معجزه زندگی

17
Ria slides Um feto de poucas semanas encontra-se Um feto de poucas semanas encontra-se no interior do útero no interior do útero de sua mãe. de sua mãe. مادر م ح در ر مادر م ح در ر عد ب حه ف ص

Upload: -

Post on 30-Oct-2014

837 views

Category:

Entertainment & Humor


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: معجزه زندگی

Ria slides

Um feto de poucas semanas encontra-se Um feto de poucas semanas encontra-se no interior do útero de sua mãe. no interior do útero de sua mãe.

Um feto de poucas semanas encontra-se Um feto de poucas semanas encontra-se no interior do útero de sua mãe. no interior do útero de sua mãe.

در رحم مادردر رحم مادر در رحم مادردر رحم مادرصفحه بعد

Page 2: معجزه زندگی

Ria slides

اي در رحم مادراي در رحم مادر يک جنين چند هفتهيک جنين چند هفته اي در رحم مادراي در رحم مادر يک جنين چند هفتهيک جنين چند هفته صفحه بعد

Page 3: معجزه زندگی

Ria slides

آغاز رشدآغاز رشد آغاز رشدآغاز رشد

راه درازي پيش روستراه درازي پيش روستراه درازي پيش روستراه درازي پيش روستصفحه بعد

Page 4: معجزه زندگی

Ria slides

نخستين مرحله از رشد انساننخستين مرحله از رشد انسان

در اين مرحله جنين انسان ممکن است با جنين سگ يا در اين مرحله جنين انسان ممکن است با جنين سگ يا ..ميمون اشتباه گرفته شودميمون اشتباه گرفته شود

نخستين مرحله از رشد انساننخستين مرحله از رشد انسان

در اين مرحله جنين انسان ممکن است با جنين سگ يا در اين مرحله جنين انسان ممکن است با جنين سگ يا ..ميمون اشتباه گرفته شودميمون اشتباه گرفته شود

صفحه بعد

Page 5: معجزه زندگی

Ria slides

به کيسه زرده متصل است کهبه کيسه زرده متصل است کههاي نخست حيات، مواد غذايي هاي نخست حيات، مواد غذايي در هفتهدر هفته

جنين را تأمين کند.جنين را تأمين کند.

به کيسه زرده متصل است کهبه کيسه زرده متصل است کههاي نخست حيات، مواد غذايي هاي نخست حيات، مواد غذايي در هفتهدر هفته

جنين را تأمين کند.جنين را تأمين کند.

صفحه بعد

Page 6: معجزه زندگی

Ria slides

هفته از بارداري، کيسه زرده فعاليتش را از هفته از بارداري، کيسه زرده فعاليتش را از 88پس از حدود پس از حدود دهددهد دست ميدست مي

هفته از بارداري، کيسه زرده فعاليتش را از هفته از بارداري، کيسه زرده فعاليتش را از 88پس از حدود پس از حدود دهددهد دست ميدست مي

و بند ناف، مواد غذايي مورد نياز را از بدن مادر براي و بند ناف، مواد غذايي مورد نياز را از بدن مادر براي کند.کند. جنين تأمين ميجنين تأمين مي

و بند ناف، مواد غذايي مورد نياز را از بدن مادر براي و بند ناف، مواد غذايي مورد نياز را از بدن مادر براي کند.کند. جنين تأمين ميجنين تأمين مي

صفحه بعد

Page 7: معجزه زندگی

Ria slides

همه چيز، شناور و آرام در رحم مادرهمه چيز، شناور و آرام در رحم مادر همه چيز، شناور و آرام در رحم مادرهمه چيز، شناور و آرام در رحم مادر

صفحه بعد

Page 8: معجزه زندگی

Ria slides

هفته شانزدهم بارداري، دست و پا هفته شانزدهم بارداري، دست و پا .انداند شکل گرفتهشکل گرفته

هفته شانزدهم بارداري، دست و پا هفته شانزدهم بارداري، دست و پا .انداند شکل گرفتهشکل گرفته

ا دست و پا شروع به ها هنوز بستهها هنوز بسته چشمچشم Aا دست و پا شروع به اند ام Aاند اماند هرچند مادر هنوز آن را احساس اند هرچند مادر هنوز آن را احساس حرکت کردهحرکت کرده

کند.کند. نمينمي

ا دست و پا شروع به ها هنوز بستهها هنوز بسته چشمچشم Aا دست و پا شروع به اند ام Aاند اماند هرچند مادر هنوز آن را احساس اند هرچند مادر هنوز آن را احساس حرکت کردهحرکت کرده

کند.کند. نمينميصفحه بعد

Page 9: معجزه زندگی

Ria slides

ها هنوز به طور کامل ها هنوز به طور کامل در هفته بيست و چهارم فقط ششدر هفته بيست و چهارم فقط ششاند.اند. شکل نگرفتهشکل نگرفته

اگر بچه در اين لحظه به دنيا آيد، شانس زيادي براي زنده اگر بچه در اين لحظه به دنيا آيد، شانس زيادي براي زنده ماندن خواهد داشت.ماندن خواهد داشت.

