv.primar ParniaRoxana, au beneficiat de o mobili-tatea individualã în Praga,Republica Cehã, la activitatea deformare „Encouraging CreativeThinking”, organizatã de cãtre ITCInternational. Acest curs a avut caobiectiv îmbunãtãþirea abilitãþilor deutilizarea a instrumentelor nece-sarea dezvoltãrii gândirii creative laºcolarul mic ºi calitãþii activitãþiididactice prin dezvoltarea compe-tenþelor profesionale.

Obiectivele cursului sau fost:- implementarea deprinderilor

unei învãþãri creative;

- dezvoltarea unor instrumenteºi tehnici pentru a inova metodelede rezolvarea a unor probleme;

- încurajarea elevilor sã punãîntrebãri, ca ºi metodã de învãþare;

- stimularea imaginaþiei ºi astãrii de bine, prin exersareagândirii creative;

- utilizarea unor instrumentemoderne de evaluare folosind TIC;

- schimbul intercultural ºi alexperienþelor didactice în domeniulcreativitãþii ºi al inovaþiei.

Cursul s-a desfãºurat pe par-cursul a 5 zile, iar programul a fosturmãtorul :

Prima zi Tema: Introducere în deprinde-

rile gândirii creativePe parcursul acestei zile ne-au

fost prezentate metode ºi jocurifolosite pentru dezvoltarea creativi-tatii la ºcolarul mic (ex. de metode:ppp, assumption busting, randam

imput, revers brainstorming) ºi amaflat despre importanþa încurajãriigandirii creative la ºcolarul mic prinadoptarea unei atitudini pozitive încadrul activitãþilor de învãþare.Folositoare în activitatea didacticãla clasã vor fi exemplele de jocuri,inserate în timpul activitãþii, în ve-derea stimulãrii creativitãþii ºi acti-vitãþile desfãºurate în echipã, înscopul obþinerii unor produse origi-nale.

A doua ziTema: Neurologia ºi creativi-

tatea / Blocajele mentaleMetacognitia ºi activitãþi de

teatru – soluþii practice la problemereale

În cea de-a doua zi de curs amînvãþat o modalitate nouã de formu-lare de întrebari specifice careîncurajeazã gândirea criticã încadrul lecþiilor. În partea a doua azilei am desfãºurat activitãþi prac-

tice de teatru pe care le vom puteafolosi în diferite momente ale lecþieipentru a face învãþarea mai atrac-ticã pentru elevi.

A treia ziTema: Taxonomia lui Bloom.

Blocajele mentale. Tipuri de între-bãri. Managementul clasei

CLIL in clasa În cadrul acestei zile, am discu-

tat despre tipurile de întrebãri, celemai bune tipuri de întrebãri carestimuleazã creativitatea, desprefolosirea întrebãrilor deschise carepermit exprimarea propriei opinii ºiargumentarea acesteia. Întrebãrilecu rãspuns deschis, întrebãrilecomplexe îl stimuleaza pe elev, îlfac sã gândeascã, sã analizeze, sãcompare, sã creeze.

De asemena, am învãþat exerci-tiile care capteaza atentia elevilorîn timpul lecþiilor ºi le stimuleazãinteresul pe tot parcursul lecþiei.

A patra ziTema: Utilizarea instrumentelor

TIC în evaluare Lucruri interesante pe care le-

am aflat pe parcursul acestei zileau fost cunoaºterea ºi navigarea pediferite site-uri educaþionale cawww.kahoot.it, www.getahoot.com,www.join.quizizz.com, www.plick-ers.com. De pe aceste site-uri poþidescãrca sau crea teste la diferitediscipline sau domenii de activitate,se poate realiza evaluarea elevilorfolosind telefoane sau tablete,rezultatele elevilor fiind centralizateautomat ºi apoi pot fi descãrca încalculator, realizându-se o analizapersonalizatã a testului fiecãruielev.

Ultima ziTema: Evaluarea-prezentarea

proiectelor inividuale . Înmânarea

certificatelor de participareÎn ultima zi de curs fiecare par-

ticipant ºi-a prezentat portofoliul deevaluare, s-a realizat autoevalu-area ºi interevaluarea proiectelorindividuale.

Activitatea a fost intensã, baza-tã pe comunicare ºi colaborareîntre cursanþi. Fiecare temã a fostpredatã de un profesor specializat,cursul fiind o îmbinare armonioasãîntre teorie ºi practicã.