ها هنوز به طور کامل ها هنوز به طور کامل در هفته بيست و چهارم فقط ششدر هفته بيست و چهارم فقط ششاند.اند. شکل نگرفتهشکل نگرفته

اگر بچه در اين لحظه به دنيا آيد، شانس زيادي براي زنده اگر بچه در اين لحظه به دنيا آيد، شانس زيادي براي زنده ماندن خواهد داشت.ماندن خواهد داشت.

صفحه بعد

Page 10: معجزه زندگی

Ria slides

زند و زند و دهد، پلک ميدهد، پلک مي ها و پاها را تکان ميها و پاها را تکان مي در اين مرحله، دستدر اين مرحله، دست مکد.مکد. انگشتانش را ميانگشتانش را مي

زند و زند و دهد، پلک ميدهد، پلک مي ها و پاها را تکان ميها و پاها را تکان مي در اين مرحله، دستدر اين مرحله، دست مکد.مکد. انگشتانش را ميانگشتانش را مي

صفحه بعد

Page 11: معجزه زندگی

Ria slides

شود.شود. کم از فضاي پيرامونش آگاه ميکم از فضاي پيرامونش آگاه مي کمکم شود.شود. کم از فضاي پيرامونش آگاه ميکم از فضاي پيرامونش آگاه مي کمکم

صفحه بعد

Page 12: معجزه زندگی

Ria slides

اکثر اوقات را در خواب اکثر اوقات را در خواب گذراند گذراند ميمي

بيند.بيند. حتي خواب هم ميحتي خواب هم مي

اکثر اوقات را در خواب اکثر اوقات را در خواب گذراند گذراند ميمي

بيند.بيند. حتي خواب هم ميحتي خواب هم مي

صفحه بعد

Page 13: معجزه زندگی

Ria slides

شود و آماده زادن.شود و آماده زادن. ماه کامل مي ماه کامل مي99در در شود و آماده زادن.شود و آماده زادن. ماه کامل مي ماه کامل مي99در در در هفته چهلم، آنچه تنها يک سلAول بيش نبود به در هفته چهلم، آنچه تنها يک سلAول بيش نبود به

..يک انسان تبديل شده استيک انسان تبديل شده استدر هفته چهلم، آنچه تنها يک سلAول بيش نبود به در هفته چهلم، آنچه تنها يک سلAول بيش نبود به

..يک انسان تبديل شده استيک انسان تبديل شده است

صفحه بعد

Page 14: معجزه زندگی

Ria slides

گيري حيات انسان در رحم مادر تقريباS تمام گيري حيات انسان در رحم مادر تقريباS تمام معجزه شکلمعجزه شکلشده است.شده است.

آيند. آيند. ها و جفت جنين به فعاليت در ميها و جفت جنين به فعاليت در مي ظرف چند روز ششظرف چند روز ششاين عالمتي است براي اين که زمان تولد نوزاد فرا رسيده اين عالمتي است براي اين که زمان تولد نوزاد فرا رسيده

است.است.

گيري حيات انسان در رحم مادر تقريباS تمام گيري حيات انسان در رحم مادر تقريباS تمام معجزه شکلمعجزه شکلشده است.شده است.

آيند. آيند. ها و جفت جنين به فعاليت در ميها و جفت جنين به فعاليت در مي ظرف چند روز ششظرف چند روز ششاين عالمتي است براي اين که زمان تولد نوزاد فرا رسيده اين عالمتي است براي اين که زمان تولد نوزاد فرا رسيده

است.است.

صفحه بعد

Page 15: معجزه زندگی

Ria slides

بچه هنوز خواب است، آرام، در رحم مادربچه هنوز خواب است، آرام، در رحم مادر بچه هنوز خواب است، آرام، در رحم مادربچه هنوز خواب است، آرام، در رحم مادر

داند که به زودي آرامش »خانه« را از دست خواهد داد تا داند که به زودي آرامش »خانه« را از دست خواهد داد تا نمينمي ترين حوادث زندگيش را تجربه کند: تولدترين حوادث زندگيش را تجربه کند: تولد يکي از دردناکيکي از دردناک

داند که به زودي آرامش »خانه« را از دست خواهد داد تا داند که به زودي آرامش »خانه« را از دست خواهد داد تا نمينمي ترين حوادث زندگيش را تجربه کند: تولدترين حوادث زندگيش را تجربه کند: تولد يکي از دردناکيکي از دردناک

صفحه بعد

Page 16: معجزه زندگی

Ria slides

آري، زايمان تنها براي مادر دردناک نيستآري، زايمان تنها براي مادر دردناک نيست آري، زايمان تنها براي مادر دردناک نيستآري، زايمان تنها براي مادر دردناک نيست

براي نوزاد هم دردناک و پراسترس است.براي نوزاد هم دردناک و پراسترس است. براي نوزاد هم دردناک و پراسترس است.براي نوزاد هم دردناک و پراسترس است.

صفحه بعد

Page 17: معجزه زندگی

Ria slides

ا همين گونه اتفاق مي Aا همين گونه اتفاق ميام Aا همين گونه اتفاق مي افتد:افتد: ام Aا همين گونه اتفاق ميام Aافتد:افتد: ام

معجزه زندگيمعجزه زندگي معجزه زندگيمعجزه زندگي

پایان