Pe parcursul sãptãmânii s-alucrat pe grupe pentru realizaresarcinilor, temele au fost abordateinteresant de cãtre formatori, astfelîncât timpul s-a scurs rapid, iaractivitatea a fost foarte eficientã ºicu impact asupra noastrã, a cur-sanþilor. Atenþia ne-a fost captatãpe toatã durata cursului ºi am reuºitsã ne însuºim noi cunoºtinþedespre modalitãþile prin care putemdezvolta creativitatea la ºcolarulmic, ajutând fiecare elev sã se dez-volte la potenþialul lui maxim.

Pe parcursul cursului am aflatdespre metode moderne de evalu-are, bazate pe tehnologie de ultimãgeneraþie, care pot fi folosite cuºcolarii mici. Atmosfera a fost con-structivã, prietenoasã, deschisã.

PPrrooff.. îînnvv.. pprriimmaarr TToobbooººaarruuIIuulliiaannaa LLaauurraa

PPrrooff.. îînnvv.. pprriimmaarr PPaarrnniiaaAAlleexxaannddrraa RRooxxaannaa

Materialul de faþã reflectã numaipunctul de vedere al autorului, iarAgenþia Naþionalã ºi ComisiaEuropeanã nu sunt responsabilepentru nicio utilizare care poate fidatã informaþiilor respective.

PPrrooiieecctt ffiinnaannþþaatt ddee UUnniiuunneeaaEEuurrooppeeaannãã îînn ccaaddrruull PPrrooggrraammuulluuiiEErraassmmuuss++ 22001144--22002200

DDeezzvvoollttaarreeaa ccrreeaattiivviittããþþiiii llaa ººccoollaarruull mmiicc pprriinn uuttiilliizzaarreeaammeettooddeelloorr mmooddeerrnnee ddee pprreeddaarree-îînnvvããþþaarree-eevvaalluuaarree

IInnffoorrmmaarree ccaalliittaattee aappãã

VVãã iinnffoorrmmããmm ccuu pprriivviirree llaassiittuuaaþþiiaa mmoonniittoorriizzããrriiii zziillnniiccee aappaarraammeettrruulluuii iinnddiiccaattoorrCClloossttrriiddiiuumm PPeerrffrriinnggeennss,, llaaiinnttrraarreeaa ººii iieeººiirreeaa ddiinn SSttaaþþiiaaddee TTrraattaarree aa aappeeii PPuucciiooaassaa..DDiinn pprroobbeellee pprreelleevvaattee ººii aannaalliizzaattee îînn ddaatteellee ddee 2244--2266..0022..22001177 ddee ccããttrree SSCC CCoommppaanniiaa ddee AAppããTTâârrggoovviiººttee DDââmmbboovviiþþaa SSAA,,rreezzuullttãã ccãã aappaa eessttee îînn ccoonnffoorrmmiittaattee ccuu pprreevveeddeerriilleeLLeeggiiii 445588//22000022 ((rreeppuubblliiccaattãã))pprriivviinndd ccaalliittaatteeaa aappeeii ppoottaabbiillee..

În perioada 2015-2017 sederuleazã în ªcoala 4 ”ElenaDonici Cantacuzino” Pucioasaproiectul intitulat ”Dezvoltãmºcoala pentru învãþare digitalã”–unproiect de mobilitate în domeniuleducaþiei ºcolare din cadrulProgramului Erasmus+, Acþiuneacheie 1.

SCOPUL PROIECTULUI îlreprezintã implementarea unuidemers bazat pe învãþare digitalãde cãtre 11 profesori ai ºcolii careutilizeazã TIC în procesul educativ,dezvoltând învãþarea digitalã cutablete ºi table interactive ca mijlocde studiu atractiv ºi eficient.

Profesorii au participat la 4 cur-suri de formare în tãri europene(Curs 1-Leadership in Educationderulat în Finlanda, la care au par-ticipat 3 reprezentanþi ai managa-mentului instituþional: prof. ClaudiaIonescu, Georgiana Manta ºiElena-Alina Gealepu; Curs 2- Tap-Swipe-Pinch. Tablets changing theway to learn and teach-PTdesfãºurat în Spania, la care auparticipat 3 învãþãtori: OanaCostache, Vasilica Ungureanu,Iuliana Jianu; Curs 3-Tap-Swipe-Pinch into English. LearningEnglish with tablets desfãºurat inAnglia, la care au participat 2 pro-fesori de limba englezã: CrinaClipea, Alexandra Vladovici; Curs4-Becoming Confident Users ofInteractive Whiteboards &Developing Educational Linkswithin Europe, desfãþurat în Malta,la care au participat: 2 profesori –Violeta Bucur ºi George Dobre ºi 1învãþãtor- Claudia Saghin).

Dupã mobilitãþi, toþi profesoriiau applicat în practica manageri-alã ºi în cea de la clasã celeînvãþate la cursurile de formareeuropene. Toþi cursantii au disemi-nat rezultatele învãþãrii ºi expe-rienþele profesionale de integrareîn practicã a celor învãþatesusþinând ateliere de lucru pentrucolegii din ºcoalã ºi din Consiliulde Administraþie, lecþii la cercurilepedagogice, desfãºurând întâlniricu pãrinþii sau susþinând prezen-tãri la ºedinþele cu directorii sauresponsabilii de proiecte europenedin judeþ.

În prezent, fiecare grup partici-pant la curs lucreazã la elaborareaunor materiale specifice domeniu-lui în care s-a format (folosireatabletelor în lecþii – aplicaþii pre-cum Kahoot, Photo Collage,Student Socrative sunt binecunoscute ºi preferate de eleviiºcolii; utilizarea tablei interactive înlecþii – inclusiv în folosirea ma-nualelor digitale la învãþãmântulprimar, management instutuþional– practici de management strate-gic ºi operaþional), pentru a realizao lucrare - ghid de bune practici-ce va fi disponibilã on-line ºi in for-mat letric pentru ºcoli ºi profesoricare vor sã sã îºi îmbunãtãþeascãdemersurile didactice.

Mai mult, profesorii formaþi prinacest proiect, au devenit persoaneresursã pentru ceilalþi profesoridin ºcoalã privind formarea com-petenþelor digitale ale elevilor. Aususþinut ateliere de formare lanivelul comisiilor, la nivelul cer-curilor pedagogice, in Consilii pro-

fesorale sau de Administratie.Impactul proiectului este evi-

dent, în primul rând, la nivelulcelor 11 profesori participanþidirecþi la cursurile de formareeuropene: dezvoltare profesionalãºi interes crescut pentru dez-voltare profesionalã; prestigiu pro-fesional ºi stimã de sine crescute;creativitate profesionalã dez-voltatã prin creare de resurse edu-caþionale deschise, lecþii cu noistrategii TIC, planuri manageriale;valorizare personalã ºi profesion-alã prin diversitatea activitãþilor dediseminare ºi noi colaborãrieuropene; capacitate de lucru îngrupul multinaþional ºi în cadrulºcolii mult dezvoltatã, capacitãþi,precum rezolvare de probleme,gândire reflexivã, autoevaluareimbunãtãþite ºi competenþe decomunicare în limba engleza multdezvoltate; legãturi educaþionaleeuropene mai active.

Impactul aºteptat se referãînsã ºi la nivelul celorlalþi profesoriai ºcolii: interes mãrit pentru dez-voltare profesionalã prin partici-pare la cursuri europene, motivaþieprofesionalã crescutã pentru uti-lizarea tabletelor ºi tablelor inte-

ractive în lecþii, stimã de sine cres-cutã, capacitãþi îmbunãtaþite: delucru în grup, rezolvare de pro-bleme, gândire reflexivã, creativi-tate didacticã, deschidere maimare spre culturi, valori, practici ºicolaborãri europene.

Impactul asupra elevilor se res-imte în mod evident: motivaþiecrescutã pentru învãþare ºi rezul-tate ºcolare ºi comportamentaleîmbunãtãþite la majoritatea elevilorla care au fost implementate noilepractici de predare bazate pe TIC,iar la nivel instituþional se remarcão organizare ºcolarã mai bunã, ogândirea strategicã mai bine core-latã cu realitatea ºcolarã, strategiiºi politici bine definite ºi implemen-tate, o deschidere mai mare a unuinumãr mai mare de profesori auºcolii spre colaborãri europene.

Considerãm cã proiectul ºcolii”Dezvoltãm ºcoala pentru învãþaredigitalã” – primul proiect de mobil-itate în domeniul educaþiei ºcolare(proiect de tip KA 1) din cadrulProgramului Erasmus+ este oreuºitã, un model de bunã practicãpentru dezvoltarea profesionalã acadrelor didactice, realizatã dinperspectivã instituþionalã.Coordonator proiect,

DDiirreeccttoorr,, PPrrooff.. CCllaauuddiiaa IIoonneessccuu

Acest proiect este finanþat cusprijinul Uniunii Europene.Materialul reflectã numai punctulde vedere al autorului ºi ComisiaEuropeanã nu este responsabilãpentru eventuala utilizare a infor-maþiilor pe care le conþine.

Dezvoltãm ªcoala 4 Pucioasa pentru învãþare digitalã

Proiect dde ttip KKA 11 ddin ccadrul PProgramului EErasmus+

Page 7: a l oo r a º u lu i ISSN - 1582-4942€¦ · B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o a s a B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o

pagina 77BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarreePP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

SSuunntteeþþii îînn ccããuuttaarreeaa

uunnuuii lloocc ddee mmuunnccãã??

Vã facem cunoscutã ofertade angajare ce ne-a fostînaintatã de cãtre ISAFSocietate de Semnalizãri ºiAutomatizãri Feroviare S.A.

Pentru mai multedetalii: 0725.809.842

Pentru cceea cce eeºti!Cu braþele de flori, cu ochii de verbinã,O altã primãvarã ne iese iar in cale.Înmuguresc speranþe, în cuiburi de luminã,Este Ziua Femeii, ziua Mãriei-Sale...

Reginã-a vieþii noastre ºi Doamnã-a tuturor,Femeia este mamã ºi sorã ºi iubitã,Este cântec de leagãn si lacrimã de dor,Este icoana Sfantã, cu har împodobitã.

Izvor de bucurie, luminã ºi iubire,Femeia s-a-întrupat gingaº in toate...Eºti floare ºi cuvânt, rostit intru zidire,Rãmâi mãsura vieþii, pentru eternitate!

Ai fost, pentru cei dragi, jertfã ºi dãruire.Prin ei ºi pentru ei, sens timpului gãseºti.Ai primit de la îngeri model de vieþuire,ªi de la primãveri, puterea sã-nfloreºti...

Am adunat din lume, scumpe flori,Cununã þi-am fãcut, din orhideeEºti viaþa, eºti lumina, care se naºte-n zori.ªi pentru tot ce eºti, îþi mulþumim, FEMEIE !

MMaarriiaa PPaannþþuurrooiiuu

RREEBBUUSS

Orizontal

Ajutã la cãratul obiectelor.Care este bogat.Braþ.Par pus în grãdinã.

VerticalAjutã la bãrbierit.Foarte lacom.O grãmada de nisip în deºert.Iniþiativã în luptã.

Ziua Mondialã a Teatrului va fi sãrbãtoritã anulacesta, la Pucioasa, într-un mod inedit!

Luni, 27 Martie 2017, ora 15.30, sunteþi invitaþi sãparticipaþi la o cursã de agrement care marcheazãdeschiderea sezonului Cultural ºi de Ciclism înoraºul nostru!

Înscrierile se fac la numãrul de telefon0734450895!

Ulterior, la ora 18.30, Centrul Cultural EuropeanPucioasa vã invitã la teatru! Se joacã piesa HESS,de Alina Nelega, un spectacol al Teatrului Naþionaldin Târgu Mureº.

Rezervãrile se fac la numãrul de telefon:0734450888!

Preþ bilet: 15 lei/persoanã. Preþ redus pentru eleviºi pensionari: 5 lei/persoanã.

Vã aºteptãm!

Pucioasa mmarcheazãZiua MMondialã

a TTeatrului!

Page 8: a l oo r a º u lu i ISSN - 1582-4942€¦ · B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o a s a B u le tin dd e iin fo r m a r e a l oo r a º u lu i P u c i o

c

m

y

k

c

m

y

k

BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarree

PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºuluipagina 8

Primãria Pucioasa lanseazã un con-curs de idei pentru modernizarea ansam-blului-simbol din zona Carierã, în condiþiileîn care un partener al Primãriei s-a anga-jat cã va sponsoriza aceastã investiþie cese doreºte a fi un punct reprezentativ pen-tru oraºul nostru. În acest sens, vã lansãmprovocarea de a regândi ºi reorganizaîntreaga zonã, de a crea un design noupentru textul „Bãile Pucioasa” ºi cruce, darºi de a aduce elemente noi. Propunerile

pot include simboluri reprezentative pen-tru oraº, idei pentru iluminat, materiale,detalii, etc. Dorim, prin intermediul acesteiacþiuni, sã vã aflãm pãrerile despre cumaþi dori sã arate aceastã zonã. Puteþi venicu scheme simple ºi detalii care pot înfru-museþa zona. Schiþele sau desenele pot fipostate pe pagina de facebook PrimãriaPucioasa. Aºteptãm cu interes propune-rile dumneavoastrã pânã la data de31.03.2017!

Se ccautã iidei iingenioase ppentruPucioasa!

Veritabil vestitor al primãverii,Orchestra Simfonicã „Muntenia” ainvitat iubitorii muzicii de calitateîn lumea mãºtilor elaborate, abucuriei nedisimulate, a culorii ºimisterului!

„Carnaval la Veneþia” a avutloc Duminicã, 26 Februarie 2017,ora 18.00, la Centrul CulturalEuropean Pucioasa. Spectatoriiau fost purtaþi într-o lume depoveste. Sub bagheta maestruluiDaniel Jinga au evoluat, alãturide Orchestra Centrului Judeþeande Culturã, Cãtãlin Opriþoiu solist-flaut ºi soprana Tatiana Caisîn.

Spectacolul a fost apreciat decei prezenþi, iar aplauzele aurãsunat puternic.

Centrul Cultural European Pucioasa afost gazda spectacolului ”Frumoasapoveste a tir-ului portocaliu cu verde”!

Din distribuþie au fãcut parte SandraSimon, Anda Saltelechi, Luiza Cobori,Dorin Eugen Ionescu. Decorul a fost sem-nat de Maria Ecaterina Tache, costumelede Mioara Fulga Buda, coregrafia, DorinEugen Ionescu, regizor Crista Bilciu.

Textul a pus în discuþie o temã extremde actualã: problema rãului existent în noitoþi ºi care se activeazã fie din dorinþa dea supravieþui, fie, pur ºi simplu, încurajat

de o societate lipsitã de scrupule, axatãpe câºtig, o societate în care individuleste insignifiant.

Textul lui Cornel Udrea, „Frumoasapoveste a TIR-ului portocaliu cu verde”este o tragicomedie care spune povesteaa trei femei în jur de 30 de ani, care seîntâlnesc la un casting „pentru un filmmoralist, coproducþie”. Melania Mãrdulce,crescutã la þarã, naivã ºi bunã la suflet,visãtoare îndopatã cu telenovele ºi chinu-itã de un soþ abuziv (Vasile, proprietarulTIR-ului portocaliu cu verde, la care se

referã atât de suav titlul piesei); cea carese prezintã drept „Alexandra”, prostituatãla pompa de benzinã, inteligentã ºi des-curcãreaþã – o supravieþuitoare, cu sufletbun, dar ascuns în dosul agresivitãþii ver-bale; Minodora Fluieraº, „fostã bibliote-carã, actualmente ºomerã”, o femeie mis-terioasã, elegantã, snoabã, care sedovedeºte a fi o femeie fãrã scrupule.Treptat, cele trei îºi dau seama (mai multsau mai puþin, în funcþie de capacitateade înþelegere a fiecãreia) cã nu se aflã,de fapt, la vreun casting pentru un film, ci

în mijlocul unei emisiuni TV cu circuitînchis, un fel de Big Brother condus dinumbrã de mereu pomenitul ºi niciodatãdezvãluitul Regizor (reprezentat de asis-tenta lui, travestitul Rodica), o emisiune încare publicul select aflat în dosul unuiperete fals-oglindã, îºi poate, pentru osumã consistentã de bani, împlini vreofantezie referitoare la cele trei „con-curente” captive, de fapt, în studio.

Prestaþia actorilor a fost foarte apreci-atã de spectatori!

AAlleexxaannddrraa RRiizzeeaa

CCaarrnnaavvaall llaa VVeenneeþþiiaa –– ssppeeccttaaccooll ddee eexxcceeppþþiiee!!

„„FFrruummooaassaa ppoovveessttee aa ttiirr-uulluuii ppoorrttooccaalliiuu ccuu vveerrddee”” ss-aa jjuuccaatt llaa PPuucciiooaassaa!!